Pripojenie k Dynamics AX z Microsoft PowerAppsConnect from Microsoft PowerApps to Dynamics AX

Dynamics AX Online

Pomocou tohto pripojenia môžete jednoducho vytvárať aplikácie, ktoré budú čítať, aktualizovať a odstraňovať údaje z týchto verzií aplikácie Dynamics AX:Use this connection to easily build apps that read, update, and delete data from these versions of Dynamics AX:

• Dynamics AX Update1 + článok o oprave hotfix KB• Dynamics AX Update1 + hotfix-KB article

• Dynamics AX Update 2 a novšie verzie• Dynamics AX Update 2 and later

Informácie o tom, ako vytvoriť aplikáciu nájdete v článku o automatickom generovaní aplikácie alebo o vytvorení úplne novej aplikácie.For information about how to create an app, see Generate an app automatically or Create an app from scratch. Tieto témy sú napísané pre Excel, ale rovnaké zásady platia aj pre Dynamics AX.These topics are written for Excel, but the same principles apply to Dynamics AX.

Informácie o tom, ako pridať údaje z aplikácie Dynamics AX do existujúcej aplikácie nájdete v článku pridanie údajového pripojenia.For information about how to add data from Dynamics AX to an existing app, see Add a data connection.

Pozrite si zoznam dostupných pripojení, a zistite, ako sa v PowerApps pripojenie spravuje.See the list of available connections, and learn how to manage connections in PowerApps.

Ďalšie krokyNext steps