Ovládací prvok Začiarkavacie políčko v službe PowerAppsCheck box control in PowerApps

Ovládací prvok, ktorý môže používateľ vybrať alebo zrušiť, a nastaviť tak jeho hodnotu na true alebo false.A control that the user can select or clear to set its value to true or false.

PopisDescription

Pomocou tohto bežného ovládacieho prvku, ktorý sa v rozhraniach GUI používa už desiatky rokov, môže používateľ zadať logickú hodnotu.The user can specify a Boolean value by using this familiar control, which has been used in GUIs for decades.

Základné vlastnostiKey properties

Default – počiatočná hodnota ovládacieho prvku pred tým, ako ju používateľ zmení.Default – The initial value of a control before it is changed by the user.

Text – text, ktorý sa v ovládacom prvku zobrazuje alebo ktorý zadáva do ovládacieho prvku používateľ.Text – Text that appears on a control or that the user types into a control.

Value – hodnota ovládacieho prvku vstupu.Value – The value of an input control.

Ďalšie vlastnostiAdditional properties

BorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – štýl orámovania ovládacieho prvku Solid (Plné), Dashed (Prerušované), Dotted (Bodkované) alebo None (Žiadne).BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – hrúbka orámovania ovládacieho prvku.BorderThickness – The thickness of a control's border.

CheckboxBackgroundFill – farba pozadia v poli, ktoré ohraničuje znak začiarknutia v ovládacom prvku Začiarkavacie políčko.CheckboxBackgroundFill – The background color of the box that surrounds the checkmark in a checkbox control.

CheckboxBorderColor – farba orámovania, ktoré ohraničuje znak začiarknutia v ovládacom prvku Začiarkavacie políčko.CheckboxBorderColor – The color of the border that surrounds the checkmark in a checkbox control.

CheckboxSize – šírka a výška poľa, ktoré ohraničuje znak začiarknutia v ovládacom prvku Začiarkavacie políčko.CheckboxSize – The width and height of the box that surrounds the checkmark in a checkbox control.

CheckmarkFill – farba znaku začiarknutia v ovládacom prvku Začiarkavacie políčko.CheckmarkFill – The color of the checkmark in a checkbox control.

Color – farba textu ovládacieho prvku.Color – The color of text in a control.

DisplayMode – údaj o tom, či ovládací prvok umožňuje zadávanie používateľom (Edit), iba zobrazuje údaje (View) alebo je zakázaný (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku v prípade, že je vlastnosť DisplayMode nastavená na Disabled (Zakázané).DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor – farba textu ovládacieho prvku v prípade, že je vlastnosť DisplayMode nastavená na Disabled (Zakázané).DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill – farba pozadia ovládacieho prvku v prípade, že je vlastnosť DisplayMode nastavená na Disabled (Zakázané).DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill – farba pozadia ovládacieho prvku.Fill – The background color of a control.

FocusedBorderColor – farba orámovania zameraného ovládacieho prvku.FocusedBorderColor – The color of a control's border when the control is focused.

FocusedBorderThickness – hrúbka orámovania zameraného ovládacieho prvku.FocusedBorderThickness – The thickness of a control's border when the control is focused.

Font – názov skupiny písiem pre zobrazenie textu.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight – hrúbka textu v ovládacom prvku: Tučné písmo, polotučného, Normal, alebo ľahšie.FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Height – vzdialenosť medzi horným a dolným okrajom ovládacieho prvku.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku pri umiestnení ukazovateľa myši na ovládací prvok.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverColor – farba textu v ovládacom prvku pri umiestnení ukazovateľa myši na ovládací prvok.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill – farba pozadia ovládacieho prvku pri umiestnení ukazovateľa myši na ovládací prvok.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Italic – možnosť zobrazenia textu v ovládacom prvku kurzívou.Italic – Whether the text in a control is italic.

OnCheck – spôsob reakcie aplikácie na zmenu hodnoty začiarkavacieho políčka alebo prepínacieho tlačidla na true.OnCheck – How an app responds when the value of a checkbox or a toggle changes to true.

OnSelect – spôsob reakcie aplikácie na ťuknutie alebo kliknutie na ovládací prvok používateľom.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

OnUncheck – spôsob reakcie aplikácie na zmenu hodnoty začiarkavacieho políčka alebo prepínacieho tlačidla na false.OnUncheck – How an app responds when the value of a checkbox or a toggle changes to false.

