Pripojenie k službe Microsoft Translator z PowerAppsConnect to Microsoft Translator from PowerApps

Microsoft Translator

Pridajte konektor Microsoft Translator, aby sa na ovládacom prvku Označenie vo vašej aplikácii zobrazoval preložený text.Add the Microsoft Translator connector to display translated text in a Label control in your app. Môžete napríklad vytvoriť vstupné textové pole, ktoré používateľa vyzve, aby zadal nejaký text na preloženie.For example, you can create an input text box that asks the user to enter some text to translate. Preložený text môžete zobraziť v inom označení.In another label, you can display the translated text.

Táto téma ukazuje, ako vytvoriť pripojenie k službe Microsoft Translator a ako ho použiť v aplikácii a uvádza zoznam dostupných funkcií.This topic shows you how to create the Microsoft Translator connection, use the Microsoft Translator connection in an app, and lists the available functions.

Poznámka

Tento konektor je obmedzený na 150 volaní na používateľa za deň.This connector is limited to 150 calls per user per day.

PredpokladyPrerequisites

Pripojenie k službe Microsoft TranslatorConnect to Microsoft Translator

 1. Otvorte PowerApps, vyberte položku Nový a vytvorte prázdnu aplikáciu.Open PowerApps, select New, and then create a Blank app. Vyberte rozloženie pre telefón alebo tablet.Choose phone or tablet layout. Rozloženie pre tablet poskytuje viac priestoru:Tablet layout gives you more workspace:

  Otvorenie prázdnej aplikácie

 2. Na pravej table kliknite alebo ťuknite na kartu Údaje a potom kliknite alebo ťuknite na položku Pridať zdroj údajov.In the right-hand pane, click or tap Data tab, and then click or tap Add data source.

 3. Vyberte Nové pripojenie a potom vyberte Microsoft Translator:Select New connection, and then select Microsoft Translator:

  Pripojenie k službe Microsoft Translator

  Pripojenie k službe Microsoft Translator

 4. Vyberte možnosť Pripojiť.Select Connect. Pripojenie sa zobrazí v časti Zdroje údajov:Your connection appears under Data sources:

  Pripojenie k službe Microsoft Translator

Použitie pripojenia k službe Microsoft Translator v aplikáciiUse the Microsoft Translator connection in your app

Preklad textuTranslate text

 1. V ponuke Vložiť vyberte položku Text a potom vyberte Vstup textu.On the Insert menu, select Text, and then select Text input. Premenujte ovládací prvok vstupu textu na Source (Zdroj):Rename the text input control to Source:

  Premenovanie

 2. Pridajte zoznam Rozbaľovací zoznam (ponuka Vložiť > Ovládacie prvky), premenujte ho na TargetLang a presuňte pod Source.Add a Drop down list (Insert menu > Controls), rename it to TargetLang, and move it below Source.

 3. Nastavte vlastnosť Items zoznamu TargetLang na nasledujúci vzorec:Set the Items property of TargetLang to the following formula:

  MicrosoftTranslator.Languages()

 4. Pridajte označenie, presuňte ho pod TargetLang, a nastavte jeho vlastnosť Text na nasledujúci vzorec:Add a label, move it below TargetLang, and set its Text property to the following formula:

  MicrosoftTranslator.Translate(Source.Text; TargetLang.Selected.Value)

 5. Do ovládacieho prvku Source zadajte nejaký text a vyberte jazyk v zozname TargetLang.Type some text into Source, and select a language in TargetLang. Označenie zobrazí zadaný text vo vybratom jazyku:The label shows the text that you entered in the language you chose:

  Preklad textu z angličtiny do španielčiny

Prečítanie preloženého textuSpeak translated text

Ak ste to ešte neurobili, preložte nejaký text podľa krokov v predchádzajúcej časti.If you haven't already, follow the steps in the previous section to translate some text. Nasledujúce kroky používajú rovnaké ovládacie prvky.These next steps use the same controls.

 1. Nastavte vlastnosť Items rozbaľovacieho zoznamu TargetLang na nasledujúci vzorec:Set the Items property of the TargetLang drop-down list to the following formula:

  MicrosoftTranslator.SpeechLanguages()

 2. Premenujte druhé označenie (nie pole Source) na Target (Cieľ).Rename the second label (not the Source box) to Target.

 3. Pridajte ovládací prvok Zvuk (ponuka Vložiť > Médiá) a nastavte jeho vlastnosť Médiá na nasledujúci vzorec:Add an Audio control (Insert menu > Media), and set its Media property to the following formula:

  MicrosoftTranslator.TextToSpeech(Target.Text; TargetLang.Selected.Value)

 4. Stlačte kláves F5 alebo vyberte tlačidlo Ukážka ().Press F5, or select the Preview button (). Do poľa Source zadajte nejaký text, v zozname TargetLang vyberte jazyk a potom vyberte v ovládacom prvku Zvuk tlačidlo na prehranie zvuku.Type some text into Source, select a language in TargetLang, and then select the play button in the audio control.

  Aplikácia prehrá zvukovú verziu textu, ktorý ste zadali, vo vybratom jazyku.The app plays an audio version of the text that you entered in the language you chose.

