Pripojenie k SQL Server z Power AppsConnect to SQL Server from Power Apps

Ikona SQL Servera

Pripojte sa k SQL Server v službe Azure alebo lokálnej databáze, aby ste z nej mohli zobraziť informácie v aplikáciách Power Apps.Connect to SQL Server, in either Azure or an on-premises database, so that you can display information from it in Power Apps.

PožiadavkyPrerequisites

 • Zaregistrujte sa do služby Power Apps a potom sa prihláste pomocou rovnakých poverení, ktoré ste použili pri registrácii.Sign up for Power Apps, and then sign in by providing the same credentials that you used to sign up.

 • Pre databázu, ktorá obsahuje aspoň jednu tabuľku s primárnym kľúčom, získajte nasledovné informácie:Gather the following information for a database that contains at least one table with a primary key:

  • názov databázythe name of the database

  • názov servera hostujúceho databázuthe name of the server on which the database is hosted

  • platné meno používateľa a heslo na pripojenie k databázea valid user name and password to connect to the database

  • typ overenia potrebného na pripojenie k databázethe type of authentication needed to connect to the database

   Ak tieto informácie nemáte, požiadajte o ne správcu databázy, ktorú chcete použiť.If you don't have this information, ask the administrator of the database that you want to use.

 • V prípade lokálnej databázy identifikujte bránu údajov, ktorá je s vami zdieľaná (alebo ju vytvorte).For an on-premises database, identify a data gateway that was shared with you (or create one).

  Poznámka

  Brány a lokálne pripojenia sa dajú vytvárať a používať iba v predvolenom prostredí používateľa.Gateways and on-premises connections can only be created and used in the user's default environment.

Automatické vygenerovanie aplikácieGenerate an app automatically

 1. V aplikácii Power Apps Studio kliknite alebo ťuknite na položku Nová v ponuke súbor (pozdĺž ľavého okraja).In Power Apps Studio, click or tap New on the File menu (along the left edge).

  Nová možnosť v ponuke Súbor

 2. V časti Začať s vašimi údajmi kliknite alebo ťuknite na šípku vpravo na konci radu konektorov.Under Start with your data, click or tap the right arrow at the end of the row of connectors.

 3. Ak už pripojenie na požadovanú databázu máte, kliknite alebo ťuknite naň a potom preskočte na krok 7 tohto postupu.If you already have a connection to the database that you want to use, click or tap it, and then skip to step 7 in this procedure.

 4. Kliknite alebo ťuknite na nové pripojenie, a potom kliknite alebo ťuknite na SQL Server.Click or tap New connection, and then click or tap SQL Server.

  Pridanie pripojenia na SQL Server

 5. Vykonajte niektorý z týchto krokov:Perform either of these steps:

  • Zvoľte Pripojiť priamo (cloudové služby) a potom zadajte alebo vložte názov servera, názov databázy, meno používateľa a heslo pre požadovanú databázu.Specify Connect directly (cloud services), and then type or paste the server name, the database name, the user name, and the password for the database that you want to use.

   Pripojenie k databáze v platforme Azure

  • Zvoľte Pripojiť pomocou lokálnej brány údajov, zadajte alebo vložte názov servera, názov databázy, meno používateľa, heslo požadovanej databázy a potom zvoľte typ overenia a bránu.Specify Connect using on-premises data gateway, type or paste the server name, the database name, the user name, and the password for the database that you want to use, and specify the authentication type and the gateway.

   Pripojenie k lokálnej databáze

   Poznámka

   Ak bránu nemáte, nainštalujte si ju a potom kliknite alebo ťuknite na Obnoviť zoznam brán.If you don't have a gateway, install one, and then click or tap Refresh gateway list.

 6. Kliknite alebo ťuknite na možnosť Pripojiť.Click or tap Connect.

 7. Kliknite alebo ťuknite na možnosť v časti Vybrať množinu údajov, kliknite alebo ťuknite na možnosť v časti Vybrať tabuľku, a potom kliknite alebo ťuknite na Pripojiť.Click or tap an option under Choose a dataset, click or tap an option under Choose a table, and then click or tap Connect.

  Power Apps vytvorí aplikáciu, ktorá zobrazuje údaje na troch obrazovkách.Power Apps creates an app that shows data on three screens. Typ zobrazovaných údajov sa navrhne heuristickou metódou, ale používateľské rozhranie si môžete upraviť podľa svojich potrieb.Heuristics suggest what kind of data to show, but you might need to customize the UI to suit your needs.

