Pripojenie k Používatelia pre Office 365 z PowerAppsConnect to Office 365 Users connection from PowerApps

Používatelia pre Office 365

Pripojenie Používatelia pre Office 365 umožňuje prístup k používateľským profilom vo vašej organizácii pomocou účtu Office 365.Office 365 Users lets you access user profiles in your organization using your Office 365 account. Môžete vykonávať rôzne akcie, napríklad získať informácie o svojom profile, o používateľskom profile, o manažérovi (vedúcom) alebo priamych podriadených používateľa.You can perform various actions such as get your profile, a user's profile, a user's manager or direct reports.

Tieto informácie môžete zobraziť v aplikácii v popise.You can display this information in a label on your app. Môžete zobraziť jednu funkciu, viac funkcií, alebo dokonca kombinovať rôzne funkcie.You can display one function, multiple functions, or even combine different functions. Môžete napríklad vytvoriť výraz, ktorý spája používateľské meno a telefónne číslo, a potom tieto informácie zobrazí vo vašej aplikácii.For example, you can create an expression that combines the User Name and Phone Number, and then display this information in your app.

Táto téma popisuje, ako si pridať Používatelia pre Office 365 ako pripojenie, ako Používatelia pre Office 365 pridať ako zdroj údajov do aplikácie a ako použiť tabuľky údajov v ovládacom prvku Galéria.This topic shows you how to add Office 365 Users as a connection, add Office 365 Users as a data source to your app, and use table data in a gallery control.

PredpokladyPrerequisites

Pridať pripojenieAdd a connection

 1. Pridajte dátové pripojenie a vyberte Používatelia Office 365:Add a data connection and select Office 365 Users:

  Pripojiť sa k Office 365

 2. Vyberte Pripojiť, a ak sa zobrazí výzva na prihlásenie, zadajte svoje pracovné konto.Select Connect, and if prompted to sign in, enter your work account.

Pripojenie Používatelia pre Office 365 sa vytvorí a pridá do vašej aplikácie.The Office 365 Users connection has been created and added to your app. Môžete ho začať používať.Now, it's ready to be used.

Používanie pripojenia v aplikáciiUse the connection in your app

Zobrazenie informácií o aktuálnom používateľoviShow information about the current user

 1. V ponuke Vložiť vyberte PopisOn the Insert menu, select Label

 2. Na paneli funkcie nastavte vlastnosť Text na niektorý z nasledujúcich vzorcov:In the function bar, set its Text property to any of the following formulas:

  Office365Users.MyProfile().Department
  Office365Users.MyProfile().DisplayName
  Office365Users.MyProfile().GivenName
  Office365Users.MyProfile().Id
  Office365Users.MyProfile().JobTitle
  Office365Users.MyProfile().Mail
  Office365Users.MyProfile().MailNickname
  Office365Users.MyProfile().Surname
  Office365Users.MyProfile().TelephoneNumber
  Office365Users.MyProfile().UserPrincipalName
  Office365Users.MyProfile().AccountEnabled

V popise sa zobrazia zadané informácie o aktuálnom používateľovi.The label shows the information that you entered about the current user.

Zobrazenie informácií o inom používateľoviShow information about another user

 1. V ponuke Vložiť vyberte položku Text a potom vyberte Textový vstup.On the Insert menu, select Text, and then select Text input. Ovládací prvok premenujte na InfoAbout:Rename it InfoAbout:

  Premenovanie ovládacieho prvku

 2. Do poľa InfoAbout zadajte alebo prilepte e-mailovú adresu používateľa vo vašej organizácii.In InfoAbout, type or paste an email address of a user in your organization. Zadajte ju napríklad v tvare vasemeno@vasaspolocnost.com.For example, type in yourName@yourCompany.com.

