Pripojenie k službe Microsoft Translator z Power Apps

Prekladač Microsoft

Pridajte konektor Microsoft Translator, aby sa na ovládacom prvku Označenie vo vašej aplikácii zobrazoval preložený text. Môžete napríklad vytvoriť vstupné textové pole, ktoré používateľa vyzve, aby zadal nejaký text na preloženie. Preložený text môžete zobraziť v inom označení.

Táto téma ukazuje, ako vytvoriť pripojenie k službe Microsoft Translator a ako ho použiť v aplikácii a uvádza zoznam dostupných funkcií.

Predpoklady

Pripojenie k službe Microsoft Translator

 1. Spustite Power Apps, vyberte Nový a potom vytvorte Prázdnu aplikáciu. Vyberte rozloženie pre telefón alebo tablet. Rozloženie tabletu vám poskytuje viac pracovného priestoru:

  Otvorenie prázdnej aplikácie

 2. Na pravej table kliknite alebo ťuknite na kartu Údaje a potom kliknite alebo ťuknite na položku Pridať zdroj údajov.

 3. Vyberte Nové pripojenie a potom vyberte Microsoft Translator:

  Pridanie pripojenia

  Pripojenie k službe Microsoft Translator

 4. Vyberte možnosť Pripojiť. Pripojenie sa zobrazí v časti Zdroje údajov:

  Pripojiť

Použitie pripojenia k službe Microsoft Translator v aplikácii

Preklad textu

 1. V ponuke Vložiť vyberte položku Text a potom vyberte Textový vstup. Premenujte ovládací prvok vstupu textu na Source (Zdroj):

  Premenovať

 2. Pridajte zoznam Rozbaľovací zoznam (ponuka Vložiť > Ovládacie prvky), premenujte ho na TargetLang a presuňte pod Source.

 3. Nastavte vlastnosť Items zoznamu TargetLang na nasledujúci vzorec:

  MicrosoftTranslator.Languages()

 4. Pridajte označenie, presuňte ho pod TargetLang, a nastavte jeho vlastnosť Text na nasledujúci vzorec:

  MicrosoftTranslator.Translate(Source.Text, TargetLang.Selected.Value)

 5. Do ovládacieho prvku Source zadajte nejaký text a vyberte jazyk v zozname TargetLang. Označenie zobrazí zadaný text vo vybratom jazyku:

  Preklad textu z angličtiny do španielčiny

Prečítanie preloženého textu

Ak ste to ešte neurobili, preložte nejaký text podľa krokov v predchádzajúcej časti. Nasledujúce kroky používajú rovnaké ovládacie prvky.

 1. Nastavte vlastnosť Items rozbaľovacieho zoznamu TargetLang na nasledujúci vzorec:

  MicrosoftTranslator.SpeechLanguages()

 2. Premenujte druhé označenie (nie pole Source) na Target.

 3. Pridajte ovládací prvok Zvuk (ponuka Vložiť > Médiá) a nastavte jeho vlastnosť Médiá na nasledujúci vzorec:

  MicrosoftTranslator.TextToSpeech(Target.Text, TargetLang.Selected.Value)

 4. Stlačte kláves F5 alebo vyberte tlačidlo Ukážka (ikona Ukážka). Do poľa Source zadajte nejaký text, v zozname TargetLang vyberte jazyk a potom vyberte v ovládacom prvku Zvuk tlačidlo na prehranie zvuku.

  Aplikácia prehrá zvukovú verziu textu, ktorý ste zadali, vo vybratom jazyku.

 5. Stlačením klávesu Esc sa vráťte do predvoleného pracovného priestoru.

Rozpoznanie zdrojového jazyka

Nasledujúce kroky používajú rovnaký ovládací prvok pre textový vstup Source a textový ovládací prvok Target. Ak chcete, môžete vytvoriť nové ovládacie prvky. Stačí iba aktualizovať názvy vo vzorci.

 1. Vyberte textový ovládací prvok Target a jeho vlastnosť Text nastavte na nasledujúci vzorec:

  MicrosoftTranslator.Detect(Source.Text).Name

 2. Zadajte nejaký text do poľa Source.

  Označenie zobrazí jazyk textu, ktorý ste zadali. Označenie napríklad zobrazuje French, ak ste zadali bonjour, alebo Italian, ak ste zadali ciao.

Dostupné funkcie

Toto pripojenie obsahuje nasledujúce funkcie:

Názov funkcie Popis
Jazyky Načíta všetky jazyky, ktoré Microsoft Translator podporuje
Preložiť Preloží text do zadaného jazyka pomocou služby Microsoft Translator
Zistiť Rozpozná zdrojový jazyk zadaného textu
SpeechLanguages Načíta jazyky dostupné pre syntézu reči
TextToSpeech Prevedie daný text na reč ako zvukový dátový prúd vo formáte wave

Jazyky

Načítanie jazykov: Načíta všetky jazyky, ktoré Microsoft Translator podporuje

Vstupné vlastnosti

Žiadne.

Výstupné vlastnosti

Názov vlastnosti Typ údajov Požaduje sa Popis
Kód string No
Meno string No

Preložiť

Preloženie textu: Preloží text do zadaného jazyka pomocou služby Microsoft Translator

Vstupné vlastnosti

Meno Typ údajov Požaduje sa Popis
dotaz string áno Text, ktorý sa má preložiť
languageTo string áno Kód cieľového jazyka (napríklad: „fr“)
languageFrom string nie Zdrojový jazyk (ak nie je zadaný, Microsoft Translator sa pokúsi jazyk automaticky rozpoznať) (napríklad: en)
kategória string nie Kategória prekladu (predvolené: „general“, všeobecné)

Výstupné vlastnosti

Žiadne.

Zistiť

Rozpoznanie jazyka: Rozpozná zdrojový jazyk zadaného textu

Vstupné vlastnosti

Meno Typ údajov Požaduje sa Popis
dotaz string áno Text, v prípade ktorého sa má identifikovať jazyk

Výstupné vlastnosti

Názov vlastnosti Typ údajov Požaduje sa Popis
Kód string No
Meno string No

SpeechLanguages

Načítanie jazykov pre reč: Načíta jazyky dostupné pre syntézu reči

Vstupné vlastnosti

Žiadne.

Výstupné vlastnosti

Názov vlastnosti Typ údajov Požaduje sa Popis
Kód string No
Meno string No

TextToSpeech

Prevod textu na reč: Prevedie daný text na reč ako zvukový dátový prúd vo formáte wave

Vstupné vlastnosti

Meno Typ údajov Požaduje sa Popis
dotaz string áno Text, ktorý sa má previesť
jazyk string áno Kód jazyka, v ktorom sa má text previesť na reč (napríklad „en-us“)

Výstupné vlastnosti

Žiadne.

Prehliadnite si všetky dostupné pripojenia.
Zistite, ako pridávať pripojenia do svojich aplikácií.

Poznámka

Môžete nás informovať o svojich voľbách jazyka pre dokumentáciu? Absolvujte krátky prieskum. (upozorňujeme, že tento prieskum je v angličtine)

Prieskum bude trvať približne sedem minút. Nezhromažďujú sa žiadne osobné údaje (vyhlásenie o používaní osobných údajov).