 8. Aplikáciu si môžete prispôsobiť podobnými postupmi, ako je to popísané v článku o vytvorení aplikácie z údajov programu Excel, ktoré začínajú časťou o zmene rozloženia aplikácie.Customize the app by using techniques that are similar to those that Create an app from Excel describes, starting with changing the app layout.

Vytvorenie úplne novej aplikácieBuild an app from scratch

 1. Prihláste sa do powerapps.com s rovnakým kontom, ktoré ste použili na registráciu do služby Power Apps.Sign in to powerapps.com with the same account that you used to sign up for Power Apps.

 2. V ľavom navigačnom paneli kliknite alebo ťuknite na Pripojenia:In the left navigation bar, click or tap Connections:

  Spravovanie pripojení

 3. V pravom hornom rohu kliknite alebo ťuknite na Nové pripojenie a potom kliknite alebo ťuknite na SQL Server.In the upper-right corner, click or tap New connection, and then click or tap SQL Server.

 4. Vykonajte niektorý z týchto krokov:Perform either of these steps:

  • Zvoľte Pripojiť priamo (cloudové služby) a potom zadajte alebo vložte názov servera, názov databázy, meno používateľa a heslo pre požadovanú databázu.Specify Connect directly (cloud services), and then type or paste the server name, the database name, the user name, and the password for the database that you want to use.

   Pripojenie k databáze v platforme Azure

  • Zvoľte Pripojiť pomocou lokálnej brány údajov, zadajte alebo vložte názov servera, názov databázy, meno používateľa, heslo požadovanej databázy a potom zvoľte typ overenia a bránu.Specify Connect using on-premises data gateway, type or paste the server name, the database name, the user name, and the password for the database that you want to use, and specify the authentication type and the gateway.

   Pripojenie k databáze v platforme Azure

   Poznámka

   Ak bránu nemáte, nainštalujte si ju a potom kliknite alebo ťuknite na ikonu so šípkou ukazujúcou v smere hodinových ručičiek, čím obnovíte zoznam.If you don't have a gateway, install one, and then click or tap the clockwise icon to refresh the list.

 5. Vytvorte pripojenie kliknutím alebo ťuknutím na Vytvoriť.Click or tap Create to create the connection.

 6. Vytvorte aplikáciu použitím podobných postupov, aké sú popísané v článku Vytvorenie úplne novej aplikácie.Create an app by using techniques that are similar to those that Create an app from scratch describes.

Aktualizácia existujúcej aplikácieUpdate an existing app

 1. V aplikácii Power Apps Studio otvorte aplikáciu, ktorú chcete aktualizovať.In Power Apps Studio, open the app that you want to update.

 2. Na karte Zobrazenie na páse s nástrojmi kliknite alebo ťuknite na Zdroje údajov.Click or tap Data sources on the View tab of the ribbon.

 3. Na pravej table kliknite alebo ťuknite na Pridať zdroj údajov.In the right-hand pane, click or tap Add a data source.

  Pridať zdroj údajov

 4. Kliknite alebo ťuknite na Nové pripojenie, kliknite alebo ťuknite na SQL Server a potom kliknite alebo ťuknite na Pripojiť.Click or tap New connection, click or tap SQL Server, and then click or tap Connect.

 5. Vykonajte niektorý z týchto krokov:Perform either of these steps:

  • Zvoľte Pripojiť priamo (cloudové služby) a potom zadajte alebo vložte názov servera, názov databázy, meno používateľa a heslo pre požadovanú databázu.Specify Connect directly (cloud services), and then type or paste the server name, the database name, the user name, and the password for the database that you want to use.

   Pripojenie k databáze v platforme Azure

  • Zvoľte Pripojiť pomocou lokálnej brány údajov, zadajte alebo vložte názov servera, názov databázy, meno používateľa, heslo požadovanej databázy a potom zvoľte typ overenia a bránu.Specify Connect using on-premises data gateway, type or paste the server name, the database name, the user name, and the password for the database that you want to use, and specify the authentication type and the gateway.

   Pripojenie k databáze v platforme Azure

   Poznámka

   Ak bránu nemáte, nainštalujte si ju a potom kliknite alebo ťuknite na kruhovú ikonu, čím obnovíte zoznam.If you don't have a gateway, install one, and then click or tap the circular icon to refresh the list.

 6. Kliknite alebo ťuknite na možnosť Pripojiť.Click or tap Connect.

 7. V časti Vybrať množinu údajov kliknite alebo ťuknite na niektorú z možností.Under Choose a dataset, click or tap an option.

 8. V časti Vybrať tabuľku začiarknite jedno alebo viac začiarkavacích políčok a potom kliknite alebo ťuknite na položku Pripojiť.Under Choose a table, select one or more checkboxes, and then click or tap Connect.

Ďalšie krokyNext steps