Pripojenie k lokalite SharePoint v službe PowerAppsConnect to SharePoint from PowerApps

SharePoint

Pripojte sa k lokalite SharePoint a automaticky vygenerujte aplikáciu zo zoznamu, zostavte aplikáciu úplne od začiatku alebo aktualizujte existujúcu aplikáciu.Connect to a SharePoint site to generate an app automatically from a list, build an app from scratch, or update an existing app.

Známe problémyKnown issues

Môžete pridať údaje z vlastného zoznamu, ale nie z knižnice.You can add data from a custom list but not a library. Všetky typy stĺpcov navyše nie sú podporované a niektoré typy stĺpcov nepodporujú všetky typy kariet.In addition, not all types of columns are supported, and not all types of columns support all types of cards.

Typ stĺpcaColumn type PodporaSupport Predvolené kartyDefault cards
Jeden riadok textuSingle line of text ÁnoYes Zobraziť textView text
Viacero riadkov textuMultiple lines of text ÁnoYes Zobraziť textView text
VoľbaChoice ÁnoYes Zobraziť vyhľadávanieView lookup
Upraviť vyhľadávanieEdit lookup
Zobraziť viacnásobný výberView multiselect
Upraviť viacnásobný výberEdit multiselect
ČísloNumber ÁnoYes Zobraziť percentoView percentage
Zobraziť hodnotenieView rating
Zobraziť textView text
MenaCurrency ÁnoYes Zobraziť percentoView percentage
Zobraziť hodnotenieView rating
Zobraziť textView text
Dátum a časDate and Time ÁnoYes Zobraziť textView text
VyhľadávanieLookup ÁnoYes Zobraziť vyhľadávanieView lookup
Upraviť vyhľadávanieEdit lookup
Zobraziť viacnásobný výberView multiselect
Upraviť viacnásobný výberEdit multiselect
Logická hodnota (Áno/nie)Boolean (Yes/No) ÁnoYes Zobraziť textView text
Zobraziť prepínačView toggle
Osoba alebo skupinaPerson or Group ÁnoYes Zobraziť vyhľadávanieView lookup
Upraviť vyhľadávanieEdit lookup
Zobraziť viacnásobný výberView multiselect
Upraviť viacnásobný výberEdit multiselect
Hypertextové prepojenieHyperlink ÁnoYes Zobraziť URL adresuView URL
Zobraziť textView text
ObrázokPicture Áno (Iba na čítanie)Yes (read-only) Zobraziť obrázokView image
Zobraziť textView text
PrílohaAttachment Áno (Iba na čítanie)Yes (read-only) Zobraziť prílohyView Attachments
PočítanýCalculated Áno (Iba na čítanie)Yes (read-only)
Výsledok úlohyTask Outcome NieNo
Externé údajeExternal data NieNo
Spravované metaúdajeManaged Metadata Áno (Iba na čítanie)Yes (read-only)
HodnotenieRating NieNo

Služba PowerApps môže čítať stĺpce obsahujúce medzery, ale medzery budú nahradené šestnástkovým návratovým kódom "_x0020_".PowerApps can read columns that contain spaces, but the spaces are replaced with the hexadecimal escape code "_x0020_". Napríklad Názov stĺpca v Exceli alebo SharePointe sa v službe PowerApps zobrazí ako Názov_x0020_stĺpca v prípade, že sa vyskytuje v rozložení údajov alebo používa vo vzorci.For example, "Column Name" in SharePoint will appear as "Column_x0020_Name" in PowerApps when displayed in the data layout or used in a formula.

PredpokladyPrerequisites

 1. Zaregistrujte sa do služby PowerApps.Sign up for PowerApps.

 2. Prihláste sa do služby PowerApps pomocou rovnakých poverení, ktoré ste použili pri registrácii.Sign in to PowerApps by providing the same credentials that you used to sign up.

 3. Pri ľavom okraji vyberte položku Aplikácie a potom na banneri vyberte položku Vytvoriť aplikáciu.Near the left edge, select Apps, and then select Create an app in the banner.

Vytvorenie aplikácieCreate an app

Pridanie sharepointového zoznamu do existujúcej aplikácieAdd a SharePoint list to an existing app

 1. V aplikácii PowerApps Studio otvorte aplikáciu, ktorú chcete aktualizovať.In PowerApps Studio, open the app that you want to update.

 2. Na karte Zobrazenie na páse s nástrojmi kliknite alebo ťuknite na položku Zdroje údajovOn the View tab of the ribbon, click or tap Data sources

 3. Na pravej table kliknite alebo ťuknite na položku Pridať zdroj údajov.In the right-hand pane, click or tap Add data source.

  Pridanie zdroja údajov

 4. Kliknite alebo ťuknite na Nové pripojenie, kliknite alebo ťuknite na položku SharePoint a potom na možnosť Pripojiť.Click or tap New connection, click or tap SharePoint, and then click or tap Connect.

  Pridanie pripojenia SharePoint

 5. Určte typ lokality SharePoint, ku ktorej sa chcete pripojiť:Specify the type of SharePoint site to which you want to connect:

  Určenie typu pripojenia

  • Kliknite alebo ťuknite na položku Pripojiť priamo (cloudové služby) na pripojenie k webovej lokalite SharePoint Online.Click or tap Connect directly (cloud services) to connect to SharePoint Online.

  • Kliknite alebo ťuknite na položku Pripojiť pomocou miestnej brány údajov na pripojenie k miestnej lokalite SharePoint.Click or tap Connect using on-premises data gateway to connect to an on-premises SharePoint site.