 3. Pridajte Popis (pomocou ponuky Vložiť) a nastavte jeho vlastnosť Text na niektorý z nasledujúcich vzorcov:Add a Label (Insert menu), and set its Text property to any of the following formulas:

  • Zobrazenie informácií o inom používateľovi:To show information about another user:

   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).Department
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).DisplayName
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).GivenName
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).Id
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).JobTitle
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).Mail
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).MailNickname
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).Surname
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).TelephoneNumber
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).UserPrincipalName
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).AccountEnabled

  • Zobrazenie informácií o manažérovi iného používateľa:To show information about another user's manager:

   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).Department
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).DisplayName
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).GivenName
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).Id
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).JobTitle
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).Mail
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).MailNickname
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).Surname
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).TelephoneNumber
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).UserPrincipalName
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).AccountEnabled

V popise sa zobrazia zadané informácie o určenom používateľovi alebo jeho manažérovi.The label shows the information that you entered about the user you specified or that user's manager.

Poznámka

Ak vyvíjate aplikáciu založenú na entite v Common Data Service, môžete používateľa zadať pomocou ID namiesto jeho e-mailovej adresy.If you're developing an app based on an entity in the Common Data Service, you can specify a user based on ID instead of email address.

Môžete napríklad vytvoriť aplikáciu automaticky, pridať obrazovku, ktorá obsahuje ovládací prvok Popis, a nastaviť v danom prvku vlastnosť Text na tento vzorec:For example, you can create an app automatically, add a screen that contains a Label control, and set the control's Text property to this formula:
Office365Users.UserProfile(BrowseGallery1.Selected.CreatedByUser).DisplayNameOffice365Users.UserProfile(BrowseGallery1.Selected.CreatedByUser).DisplayName

Ak vytvoríte kontakt a vyberiete ho na obrazovke prehľadávania, zobrazí sa v ovládacom prvku Popis vaše zobrazované meno.If you create a contact and select that contact in the browse screen of the app, the Label control will show your display name.

Zobrazenie priamych podriadených iného používateľaShow the direct reports of another user

 1. Pridajte ovládací prvok Textový vstup (ponuka Vložiť > Text) a premenujte ho na InfoAbout.Add a Text input control (Insert menu > Text), and rename it InfoAbout.

 2. Do poľa InfoAbout zadajte e-mailovú adresu používateľa vo vašej organizácii.In InfoAbout, enter the email address of a user in your organization. Zadajte ju napríklad v tvare menomanazera@vasaspolocnost.comFor example, enter yourManagersName@yourCompany.com

 3. Pridajte galériu S textom (ponuka Vložiť > Galéria) a nastavte jej vlastnosť Items (Položky) na tento vzorec:Add a With text gallery (Insert menu > Gallery), and set its Items property to the following formula:

  Office365Users.DirectReports(InfoAbout.Text)

  Galéria zobrazuje informácie o priamych podriadených zadaného používateľa.The gallery shows information about the direct reports of the user you entered.

  Keď je galéria zvolená, zobrazujú sa na pravej table možnosti pre túto galériu.With the gallery selected, the right-hand pane shows options for that gallery.

 4. V druhom zozname vyberte JobTitle.In the second list, select JobTitle. V treťom zozname vyberte DisplayName.In the third list, select DisplayName. Galéria sa aktualizuje a zobrazí tieto hodnoty.The gallery is updated to show these values.

Poznámka

Prvé pole je v skutočnosti ovládací prvok obrázku.The first box is actually an image control. Ak nemáte obrázok, môžete tento ovládací prvok obrázku odstrániť a namiesto neho pridať popis.If you don't have an image, you can delete the image control, and add a label in its place. Dobrým zdrojom informácií je článok o pridávaní a konfigurácii ovládacích prvkov.Add and configure controls is a good resource.

Hľadanie používateľovSearch for users

 1. Pridajte ovládací prvok Textový vstup (ponuka Vložiť > Text) a premenujte ho na SearchTerm.Add a Text input control (Insert menu > Text), and rename it SearchTerm. Zadajte meno, ktoré chcete hľadať.Enter a name to search. Môžete napríklad zadať svoje krstné meno.For example, enter your first name.

 2. Pridajte galériu S textom (ponuka Vložiť > Galéria) a nastavte jej vlastnosť Items (Položky) na tento vzorec:Add a With text gallery (Insert menu > Gallery), and set its Items property to the following formula:

  Office365Users.SearchUser({searchTerm: SearchTerm.Text})

  V galérii sa zobrazia používatelia, ktorých mená obsahujú vami zadaný hľadaný text.The gallery shows users whose name contains the search text you entered.

