Ovládací prvok Fotoaparát v službe PowerAppsCamera control in PowerApps

Ovládací prvok, ktorý umožňuje používateľovi snímať fotografie pomocou fotoaparátu v zariadení.A control with which the user can take photos by using the camera on the device.

PopisDescription

Po pridaní tohto ovládacieho prvku bude môcť používateľ aktualizovať zdroj údajov jednou alebo viacerými fotografiami z akéhokoľvek zariadenia, na ktorom je aplikácia spustená.If you add this control, the user can update a data source with one or more photos from wherever the app is running.

Základné vlastnostiKey properties

Fotoaparát – číselné ID fotoaparátu, ktoré aplikácia používa, v zariadení s viacerými fotoaparátmi.Camera – On a device that has more than one camera, the numeric ID of the camera that the app uses.

Ďalšie vlastnostiAdditional properties

AccessibleLabel – označenie pre čítačky obrazovky.AccessibleLabel – Label for screen readers. Malo by popisovať účel vytvorenia obrázka.Should describe the purpose of taking a picture.

BorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – štýl orámovania ovládacieho prvku Solid (Plné), Dashed (Prerušované), Dotted (Bodkované) alebo None (Žiadne).BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – hrúbka ohraničenia ovládacieho prvku.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Brightness – množstvo svetla, ktoré môže používateľ na obrázku vnímať.Brightness – How much light the user is likely to perceive in an image.

Contrast – podmienka, za akej je používateľ schopný rozoznať na obrázku podobné farby.Contrast – How easily the user can distinguish between similar colors in an image.

DisplayMode – údaj o tom, či ovládací prvok umožňuje vstup používateľa (Edit), iba zobrazuje údaje (View) alebo je zakázaný (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

FocusedBorderColor – farba orámovania zameraného ovládacieho prvku.FocusedBorderColor – The color of a control's border when the control is focused.

FocusedBorderThickness – hrúbka orámovania zameraného ovládacieho prvku.FocusedBorderThickness – The thickness of a control's border when the control is focused.

Height – vzdialenosť medzi horným a dolným okrajom ovládacieho prvku.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

OnSelect – spôsob reakcie aplikácie na ťuknutie alebo kliknutie na ovládací prvok používateľom.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

OnStream – spôsob reakcie aplikácie na aktualizáciu vlastnosti Stream.OnStream – How the app responds when the Stream property is updated.

Photo – obrázok, ktorý vznikne nasnímaním fotografie.Photo – The image captured when the user takes a picture.

Stream – automaticky aktualizovaný obrázok na základe vlastnosti StreamRate.Stream – Automatically updated image based on the StreamRate property.

StreamRate – frekvencia v milisekundách, s akou sa aktualizuje obrázok vo vlastnosti Stream.StreamRate – How often to update the image on the Stream property, in milliseconds. Táto hodnota môže byť v rozsahu od 100 (jedna desatina sekundy) do 3 600 000 (jedna hodina).This value can range from 100 (1/10th of a second) to 3,600,000 (1 hour).

TabIndex – príkaz na navigáciu pomocou klávesnice vo vzťahu k iným ovládacím prvkom.TabIndex – Keyboard navigation order in relation to other controls.

Tooltip – vysvetľujúci text, ktorý sa zobrazí, keď používateľ ukáže myšou na ovládací prvok.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Visible – možnosť zobrazenia alebo skrytia ovládacieho prvku.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width – vzdialenosť medzi ľavým a pravým okrajom ovládacieho prvku.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – vzdialenosť medzi ľavým okrajom ovládacieho prvku a ľavým okrajom jeho nadradeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadradený kontajner nepoužíva).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – vzdialenosť medzi horným okrajom ovládacieho prvku a horným okrajom jeho nadradeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadriadený kontajner nepoužíva).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Patch( ZdrojÚdajov; ZákladnýZáznam; ZáznamZmeny )Patch( DataSource; BaseRecord; ChangeRecord )

PríkladExample

 1. Pridajte ovládací prvok Fotoaparát, pomenujte ho MyCamera a jeho vlastnosť OnSelect nastavte tento vzorec:Add a Camera control, name it MyCamera, and set its OnSelect property to this formula:
  Collect(MyPix; MyCamera.Photo)Collect(MyPix; MyCamera.Photo)

  Pozrite sa, ako pridať, pomenovať a nakonfigurovať ovládací prvok.Don't know how to add, name, and configure a control?

  Prečítajte si ďalšie informácie o funkcii Collect a iných funkciách.Want more information about the Collect function or other functions?

 2. Stlačte kláves F5, a potom kliknutím alebo ťuknutím na možnosť MyCamera nasnímajte fotografiu.Press F5, and then take a photo by clicking or tapping MyCamera.

 3. Pridajte ovládací prvok Zvislá galéria a potom zmeňte veľkosť jeho ovládacieho prvku Obrázok, šablóny i samotného ovládacieho prvku Galéria obrázkov tak, aby sa prispôsobili obrazovke.Add an Vertical gallery control, and then resize its Image control, its template, and the Image gallery control itself to fit in the screen.

 4. Vlastnosť Items ovládacieho prvku Galéria obrázkov nastavte takto:Set the Items property of the Image gallery control to:
  MyPix.MyPix.

 5. Vlastnosť Image ovládacieho prvku galérie Obrázok nastavte na tento výraz:Set the Image property of the Image control in the gallery to this expression:
  ThisItem.UrlThisItem.Url

  Fotografia, ktorú ste nasnímali, sa zobrazí v ovládacom prvku Galéria obrázkov.The photo that you took appears in the Image gallery control.

 6. Nasnímajte toľko fotografií, koľko chcete, a potom sa stlačením klávesu Esc vráťte do predvoleného pracovného priestoru.Take as many photos as you want, and then return to the default workspace by pressing Esc.

 7. (voliteľné) Ak chcete fotografiu odstrániť, nastavte vlastnosť OnSelect ovládacieho prvku Obrázok v ovládacom prvku Galéria obrázkov na vzorec Remove(MyPix; ThisItem), stlačte kláves F5 a potom na príslušnú fotografiu kliknite alebo ťuknite.(optional) Set the OnSelect property of the Image control in the Image gallery control to Remove(MyPix; ThisItem), press F5, and then click or tap a photo to remove it.

Fotografie môžete ukladať lokálne pomocou funkcie SaveData alebo môžete pomocou funkcie Patch aktualizovať zdroj údajov.Use the SaveData function to save the photos locally or the Patch function to update a data source.

Pokyny na zjednodušenie ovládaniaAccessibility guidelines

Okrem zobrazenia informačného kanála fotoaparátu funguje celý ovládací prvok fotoaparátu aj ako tlačidlo, ktoré zhotovuje obrázky.In addition to showing the camera feed, the entire camera control also functions as a button that takes a picture. Pri konfigurácii zjednodušenia ovládania je preto potrebné postupovať podobne ako v prípade tlačidiel.Thus, there are similar accessibility considerations as with buttons.

Alternatívy videaVideo alternatives

 • Zvážte pridanie alternatívnej formy vstupu pre používateľov so zrakovým postihnutím.Consider adding an alternative form of input for users with visual disabilities. Príkladom je ovládací prvok Pridať obrázok, ktorý používateľom umožní nahrať obrázok zo zariadenia.For example, Add picture to allow users to upload an image from their device.

Farebný kontrastColor contrast

Dostatočný farebný kontrast musí byť medzi:There must be adequate color contrast between:

Podpora čítačiek obrazovkyScreen reader support

Podpora pre klávesnicuKeyboard support