Ovládací prvok Karta v službe PowerAppsCard control in PowerApps

Poskytuje možnosti zobrazenia a úpravy pre jedno pole ovládacieho prvku Formulár na zobrazenie alebo Formulár na úpravy.Provides the display and editing experience for a single field of a Display form or Edit form control.

PopisDescription

Ovládacie prvky Formulár na zobrazenie a Formulár na úpravy fungujú ako kontajnery na zobrazovanie celých záznamov.Display form and Edit form controls act as containers for displaying and viewing entire records. Každý kontajner môže obsahovať množinu ovládacích prvkov Karta, ktoré zobrazujú jednotlivé polia alebo poskytujú spôsob aktualizácie týchto polí.Each container can hold a set of Card controls that display individual fields or provide a way to update those fields. Každá karta má vlastnosť DataField určujúcu, pre ktoré pole v zázname má fungovať.Each card has a DataField property that specifies which field of the record it works on.

Pre rôzne typy údajov a používateľských rozhraní existujú rôznym spôsobom preddefinované karty.Predefined cards are defined for different data types and user experiences. Napríklad môže existovať karta na úpravu číselného poľa pomocou ovládacieho prvku Zadávanie textu, ktorá je vhodná na použitie s klávesnicou.For example, there may be a card to edit a number field with a Text input control, which is great for use with the keyboard. Ďalšie karta môže namiesto toho podporovať úpravu čísla pomocou ovládacieho prvku Jazdec.Another card might support editing a number by using a Slider control instead. Keď vyberiete ovládací prvok formulára, môžete v pravej table jednoduchým spôsobom vybrať kartu podľa požadovaného poľa.With the form control selected, you can, in the right-hand pane, easily select a card based on a field.

Samotné karty obsahujú ovládacie prvky.Cards themselves contain controls. Ovládacie prvky karty tvoria prostredie na zobrazenie a úpravu daného poľa.The controls of a card make up the experience for displaying and editing a single field. Napríklad karta čísla môže obsahovať ovládací prvok Označenie na zadávanie a zobrazenie názvu poľa a ovládací prvok Zadávanie textu s možnosťami meniť jeho hodnotu.For example, a number card may consist of a Label control to provide the display name of the field and a Text input control to provide an editor for the value of the field. Karta tiež môže obsahovať ovládací prvok Označenie na zobrazenie prípadných chýb overenia a ovládací prvok Označenie na zadanie hviezdičky označujúcej, že toto pole je povinné.The card may also have a Label control that shows any validation errors that occur and a Label control for the common asterisk to indicate that a field is required.

Ovládacie prvky preddefinovanej karty si môžete prispôsobiť zmenou ich veľkosti, ich premiestnením, skrytím, pridaním ovládacích prvkov a inými úpravami.You can customize the controls of a predefined card by resizing it, moving it, hiding it, adding controls to it, and making other changes. Môžete tiež začať s úplne prázdnou kartou - vlastnou kartou - do ktorej si pridáte ovládacie prvky sami.You can also start with an entirely blank card, a "custom card", to which you add controls from scratch.

V predvolenom nastavení sú preddefinované karty uzamknuté.Predefined cards are locked by default. V uzamknutej karte môžete upravovať iba určité vlastnosti karty alebo ovládacích prvkov v nej a uzamknutú kartu nemôžete ani odstrániť.In a locked card, you can modify only certain properties of the card or the controls within the card, and you can't delete a locked card. Zámok karty môžete zobraziť a odomknúť iba v zobrazení Spresniť na karte Zobrazenie.You can show the card lock and unlock it on the View tab of the Advanced view. Ak je vlastnosť uzamknutá a nedá sa upravovať, vedľa jej názvu je zobrazená ikona zámku.If a property is locked and can't be modified, it appears with a lock icon next to its name. Odomknutie karty odporúčame iba pokročilým používateľom a malo byť vykonané s rozvahou, pretože sa v nej prestane automaticky generovať vzorec a karta sa nebude dať znova uzamknúť.Unlocking a card is an advanced activity and should be done with care, because automatic formula generation will no longer occur for the card, and you can't relock a card.

V kontajneri formulára bude dostupný záznam ThisItem, ktorý obsahuje všetky polia záznamu.Within the form's container, the ThisItem record is available and contains all the fields of the record. Napríklad vlastnosť karty Default sa často nastavuje na ThisItem.FieldName.For example, the card's Default property is often set to ThisItem.FieldName.