  Keď je galéria zvolená, zobrazujú sa na pravej table možnosti pre túto galériu.With the gallery selected, the right-hand pane shows options for that gallery.

 3. V druhom zozname vyberte Mail.In the second list, select Mail. V treťom zozname vyberte DisplayName.In the third list, select DisplayName.

  Druhý a tretí popis v galérii sa aktualizujú.The second and third labels in the gallery are updated.

Dostupné funkcieView the available functions

Toto pripojenie obsahuje nasledujúce funkcie:This connection includes the following functions:

Názov funkcieFunction Name PopisDescription
MyProfileMyProfile Načíta profil aktuálneho používateľaRetrieves the profile for the current user
UserProfileUserProfile Načíta profil určitého používateľaRetrieves a specific user profile
ManagerManager Načíta používateľský profil manažéra zadaného používateľaRetrieves user profile for the manager of the specified user
DirectReportsDirectReports Vráti priamych podriadených zadaného používateľaReturns the direct reports for the specified user
SearchUserSearchUser Načíta výsledky vyhľadávania používateľských profilovRetrieves search results of user profiles

MyProfileMyProfile

Načítať môj profil: Načíta profil aktuálneho používateľa.Get my profile: Retrieves the profile for the current user.

Vstupné vlastnostiInput properties

Žiadne.None.

Výstupné vlastnostiOutput properties

Názov vlastnostiProperty Name TypType PopisDescription
DepartmentDepartment reťazecstring Oddelenie používateľa.Department of the user.
DisplayNameDisplayName reťazecstring Zobrazované meno používateľa.Display name of user.
GivenNameGivenName reťazecstring Krstné meno používateľa.Given name of user.
IdId reťazecstring Id používateľaUser id
JobTitleJobTitle reťazecstring Pracovná pozícia používateľa.Job Title of the user.
MailMail reťazecstring E-mailový identifikátor používateľa.Email id of user.
MailNicknameMailNickname reťazecstring Prezývka používateľa.Nickname of user.
SurnameSurname reťazecstring Priezvisko používateľa.Surname of user.
TelephoneNumberTelephoneNumber reťazecstring Telefónne číslo používateľa.Telephone number of user.
UserPrincipalNameUserPrincipalName reťazecstring Hlavný názov používateľa.User Principal Name.
AccountEnabledAccountEnabled logická hodnotaboolean Príznak Účet povolený.Account enabled flag.

UserProfileUserProfile

Načítať profil používateľa: Načíta profil daného používateľa.Get user profile: Retrieves a specific user profile.

Vstupné vlastnostiInput properties

NázovName Typ údajovData Type PovinnéRequired PopisDescription
IdId reťazecstring ánoyes Hlavný názov alebo e-mailový identifikátor používateľaUser principal name or email id

Výstupné vlastnostiOutput properties

Názov vlastnostiProperty Name TypType PopisDescription
DepartmentDepartment reťazecstring Oddelenie používateľa.Department of the user.
DisplayNameDisplayName reťazecstring Zobrazované meno používateľa.Display name of user.
GivenNameGivenName reťazecstring Krstné meno používateľa.Given name of user.
IdId reťazecstring Id používateľaUser id
JobTitleJobTitle reťazecstring Pracovná pozícia používateľa.Job Title of the user.
MailMail reťazecstring E-mailový identifikátor používateľa.Email id of user.
MailNicknameMailNickname reťazecstring Prezývka používateľa.Nickname of user.
SurnameSurname reťazecstring Priezvisko používateľa.Surname of user.
TelephoneNumberTelephoneNumber reťazecstring Telefónne číslo používateľa.Telephone number of user.
UserPrincipalNameUserPrincipalName reťazecstring Hlavný názov používateľa.User Principal Name.
AccountEnabledAccountEnabled logická hodnotaboolean Príznak Účet povolený.Account enabled flag.