 5. Stlačením klávesa Esc sa vráťte do predvoleného pracovného priestoru.Press Esc to return to the default workspace.

Rozpoznanie zdrojového jazykaDetect the source language

Nasledujúce kroky používajú rovnaký ovládací prvok pre textový vstup Source a textový ovládací prvok Target.These next steps use the same Source text input and Target text controls. Ak chcete, môžete vytvoriť nové ovládacie prvky. Stačí iba aktualizovať názvy vo vzorci.You can create new controls if you prefer, just update the names in the formula.

 1. Vyberte textový ovládací prvok Target a jeho vlastnosť Text nastavte na nasledujúci vzorec:Select the Target text control, and set the Text property to the following formula:

  MicrosoftTranslator.Detect(Source.Text).Name

 2. Zadajte nejaký text do poľa Source.Type some text into Source.

  Označenie zobrazí jazyk textu, ktorý ste zadali.The label shows you the language of the text that you typed. Označenie napríklad zobrazuje French, ak ste zadali bonjour, alebo Italian, ak ste zadali ciao.For example, the label shows French if you type bonjour, or Italian if you type ciao.

Dostupné funkcieView the available functions

Toto pripojenie obsahuje nasledujúce funkcie:This connection includes the following functions:

Názov funkcieFunction Name PopisDescription
JazykyLanguages Načíta všetky jazyky, ktoré Microsoft Translator podporujeRetrieves all languages that Microsoft Translator supports
TranslateTranslate Preloží text do zadaného jazyka pomocou služby Microsoft TranslatorTranslates text to a specified language using Microsoft Translator
DetectDetect Rozpozná zdrojový jazyk zadaného textuDetects source language of given text
SpeechLanguagesSpeechLanguages Načíta jazyky dostupné pre syntézu rečiRetrieves the languages available for speech synthesis
TextToSpeechTextToSpeech Prevedie daný text na reč ako zvukový dátový prúd vo formáte waveConverts a given text into speech as an audio stream in wave format

JazykyLanguages

Načítať jazyky: Načíta všetky jazyky, ktoré Microsoft Translator podporujeGet languages: Retrieves all languages that Microsoft Translator supports

Vstupné vlastnostiInput properties

Žiadne.None.

Výstupné vlastnostiOutput properties

Názov vlastnostiProperty Name Typ údajovData Type PovinnéRequired PopisDescription
KódCode reťazecstring NieNo
NázovName reťazecstring NieNo

TranslateTranslate

Preklad textu: Preloží text do zadaného jazyka pomocou služby Microsoft TranslatorTranslate text: Translates text to a specified language using Microsoft Translator

Vstupné vlastnostiInput properties

NázovName Typ údajovData Type PovinnéRequired PopisDescription
dotazquery reťazecstring ánoyes Text, ktorý sa má preložiťText to translate
languageTolanguageTo reťazecstring ánoyes Kód cieľového jazyka (napríklad: „fr“)Target language code (example: 'fr')
languageFromlanguageFrom reťazecstring nieno Zdrojový jazyk (ak nie je zadaný, Microsoft Translator sa pokúsi jazyk automaticky rozpoznať) (napríklad „en“)Source language (if not provided, Microsoft Translator will try to auto-detect) (example: en)
kategóriacategory reťazecstring nieno Kategória prekladu (predvolené: „general“, všeobecné)Translation category (default: 'general')

Výstupné vlastnostiOutput properties

Žiadne.None.

DetectDetect

Rozpoznanie jazyka: Rozpozná zdrojový jazyk zadaného textuDetect language: Detects source language of given text

Vstupné vlastnostiInput properties

NázovName Typ údajovData Type PovinnéRequired PopisDescription
dotazquery reťazecstring ánoyes Text, v prípade ktorého sa má identifikovať jazykText whose language will be identified

Výstupné vlastnostiOutput properties

Názov vlastnostiProperty Name Typ údajovData Type PovinnéRequired PopisDescription
KódCode reťazecstring NieNo
NázovName reťazecstring NieNo

SpeechLanguagesSpeechLanguages

Načítať jazyky reči: Načíta jazyky dostupné pre syntézu rečiGet speech languages: Retrieves the languages available for speech synthesis

Vstupné vlastnostiInput properties

Žiadne.None.

Výstupné vlastnostiOutput properties

Názov vlastnostiProperty Name Typ údajovData Type PovinnéRequired PopisDescription
KódCode reťazecstring NieNo
NázovName reťazecstring NieNo

TextToSpeechTextToSpeech

Prevod textu na reč: Prevedie daný text na reč ako zvukový dátový prúd vo formáte waveText to speech: Converts a given text into speech as an audio stream in wave format

Vstupné vlastnostiInput properties

NázovName Typ údajovData Type PovinnéRequired PopisDescription
dotazquery reťazecstring ánoyes Text, ktorý sa má previesťText to convert
jazyklanguage reťazecstring ánoyes Kód jazyka, v ktorom sa má text previesť na reč (napríklad „en-us“)Language code to generate speech (example: 'en-us')

Výstupné vlastnostiOutput properties

Žiadne.None.

Prehliadnite si všetky dostupné pripojenia.See all the available connections.
Zistite, ako pridávať pripojenia do svojich aplikácií.Learn how to add connections to your apps.