Pripojenie k Office 365 Outlooku z PowerAppsConnect to Office 365 Outlook from PowerApps

Office 365 Outlook

Ak sa pripojíte do Office 365 Outlooku, môžete zobrazovať, posielať, odstrániť a odpovedať na e-mailové správy a oveľa viac.If you connect to Office 365 Outlook, you can show, send, delete, and reply to email messages, in addition to other tasks.

Môžete pridať ovládacie prvky, aby ste tieto funkcie mohli vykonávať v aplikácii.You can add controls to perform these functions in your app. Môžete napríklad pridať ovládacie prvky Vstupu textu na získanie príjemcu, predmetu a textu e-mailu a pridať ovládací prvok Tlačidlo na odoslanie e-mailu.For example, you can add Text input controls to ask for the recipient, the subject, and the body of the email, and add a Button control to send the email.

Táto téma popisuje, ako si pridať Office 365 Outlook ako pripojenie, ako si pridať Office 365 Outlook ako zdroj údajov pre aplikáciu a používať tieto údaje v rôznych ovládacích prvkoch.This topic shows you how to add Office 365 Outlook as a connection, add Office 365 Outlook as a data source to your app, and use this data in different controls.

Dôležité

V čase písania tohto článku nepodporuje operácia kalendára opakované udalosti.As of this writing, the calendar operation doesn't support recurring events.

PredpokladyPrerequisites

Pripojenie k Office 365 OutlookuConnect to Office 365 Outlook

 1. Pridajte údajové pripojenie a vyberte možnosťOffice 365 Outlook:Add a data connection and select Office 365 Outlook:

  Pripojenie k Office 365

 2. Vyberte položku Pripojiť a ak sa zobrazí výzva na prihlásenie, zadajte svoje pracovné konto.Select Connect, and if prompted to sign in, enter your work account.

Pripojenie k Office 365 Outlooku sa vytvorí a pridá do vašej aplikácie.The Office 365 Outlook connection has been created and added to your app. Môžete ho začať používať.Now, it's ready to be used.

Zobrazenie správShow messages

 1. V ponuke Vložiť vyberte možnosť Galéria a potom vyberte ovládací prvok Galéria textu.On the Insert menu, select Gallery, and then select a Text gallery control.

 2. Jeho vlastnosť Items nastavte na nasledujúci vzorec:Set its Items property to the following formula:

  Office365.GetEmails({fetchOnlyUnread:false})

  Po zmene nastavení zmeňte rozloženie na nadpis, podnadpis, telo.After changing the settings, change Layout to Title, Subtitle, Body.

  Ovládací prvok galérie sa automaticky vyplní niektorými z vašich e-mailov.The gallery control is automatically populated with some of your emails.

 3. V galérii nastavte vlastnosť Text prvého označenia na ThisItem.From.In the gallery, set the Text property of the first label to ThisItem.From. Nastavte druhé označenie na ThisItem.Subject.Set the second label to ThisItem.Subject. Nastavte tretie označenie na ThisItem.BodyPreview.Set the third label to ThisItem.BodyPreview. Môžete tiež zmeniť veľkosť označení.You can also resize the labels.

  Ovládací prvok galérie sa automaticky vyplní novými vlastnosťami.The gallery control is automatically populated with the new properties.

 4. Pri tejto funkcii je dostupných niekoľko voliteľných parametrov.This function has several optional parameters available. Nastavte vlastnosť galérieItems na jeden z nasledujúcich vzorcov:Set the gallery's Items property to one of the following formulas:

  Office365.GetEmails({fetchOnlyUnread:false})
  Office365.GetEmails({fetchOnlyUnread:false; top:2})
  Office365.GetEmails({folderPath:"Sent Items"; fetchOnlyUnread:false; top:2})
  Office365.GetEmails({folderPath:"Sent Items"; fetchOnlyUnread:false; top:2; searchQuery:"powerapps"})
  Office365.GetEmails({folderPath:"Deleted Items"; fetchOnlyUnread:false; top:2; skip:3})

Odoslanie správySend a message

 1. V ponuke Vložiť vyberte položku Text a potom vyberte položku Vstup textu.On the Insert menu, select Text, and then select Text input.

 2. Zopakujte predchádzajúci krok dvakrát tak, aby ste mali tri polia, a potom ich usporiadajte do stĺpca:Repeat the previous step two more times so that you have three boxes, and then arrange them in a column:

  Tri polia v stĺpci

 3. Premenujte ovládacie prvky takto:Rename the controls to:

  • inputTo (zadať príjemcu)inputTo
  • inputSubjectinputSubject
  • inputBody (zadať text)inputBody
 4. V ponuke Vložiť vyberte položku Ovládacie prvky a potom Tlačidlo.On the Insert menu, select Controls, and then select Button. Vlastnosť OnSelect nastavte na tento vzorec:Set its OnSelect property to the following formula:

  Office365.SendEmail(inputTo.Text; inputSubject.Text; inputBody.Text)

 5. Premiestnite tlačidlo tak, aby sa zobrazovalo pod všetkými ostatnými ovládacími prvkami, a nastavte jeho vlastnosť Text na „Odoslať e-mail“ .Move the button so that it appears under all the other controls, and set its Text property to "Send email".

