Pripojenie k službe Power BI zo služby PowerAppsConnect to Power BI from PowerApps

Power BI

Power BI je balík nástrojov na obchodnú analýzu, ktorý umožňuje analyzovať údaje a zdieľať poznatky.Power BI is a suite of business analytics tools to analyze data and share insights. Pomocou rozmanitých riadiacich panelov dostupných v každom zariadení môžete monitorovať svoje podnikanie a získavať rýchle odpovede.Monitor your business and get answers quickly with rich dashboards available on every device. V aplikácii môžete kontrolovať stav upozornení na údaje, ktoré ste si nastavili v službe Power BI.In your app, you can check the status of the data alerts that you have set up in the Power BI service. Ďalšie informácie o upozorneniach na údaje v službe Power BI nájdete na stránke dokumentácie.For more information on data alerts in Power BI, head to the documentation page.

V tejto téme sa dozviete, ako používať pripojenie Power BI v aplikácii, a nájdete tu prehľad dostupných funkcií.This topic shows you how to use the Power BI connection in an app, and lists the available functions.

PredpokladyPrerequisites

Používanie pripojenia Power BI v aplikáciiUse the Power BI connection in your app

Zobrazenie zoznamu upozornení, ktoré ste si v službe Power BI nastaviliList the alerts that you've set up in the Power BI service

 1. V ponuke Vložiť vyberte položku Galéria a pridajte niektorú z Galérií textu.On the Insert menu, select Gallery, and add any of the Text galleries.

 2. Ak chcete zobraziť upozornenia pre aktuálneho používateľa, nastavte vlastnosť Items galérie na tento vzorec:To show the current user's alerts, set the Items property of the gallery to the following formula:

  PowerBI.GetAlerts()

Galéria sa aktualizuje a zobrazí zoznam upozornení.The gallery will update with the list of alerts. Ku každému upozorneniu získate názov upozornenia, identifikačné číslo upozornenia a ID pracovného priestora, v ktorom bolo upozornenie nakonfigurované.For each alert, you will receive the alert name, the ID number of the alert, and the ID of the group workspace in which the alert was configured. Na získanie ďalších informácií o upozornení budete potrebovať ID upozornenia.You will need the alert ID to get further information about the alert.

Zobrazenie stavu upozorneniaView the status of an alert

Keď chcete zobraziť stav upozornenia, zavolajte funkciu CheckAlertStatus s ID upozornenia získaným v kroku uvedenom vyššie.To view the status of the alert, call the CheckAlertStatus function with the alert ID obtained from the step above.

ID upozornenia sa dá funkcii postúpiť buď ako reťazcový literál (napr. „1234“), alebo ako odkaz na sekciu galérie naplnenú pomocou volania funkcie GetAlerts() (napr. Gallery1.Selected.alertId).The alert ID can be passed in either as a literal string (e.g. "1234") or as a reference to a gallery section populated using the GetAlerts() call (e.g. Gallery1.Selected.alertId)

Pokračujte tak, že pridáte označenie a jeho vlastnosť Text nastavíte na niektorý z týchto vzorcov:To proceed, add a label, and then set its Text property to one of these formulas:

 • PowerBI.CheckAlertStatus( /* alert ID that you received from GetAlert */ ).alertTitle
 • PowerBI.CheckAlertStatus( /* alert ID that you received from GetAlert */ ).currentTileValue
 • PowerBI.CheckAlertStatus( /* alert ID that you received from GetAlert */ ).alertThreshold
 • PowerBI.CheckAlertStatus( /* alert ID that you received from GetAlert */ ).isAlertTriggered

Označenie sa aktualizuje a zobrazí aktuálny stav upozornenia.The label will update with the current status of the alert.

Dostupné funkcieView the available functions

Toto pripojenie obsahuje nasledujúce funkcie:This connection includes the following functions:

Názov funkcieFunction Name PopisDescription
GetAlertsGetAlerts Zobrazenie zoznamu upozornení, ktoré ste si v službe Power BI nastaviliList the alerts that you have set up in the Power BI service
CheckAlertStatusCheckAlertStatus Kontrola stavu konkrétneho upozorneniaCheck the status of a particular alert

GetAlertsGetAlerts

Zobrazenie zoznamu upozornení, ktoré ste si v službe Power BI nastavili.List the alerts that you have set up in the Power BI service.

Vstupné vlastnostiInput properties

Žiadne.None.

Výstupné vlastnostiOutput properties

Názov vlastnostiProperty Name Typ údajovData Type PovinnéRequired PopisDescription
valuevalue pole (array)array NieNo Pole údajových upozornení, ktoré ste si v službe Power BI nastavili.An array of the data alerts that you have set up in the Power BI service. Každý prvok v poli zahrnuje:Each element in the array will include:
 • alertTitle: názov upozorneniaalertTitle: the title of the alert
 • alertId: ID upozorneniaalertId: the ID of the alert
 • groupId: ID skupiny, v ktorej bolo upozornenie vytvorenégroupId: the ID of the group that the alert was created in

CheckAlertStatusCheckAlertStatus

Kontrola stavu upozornenia.Check the status of an alert.

Poznámka

Príliš časté požiadavky na tento koncový bod sa obmedzia na volania funkcie pre jednotlivé upozornenia.Requests to this endpoint will be throttled on a per-alert basis if called too frequently.

Vstupné vlastnostiInput properties

Názov vlastnostiProperty Name Typ údajovData Type PovinnéRequired PopisDescription
alertIdalertId celé číslointeger ÁnoYes ID upozornenia získané funkciou GetAlertsThe ID of the alert, as returned by GetAlerts

Výstupné vlastnostiOutput properties

Názov vlastnostiProperty Name Typ údajovData Type PovinnéRequired PopisDescription
tileValuetileValue číslonumber NieNo Hodnota dlaždice pri aktivácii upozorneniaThe value of the tile when the alert was triggered
tileUrltileUrl reťazecstring NieNo URL adresa pre dlaždicu, ktorá má toto upozornenieURL for the tile that has the alert
alertTitlealertTitle reťazecstring NieNo Názov upozorneniaName of the alert
isAlertTriggeredisAlertTriggered logická hodnotaboolean NieNo Či je upozornenie aktuálne aktivovanéWhether the alert is currently triggered
alertThresholdalertThreshold číslonumber NieNo Prahová hodnota, pri ktorej sa výstraha aktivujeThe threshold at which the alarm is triggered

Prehliadnite si všetky dostupné pripojenia.See all the available connections.
Zistite, ako pridávať pripojenia do svojich aplikácií.Learn how to add connections to your apps.