Pripojenie k Excelu z PowerAppsConnect to Excel from PowerApps

Excel

Excel je druh pripojenia.Excel is kind of a connection. Zobrazenie údajov programu Excel v aplikácii:To display Excel data in your app:

  1. Naformátujte údaje programu Excel ako tabuľku.Format the Excel data as a table.
  2. Uložte súbor programu Excel do nejakého účtu cloudového úložiska, ako je Box, Dropbox, Disk Google, OneDrive alebo OneDrive for Business.Store the Excel file in a cloud-storage account, such as Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive, and OneDrive for Business.
  3. Pripojte sa k účtu cloudového úložiska a potom pridajte tabuľku programu Excel ako zdroj údajov.Connect to the cloud-storage account, and then add the Excel table as a data source.
  4. Zobrazte tieto informácie vo svojej aplikácii automatickým vygenerovaním aplikácie alebo pridaním a nakonfigurovaním ovládacieho prvku, ako je napríklad Galéria.Display this information in your app by generating an app automatically or by adding and configuring, for example, a Gallery control.

Poznámka

Keď sa z PowerApps pripojíte k tabuľke programu Excel, vytvorí sa stĺpec s názvom _PowerAppsId_ s jedinečným ID pre každý riadok tabuľky programu Excel.When you connect to your Excel table from PowerApps, it will create a column called _PowerAppsId_, with a unique ID for each row of your Excel table.

Prehľad pripojení ku cloudovým úložiskám ukazuje spôsoby pridania pripojení, pridania tabuľky programu Excelu ako zdroja údajov a použitie Údajov programu Excel v aplikácii.Overview of the cloud-storage connection shows you how to add the connection, add an Excel table as a data source, and use the Excel data in your app.

Ďalšie informácie o spôsobe pripojenia ďalších typov údajov nájdete v téme Zoznam pripojení pre PowerApps.For information about how to connect to other types of data, see the list of connections for PowerApps.

Známe obmedzeniaKnown limitations

Informácie o spôsoboch zdieľania údajov programu Excel v rámci organizácie získate v časti o známych obmedzeniach.For information about how to share Excel data within your organization, review these limitations.