PaddingBottom – vzdialenosť medzi textom v ovládacom prvku a dolným okrajom rovnakého prvku.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft – vzdialenosť medzi textom v ovládacom prvku a ľavým okrajom rovnakého prvku.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight – vzdialenosť medzi textom v ovládacom prvku a pravým okrajom rovnakého prvku.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop – vzdialenosť medzi textom v ovládacom prvku a horným okrajom rovnakého prvku.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

PressedBorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku po ťuknutí alebo kliknutí na ovládací prvok používateľom.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedColor – farba textu v ovládacom prvku po ťuknutí alebo kliknutí na ovládací prvok používateľom.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill – farba pozadia ovládacieho prvku po ťuknutí alebo kliknutí na ovládací prvok používateľom.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

Reset – určuje, či sa ovládací prvok vráti na predvolenú hodnotu.Reset – Whether a control reverts to its default value.

Size – veľkosť písma textu zobrazeného v ovládacom prvku.Size – The font size of the text that appears on a control.

Strikethrough – možnosť zobrazenia prečiarknutého textu v ovládacom prvku.Strikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

TabIndex – príkaz na navigáciu pomocou klávesnice vo vzťahu k iným ovládacím prvkom.TabIndex – Keyboard navigation order in relation to other controls.

Tooltip – vysvetľujúci text, ktorý sa zobrazí, keď používateľ ukáže myšou na ovládací prvok.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Underline – možnosť zobrazenia podčiarknutého textu v ovládacom prvku.Underline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

VerticalAlign – zvislé umiestnenie textu vo vzťahu k stredu ovládacieho prvku.VerticalAlign – The location of text on a control in relation to the vertical center of that control.

Visible – možnosť zobrazenia alebo skrytia ovládacieho prvku.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width – vzdialenosť medzi ľavým a pravým okrajom ovládacieho prvku.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – vzdialenosť medzi ľavým okrajom ovládacieho prvku a ľavým okrajom jeho nadradeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadradený kontajner nepoužíva).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – vzdialenosť medzi horným okrajom ovládacieho prvku a horným okrajom jeho nadradeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadriadený kontajner nepoužíva).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

If( Podmienka; Výsledok )If( Condition; Result )

PríkladExample

 1. Pridajte ovládací prvok Začiarkavacie políčko, pomenujte ho chkReserve a pre jeho vlastnosť Text zadajte hodnotu Reserve now (Rezervovať).Add a Check box control, name it chkReserve, and set its Text property to show Reserve now.

  Pozrite sa, ako pridať, pomenovať a nakonfigurovať ovládací prvok.Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Pridajte ovládací prvok Výber dátumu a pre jeho vlastnosť Visible nastavte tento vzorec:Add a Date picker control, and set its Visible property to this formula:
  If(chkReserve.Value = true; true)If(chkReserve.Value = true; true)

  Prečítajte si ďalšie informácie o funkcii If a ďalších funkciách.Want more information about the If function or other functions?

 3. Stlačte kláves F5 a kliknutím alebo ťuknutím na začiarkavacie políčko chkReserve nastavte jeho vlastnosť Value na hodnotu true. Potom kliknite alebo ťuknite na položku chkReserve znova, čím nastavíte jeho vlastnosť Value na hodnotu false.Press F5, click or tap chkReserve to set its Value property to true, and then click or tap chkReserve again to set its Value property to false.

  Ovládací prvok Výber dátumu sa zobrazí, keď má vlastnosť Value začiarkavacieho políčka chkReserve hodnotu true, ale nie, keď má hodnotu false.The Date Picker control appears when the Value property of chkReserve is true but not when it's false.

 4. Stlačením klávesa Esc sa vráťte do predvoleného pracovného priestoru.To return to the default workspace, press Esc.

Pokyny na zjednodušenie ovládaniaAccessibility guidelines

Farebný kontrastColor contrast

Dostatočný farebný kontrast musí byť medzi:There must be adequate color contrast between:

 • CheckmarkFill a CheckboxBackgroundFillCheckmarkFill and CheckboxBackgroundFill
 • CheckboxBackgroundFill a FillCheckboxBackgroundFill and Fill
 • CheckboxBackgroundFill a PressedFillCheckboxBackgroundFill and PressedFill
 • CheckboxBackgroundFill a HoverFillCheckboxBackgroundFill and HoverFill

Ide o doplnok k štandardným požiadavkám na farebný kontrast.This is in addition to the standard color contrast requirements.

Podpora čítačiek obrazovkyScreen reader support

 • Musí existovať vlastnosť Text.Text must be present.

Podpora klávesniceKeyboard support