 6. Stlačte kláves F5 alebo vyberte tlačidlo Ukážka (tlačidlo Ukážka).Press F5, or select the Preview button (Preview button). Zadajte platnú e-mailovú adresu do ovládacieho prvku inputTo a zadajte, čo chcete, do zvyšných dvoch ovládacích prvkov Vstupu textu.Type in a valid email address in inputTo, and type whatever you want in the other two Text input controls.

 7. Výberom možnosti Odoslať e-mail odošlete správu.Select Send email to send the message. Stlačením klávesu Esc sa vráťte do predvoleného pracovného priestoru.Press Esc to return to the default workspace.

Odoslanie správy s prílohouSend a message with an attachment

Napríklad môžete vytvoriť aplikáciu, s ktorou bude používateľ robiť fotografie pomocou fotoaparátu zariadenia a potom ich odošle ako prílohy.You can, for example, create an app in which the user takes pictures by using the device's camera and then sends them as attachments. Používatelia môžu do e-mailovej aplikácie prikladať aj mnohé ďalšie typy súborov.Users can also attach many other kinds of files to an email app.

Ak chcete pridať prílohu k správe, postupujte podľa krokov v predchádzajúcej časti, ale pridajte parameter, ktorým prílohu bližšie určíte (pri nastavovaní vlastnosti tlačidla OnSelect).To add an attachment to a message, follow the steps in the previous section, but add a parameter to specify an attachment (when you set the OnSelect property of the button). Tento parameter je štruktúrovaný ako tabuľka, v ktorej bližšie určíte až tri vlastnosti každej prílohy:This parameter is structured as a table in which you specify up to three properties for each attachment:

 • NázovName
 • ContentBytesContentBytes
 • @odata.type

Poznámka

Vlastnosť @odata.type môžete určiť iba pri jednej prílohe a nastaviť ju ako prázdny reťazec.You can specify the @odata.type property for only one attachment, and you can set it to an empty string.

V tomto príklade sa pošle fotografia ako súbor s názvom file1.jpg:In this example, a photo will be sent as file1.jpg:

Office365.SendEmail(inputTo.Text; inputSubject.Text; inputBody.Text; {Attachments:Table({Name:"file1.jpg"; ContentBytes:Camera1.Photo; '@odata.type':""})})

V tomto príklade sa navyše s fotografiou odošle zvukový súbor :In this example, an audio file will be sent in addition to the photo:

Office365.SendEmail(inputTo.Text; inputSubject.Text; inputBody.Text; {Attachments:Table({Name:"file1.jpg"; ContentBytes:Camera1.Photo; '@odata.type':""}; {Name:"AudioFile"; ContentBytes:microphone1.audio })})

Odstránenie správyDelete a message

 1. V ponuke Vložiť vyberte možnosť Galéria a potom vyberte ovládací prvok Galéria textu.On the Insert menu, select Gallery, and then select a Text gallery control.

 2. Jeho vlastnosť Items nastavte na nasledujúci vzorec:Set its Items property to the following formula:

  Office365.GetEmails({fetchOnlyUnread:false})

  Ovládací prvok galérie sa automaticky vyplní niektorými z vašich e-mailov.The gallery control is automatically populated with some of your emails.

 3. V galérii nastavte vlastnosť Text prvého označenia na ThisItem.Id.In the gallery, set the Text property of the first label to ThisItem.Id. Nastavte druhé označenie na ThisItem.Subject.Set the second label to ThisItem.Subject. Nastavte tretie označenie na ThisItem.Body.Set the third label to ThisItem.Body.

 4. Vyberte prvé označenie v galérii a premenujte ho na EmailID:Select the first label in the gallery, and rename it to EmailID:

  Premenovanie prvého označenia

 5. Vyberte tretie označenie v galérii a pridajte Tlačidlo (ponukaVložiť).Select the third label in the gallery, and add a Button (Insert menu). Vlastnosť tlačidla OnSelect nastavte na tento vzorec:Set the button's OnSelect property to the following formula:

  Office365.DeleteEmail(EmailID.Text)

 6. Stlačte kláves F5 alebo vyberte tlačidlo Ukážka (Press F5, or select the Preview button (tlačidlo Ukážka).). Vyberte jeden z e-mailov v galérii a kliknite na tlačidlo.Select one of the emails in your gallery, and click the button.

  Poznámka

  Takto vymažete vybratý e-mail zo svojej doručenej pošty.This deletes the selected email from your inbox. Vyberajte preto opatrne.So, choose wisely.

 7. Stlačením klávesu Esc sa vráťte do predvoleného pracovného priestoru.Press Esc to return to the default workspace.

Označiť správu ako prečítanúMark a message as read

V tejto časti sa používajú tie isté ovládacie prvky ako v časti Odstránenie správy.This section uses the same controls as Delete a message.

 1. Vlastnosť tlačidla OnSelect nastavte na tento vzorec:Set the button's OnSelect property to the following formula:

  Office365.MarkAsRead(EmailID.Text)

 2. Stlačte kláves F5 alebo vyberte tlačidlo Ukážka (Press F5, or select the Preview button (tlačidlo Ukážka).). Vyberte jeden z neprečítaných e-mailov a kliknite na tlačidlo.Select one of the unread emails, and then click the button.

 3. Stlačením klávesu Esc sa vráťte do predvoleného pracovného priestoru.Press Esc to return to the default workspace.