   Určte ako typ overenia Windows a potom zadajte svoje poverenia.Specify Windows as the authentication type, and then specify your credentials. (Ak vaše poverenia obsahujú aj názov domény, zadajte ho v tvare Doména\Alias.)(If your credentials include a domain name, specify it as domain\alias.)

   Zadajte poverenia

   Poznámka: Ak nemáte nainštalovanú miestnu bránu údajov, nainštalujte si ju a potom kliknite alebo ťuknite na ikonu, čím obnovíte zoznam brán.Note: If you don't have an on-premises data gateway installed, install one, and then click or tap the icon to refresh the list of gateways.

   V časti Vybrať bránu kliknite alebo ťuknite na bránu, ktorú chcete používať.Under Choose a gateway, click or tap the gateway that you want to use.

   Výber brány

 6. Kliknite alebo ťuknite na možnosť Pripojiť.Click or tap Connect.

 7. V časti Pripojiť k lokalite SharePoint kliknite alebo ťuknite na vstup v zozname Nedávne weby (alebo napíšte či prilepte webovú adresu lokality, ktorú chcete používať), a potom kliknite alebo ťuknite na položku Prejsť.Under Connect to a SharePoint site, click or tap an entry in the Recent sites list (or type or paste the URL for the site that you want to use), and then click or tap Go.

  Výber lokality SharePoint

 8. V časti Vybrať zoznam vyberte začiarkavacie políčko pri jednom alebo viacerých zoznamoch, ktoré chcete používať, a potom kliknite alebo ťuknite na možnosť Pripojiť:Under Choose a list, select the check box for one or more lists that you want to use, and then click or tap Connect:

  Výber tabuliek na lokalite SharePoint

  Predvolene sa nezobrazujú všetky typy zoznamov.Not all types of lists appear by default. Služba PowerApps podporuje vlastné zoznamy, nie zoznamy založené na šablónach.PowerApps supports custom lists, not template-based lists. Ak sa nezobrazí názov zoznamu, ktorý chcete použiť, posuňte zobrazenie nadol a potom zadajte názov zoznamu do poľa s textom Zadajte názov vlastného zoznamu.If the name of the list that you want to use doesn't appear, scroll to the bottom, and then type the name of the list in the box that contains Enter a custom list name.

  Vlastný zoznam na lokalite SharePoint

  Zdroje údajov sa pridajú do vašej aplikácie.The data sources are added to your app.

  Zoznam zdrojov údajov pridaných do aplikácie

Ak chcete zobraziť údaje z niektorého z týchto typov stĺpcov v galérii, použite panel so vzorcami a nastavte vlastnosť Text jedeného alebo viacerých ovládacích prvkov Označenie v danej galérii:To show data from any of these types of columns in a gallery, use the formula bar to set the Text property of one or more Label controls in that gallery:

 • Ak chcete v stĺpci Výber alebo Vyhľadávanie zobrazovať údaje, zadajte preň hodnotu ThisItem.[ColumnName].Value.For a Choice or Lookup column, specify ThisItem.[ColumnName].Value to show data in that column.

  Zadajte napríklad hodnotu ThisItem.Location.Value, keď máte stĺpec Výber s názvom Location. Určite hodnotu ThisItem.PostalCode.Value, keď ste stĺpec Vyhľadávanie pomenovali PostalCode.For example, specify ThisItem.Location.Value if you have a Choice column named Location, and specify ThisItem.PostalCode.Value if you have a Lookup column named PostalCode.

 • V prípade stĺpca Osoba alebo skupina zadajte hodnotu ThisItem.[ColumnName].DisplayName, aby sa zobrazovalo meno používateľa alebo názov skupiny.For a Person or Group column, specify ThisItem.[ColumnName].DisplayName to show the display name of the user or the group.

  Zadajte napríklad hodnotu ThisItem.Manager.DisplayName, keď chcete zobraziť mená/názvy zo stĺpca Osoba alebo skupina s názvom Manager.For example, specify ThisItem.Manager.DisplayName to show display names from a Person or Group column named Manager.

  Môžete zobraziť rôzne informácie o používateľoch, ako sú e-mailové adresy alebo názvy pracovných pozícií.You can also show different information about users, such as email addresses or job titles. Ak chcete zobraziť úplný zoznam možností, zadajte hodnotu ThisItem.[ColumnName].To display a complete list of options, specify ThisItem.[ColumnName]. (s bodkou na konci).(with the trailing period).

  Poznámka: V prípade stĺpca CreatedBy zadajte hodnotu ThisItem.Author.DisplayName, keď chcete zobraziť mená používateľov, ktorí vytvorili položky v zozname.Note: For a CreatedBy column, specify ThisItem.Author.DisplayName to show the display names of users who created items in the list. V prípade stĺpca ModifiedBy zadajte hodnotu ThisItem.Editor.DisplayName, keď chcete zobrazovať mená používateľov, ktorí zmenili položky v zozname.For a ModifiedBy column, specify ThisItem.Editor.DisplayName to show the display names of users who changed items in the list.

 • V prípade stĺpca Spravované metadáta zadajte hodnotu ThisItem.[ColumnName].Label, keď v ňom chcete zobrazovať údaje.For a Managed Metadata column, specify ThisItem.[ColumnName].Label to show data in that column.

  Zadajte napríklad hodnotu ThisItem.Languages.Label, keď máte stĺpec Spravované metaúdaje s názvom Languages.For example, specify ThisItem.Languages.Label if you have a Managed Metadata column named Languages.

Ďalšie krokyNext steps