ManagerManager

Získať manažéra: Načíta používateľský profil manažéra zadaného používateľaGet manager: Retrieves user profile for the manager of the specified user

Vstupné vlastnostiInput properties

NázovName Typ údajovData Type PovinnéRequired PopisDescription
IdId reťazecstring ánoyes Hlavný názov alebo e-mailový identifikátor používateľaUser principal name or email id

Výstupné vlastnostiOutput properties

Názov vlastnostiProperty Name TypType PopisDescription
DepartmentDepartment reťazecstring Oddelenie používateľa.Department of the user.
DisplayNameDisplayName reťazecstring Zobrazované meno používateľa.Display name of user.
GivenNameGivenName reťazecstring Krstné meno používateľa.Given name of user.
IdId reťazecstring Id používateľaUser id
JobTitleJobTitle reťazecstring Pracovná pozícia používateľa.Job Title of the user.
MailMail reťazecstring E-mailový identifikátor používateľa.Email id of user.
MailNicknameMailNickname reťazecstring Prezývka používateľa.Nickname of user.
SurnameSurname reťazecstring Priezvisko používateľa.Surname of user.
TelephoneNumberTelephoneNumber reťazecstring Telefónne číslo používateľa.Telephone number of user.
UserPrincipalNameUserPrincipalName reťazecstring Hlavný názov používateľa.User Principal Name.
AccountEnabledAccountEnabled logická hodnotaboolean Príznak Účet povolený.Account enabled flag.

DirectReportsDirectReports

Načítať priamych podriadených: Načítať priamych podriadenýchGet direct reports: Get direct reports

Vstupné vlastnostiInput properties

NázovName Typ údajovData Type PovinnéRequired PopisDescription
IdId reťazecstring ánoyes Hlavný názov alebo e-mailový identifikátor používateľaUser principal name or email id

Výstupné vlastnostiOutput properties

Názov vlastnostiProperty Name TypType PopisDescription
DepartmentDepartment reťazecstring Oddelenie používateľa.Department of the user.
DisplayNameDisplayName reťazecstring Zobrazované meno používateľa.Display name of user.
GivenNameGivenName reťazecstring Krstné meno používateľa.Given name of user.
IdId reťazecstring Id používateľaUser id
JobTitleJobTitle reťazecstring Pracovná pozícia používateľa.Job Title of the user.
MailMail reťazecstring E-mailový identifikátor používateľa.Email id of user.
MailNicknameMailNickname reťazecstring Prezývka používateľa.Nickname of user.
SurnameSurname reťazecstring Priezvisko používateľa.Surname of user.
TelephoneNumberTelephoneNumber reťazecstring Telefónne číslo používateľa.Telephone number of user.
UserPrincipalNameUserPrincipalName reťazecstring Hlavný názov používateľa.User Principal Name.
AccountEnabledAccountEnabled logická hodnotaboolean Príznak Účet povolený.Account enabled flag.

SearchUserSearchUser

Hľadať používateľov: Načíta výsledky vyhľadávania používateľských profilovSearch for users: Retrieves search results of user profiles

Vstupné vlastnostiInput properties

NázovName Typ údajovData Type PovinnéRequired PopisDescription
searchTermsearchTerm reťazecstring nieno Hľadaný reťazec.Search string. Platí pre: zobrazované meno, krstné meno, priezvisko, e-mail, e-mailovú prezývku a hlavný názov používateľaApplies to: display name, given name, surname, mail, mail nickname, and user principal name

Výstupné vlastnostiOutput properties

Názov vlastnostiProperty Name TypType PopisDescription
DepartmentDepartment reťazecstring Oddelenie používateľa.Department of the user.
DisplayNameDisplayName reťazecstring Zobrazované meno používateľa.Display name of user.
GivenNameGivenName reťazecstring Krstné meno používateľa.Given name of user.
IdId reťazecstring Id používateľaUser id
JobTitleJobTitle reťazecstring Pracovná pozícia používateľa.Job Title of the user.
MailMail reťazecstring E-mailový identifikátor používateľa.Email id of user.
MailNicknameMailNickname reťazecstring Prezývka používateľa.Nickname of user.
SurnameSurname reťazecstring Priezvisko používateľa.Surname of user.
TelephoneNumberTelephoneNumber reťazecstring Telefónne číslo používateľa.Telephone number of user.
UserPrincipalNameUserPrincipalName reťazecstring Hlavný názov používateľa.User Principal Name.
AccountEnabledAccountEnabled logická hodnotaboolean Príznak Účet povolený.Account enabled flag.