Ak chcete nakonfigurovať ovládací prvok odkazujúci na vlastnosti karty, môžete použiť odkaz Parent.You can use the Parent reference to configure a control to reference the properties of a card. Napríklad ovládací prvok by mal použiť hodnotu Parent.Default na prečítanie počiatočného stavu poľa zo zdroja údajov.For example, a control should use Parent.Default to read the initial state of the field from the data source. Ak použijete Parent namiesto toho, aby ste k požadovaným údajom pristúpili priamo, karta bude lepšie zapuzdrená a budete ju môcť použiť pre iné pole bez toho, aby ste prerušili interné vzorce.By using Parent instead of directly accessing the information that you want, the card is better encapsulated, and you can change it to a different field without breaking internal formulas.

Príklady prispôsobenia, odomykania a vytvárania kariet nájdete v článku Princípy údajových kariet.See Understand data cards for examples of how to customize, unlock, and create cards.

Základné vlastnostiKey properties

DataField – názov poľa v zázname, ktorý táto karta umožňuje zobraziť a upraviť.DataField – The name of the field within a record that this card displays and edits.

 • Zadajte názov ako jeden statický reťazec v dvojitých úvodzovkách (napríklad "Name"), nie vzorec.Specify the name as a single static string that's enclosed in double quotation marks (for example, "Name"), not a formula.
 • Zrušte väzbu karty tým, že nastavíte vlastnosť DataField na blank.Unbind a card by setting its DataField property blank. Vlastnosti Valid a Update sa v prípade kariet so zrušenou väzbou ignorujú.The Valid and Update properties are ignored for unbound cards.

Default – predvolená hodnota ovládacieho prvku predtým, ako ju používateľ zmení.Default – The initial value of a control before it is changed by the user.

 • Pre každý ovládací prvok karty nastavte túto vlastnosť na Parent.Default, aby odkazovala na predvolenú hodnotu poľa v závislosti od zdroja údajov.For each control in a card, set this property to Parent.Default to refer to the default value of the field according to the data source. Parent.Default môžete napríklad nastaviť pre vlastnosť jazdca Default, čím zaistíte, že používateľ tohto jazdca začne so všeobecnou hodnotou.For example, set a slider's Default property to Parent.Default to ensure that the user starts with a generic value for that slider.

DisplayMode – k dispozícii sú hodnoty Edit, View, a Disabled.DisplayMode – Values can be Edit, View, or Disabled. Určuje, či ovládací prvok v karte umožňuje vstup používateľa (Edit, Úpravy), iba zobrazuje údaje (View, Zobrazenie) alebo je zakázaný (Disabled, Zakázané).Configures whether the control inside the card allows user input (Edit), only displays data (View) or is disabled (Disabled).

 • Konfigurácia tejto vlastnosti, ktorá je v predvolenom nastavení zviazaná so správaním formulára, umožňuje použiť túto kartu zároveň v režime úprav i v režime zobrazenia.Allows a single card to be used in both edit and view forms, by configuring this property, which is tied to the Form's behavior by default.
 • V režime View budú podriadené ovládacie prvky, akými sú Zadávanie textu, Rozbaľovací zoznam a Výber dátumu, iba zobrazovať textové hodnoty. Nebudú vykresľovať žiadne interaktívne prvky ani dekorácie.In View mode, child controls such as Text input, Drop down, Date Picker will only display the text value and will not render any interactive elements or decorations.

DisplayName – popisný názov poľa v zdroji údajov.DisplayName – The user friendly name for a field in a data source.

 • Tieto metaúdaje zo zdroja údajov poskytuje funkcia ZdrojÚdajovInfo.The DataSourceInfo function provides this metadata from the data source.
 • Ovládacie prvky v karte by mali prostredníctvom hodnoty Parent.DisplayName odkazovať na názov poľa.Controls within the card should use Parent.DisplayName to refer to the name of the field.

Error – popisná chybová správa, ktorá sa zobrazí pre to pole, v ktorom zlyhalo overovanie.Error – The user friendly error message to display for this field when validation fails.

 • Táto vlastnosť sa nastaví pri volaní funkcie SubmitForm.This property is set when SubmitForm is called.
 • Táto správa popisuje problémy s overovaním na základe metaúdajov zo zdroja údajov a kontroly konfigurácie vlastnosti Required danej karty.The message describes validation problems based on the data source's metadata and checking the card's Required property.

Required – určuje, či musí karta v prípade úpravy poľa zdroja údajov obsahovať hodnotu.Required – Whether a card, editing the field of a data source, must contain a value.

 • Funkcia DataSourceInfo poskytuje požadované metaúdaje zo zdroja údajov.The DataSourceInfo function provides the required metadata from the data source.
 • Ovládacie prvky v karte by mali pomocou vlastnosti Parent.Required overiť, či je príslušné pole karty povinné.Controls within the card should use Parent.Required to determine whether that card's field is required.

Update – hodnota, ktorú sa pre dané pole zapíše späť do zdroja údajov.Update – The value to write back to the data source for a field.

 • Vlastnosť tohto vzorca používajte, ak chcete hodnoty z ovládacích prvkov pre úpravy nachádzajúcich sa v karte zapísať späť do zdroja údajov.Use this property's formula to pull the values from the edit controls of the card in order to write back to the data source. Môžete napríklad vlastnosť karty Update nastaviť na hodnotu Slider.Value, aby sa zdroj údajov mohol aktualizovať hodnotou jazdca tejto karty.For example, set a card's Update property to Slider.Value to update the data source with a value from the slider in that card.

Width – vzdialenosť medzi ľavým a pravým okrajom ovládacieho prvku.Width – The distance between a control's left and right edges.

WidthFit - určuje, či sa ovládací prvok automaticky roztiahne vo vodorovnom smere, aby vyplnil prázdne miesto v ovládacom prvku kontajnera, ako je napríklad ovládací prvok Formulár na úpravy.WidthFit – Whether a control automatically grows horizontally to fill any empty space in a container control such as an Edit form control. Ak má viac kariet nastavených túto vlastnosť na hodnotu true, priestor sa medzi nimi rozdelí.If multiple cards have this property set to true, the space is divided between them. Ďalšie informácie nájdete v článku Princípy rozloženia údajových formulárov.For more information, see Understand data form layout.

Ďalšie vlastnostiAdditional properties

BorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – štýl orámovania ovládacieho prvku Solid (Plné), Dashed (Prerušované), Dotted (Bodkované) alebo None (Žiadne).BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – hrúbka orámovania ovládacieho prvku.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Fill – farba pozadia ovládacieho prvku.Fill – The background color of a control.

Height – vzdialenosť medzi horným a dolným okrajom ovládacieho prvku.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

Valid – určuje, či ovládací prvok Karta alebo Formulár na úpravy obsahuje platné položky pripravené na odoslanie do zdroja údajov.Valid – Whether a Card or Edit form control contains valid entries, ready to be submitted to the data source.

Visible – možnosť zobrazenia alebo skrytia ovládacieho prvku.Visible – Whether a control appears or is hidden.

X – vzdialenosť medzi ľavým okrajom ovládacieho prvku a ľavým okrajom jeho nadradeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadradený kontajner nepoužíva).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container). V prípade ovládacieho prvku Karta obsahujúceho viac stĺpcov určuje táto vlastnosť stĺpec, v ktorom sa karta nachádza.For a Card control in a container that has multiple columns, this property determines the column in which the card appears.

Y – vzdialenosť medzi horným okrajom ovládacieho prvku a horným okrajom jeho nadradeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadriadený kontajner nepoužíva).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container). V prípade ovládacieho prvku Karta obsahujúceho viac stĺpcov určuje táto vlastnosť riadok, v ktorom sa karta nachádza.For a Card control in a container that has multiple rows, this property determines the row in which the card appears.

PríkladyExamples

Príklady nájdete v článkoch Princípy údajových kariet a Princípy rozloženia údajových formulárov.See Understand data cards and Understand data form layout for examples.

Pokyny na zjednodušenie ovládaniaAccessibility guidelines

Farebný kontrastColor contrast

Dostatočný farebný kontrast musí byť medzi:There must be adequate color contrast between:

 • Fill a ľubovoľnými podradenými ovládacími prvkami.Fill and any child controls. Ak napríklad karta obsahuje vlastnosť Label a označenie má priehľadnú výplň, vlasnosť Fill karty sa stane farbou pozadia pre označenie.For example, if a card contains a Label and the label has transparent fill, then the card's Fill effectively becomes the background color for the label. Medzi vlastnosťou Fill karty a vlastnosťou Color označenia preto musí byť adekvátny kontrast.Thus, there should be adequate contrast between the card's Fill and the label's Color.

Podpora čítačiek obrazovkyScreen reader support

 • Musí existovať vlastnosť DisplayName.DisplayName must be present.