Ovládacie prvky Stĺpcový graf a Čiarový graf v PowerAppsColumn chart and Line chart controls in PowerApps

Ovládacie prvky, ktoré zobrazujú údaje ako grafy s osami x a y.Controls that show data as graphs with x- and y-axes.

PopisDescription

Stĺpcový graf a Čiarový graf sú zoskupené ovládacie prvky.Column chart and Line chart are grouped controls. Každá skupina obsahuje tri ovládacie prvky: Označenie pre nadpis, grafiku grafu a legendu.Each group contains three controls: a Label for the title, the chart graphic, and a Legend.

Základné vlastnosti grafuChart key properties

Items – zdroj údajov zobrazený v ovládacích prvkoch, ako sú Galéria, Zoznam alebo Graf.Items – The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

NumberOfSeries – počet stĺpcov údajov použitých v stĺpcovom alebo čiarovom grafe.NumberOfSeries – How many columns of data are reflected in a column or line chart.

Ďalšie vlastnosti grafuAdditional chart properties

BorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – štýl orámovania ovládacieho prvku Solid (Plné), Dashed (Prerušované), Dotted (Bodkované) alebo None (Žiadne).BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – hrúbka ohraničenia ovládacieho prvku.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Color – farba textu v ovládacom prvku.Color – The color of text in a control.

DisabledBorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku v prípade, že je vlastnosť DisplayMode nastavená na Disabled (Zakázané).DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisplayMode – údaj o tom, či ovládací prvok umožňuje vstup používateľa (Edit), iba zobrazuje údaje (View) alebo je zakázaný (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

Font – názov skupiny písiem pre zobrazenie textu.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

GridStyle – údaj o tom, či sa má v stĺpcovom alebo čiarovom grafe zobrazovať os x, os y, oboje alebo žiadna.GridStyle – Whether a column or line chart shows its x-axis, its y-axis, both, or neither.

Height – vzdialenosť medzi horným a dolným okrajom ovládacieho prvku.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku pri umiestnení ukazovateľa myši na ovládací prvok.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

ItemColorSet – farba jednotlivých bodov v grafe.ItemColorSet – The color of each data point in a chart.

ItemsGap – vzdialenosť medzi stĺpcami v stĺpcovom grafe.ItemsGap – The distance between columns in a column chart.

 • Vlastnosť ItemsGap je k dispozícii pre ovládací prvok Stĺpcový graf, ale nie pre ovládací prvok Čiarový graf.The ItemsGap property is available for the Column chart control but not the Line chart control.

Markers – určuje, či má stĺpcový alebo čiarový graf zobrazovať hodnoty jednotlivých údajových bodov.Markers – Whether a column or line chart shows the value of each data point.

MarkerSuffix – text zobrazený za jednotlivými hodnotami v stĺpcovom grafe, pre ktorý je vlastnosť Markers nastavená na hodnotu true.MarkerSuffix – Text that appears after each value in a column chart for which the Markers property is set to true.

 • Vlastnosť MarkerSuffix je k dispozícii pre ovládací prvok Stĺpcový graf, ale nie pre ovládací prvok Čiarový graf.The MarkerSuffix property is available for the Column chart control but not the Line chart control.

MinimumBarWidth – najužšia možná šírky stĺpcov v stĺpcovom grafe.MinimumBarWidth – The narrowest possible width of columns in a column chart.

 • Vlastnosť MinimumBarWidth je k dispozícii pre ovládací prvok Stĺpcový graf, ale nie pre ovládací prvok Čiarový graf.The MinimumBarWidth property is available for the Column chart control but not the Line chart control.

OnSelect – spôsob reakcie aplikácie na ťuknutie alebo kliknutie používateľa na ovládací prvok.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PaddingBottom – vzdialenosť medzi textom v ovládacom prvku a dolným okrajom rovnakého prvku.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft – vzdialenosť medzi textom v ovládacom prvku a ľavým okrajom rovnakého prvku.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight – vzdialenosť medzi textom v ovládacom prvku a pravým okrajom rovnakého prvku.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop – vzdialenosť medzi textom v ovládacom prvku a horným okrajom rovnakého prvku.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

PressedBorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku po ťuknutí alebo kliknutí používateľa na ovládací prvok.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

SeriesAxisMax – maximálna hodnota osi y v stĺpcovom alebo čiarovom grafe.SeriesAxisMax – The maximum value of the y-axis for a column or line chart.

 • Vlastnosť SeriesAxisMax je k dispozícii pre ovládací prvok Stĺpcový graf, ale nie pre ovládací prvok Čiarový graf.The SeriesAxisMax property is available for the Column chart control but not the Line chart control.

SeriesAxisMin – minimálna hodnota osi y v stĺpcovom grafe.SeriesAxisMin – A number that determines the minimum value of the y-axis for a column chart.

 • Vlastnosť SeriesAxisMin je k dispozícii pre ovládací prvok Stĺpcový graf, ale nie pre ovládací prvok Čiarový graf.The SeriesAxisMin property is available for the Column chart control but not the Line chart control.

Size – veľkosť písma textu zobrazeného v ovládacom prvku.Size – The font size of the text that appears on a control.

TabIndex – príkaz na navigáciu pomocou klávesnice vo vzťahu k iným ovládacím prvkom.TabIndex – Keyboard navigation order in relation to other controls.

Visible – možnosť zobrazenia alebo skrytia ovládacieho prvku.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width – vzdialenosť medzi ľavým a pravým okrajom ovládacieho prvku.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – vzdialenosť medzi ľavým okrajom ovládacieho prvku a ľavým okrajom jeho nadradeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadradený kontajner nepoužíva).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

XLabelAngle – uhol označení pod osou x stĺpcového alebo čiarového grafu.XLabelAngle – The angle of the labels below the x-axis of a column or line chart.

Y – vzdialenosť medzi horným okrajom ovládacieho prvku a horným okrajom jeho nadradeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadriadený kontajner nepoužíva).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

YAxisMax – maximálna hodnota osi y pre čiarový graf.YAxisMax – The maximum value of the y-axis for a line chart.

 • Vlastnosť YAxisMax je k dispozícii pre ovládací prvok Čiarový graf, ale nie pre ovládací prvok Stĺpcový graf.The YAxisMax property is available for the Line chart control but not the Column chart control.

YAxisMin – minimálna hodnota osi y pre čiarový graf.YAxisMin – The minimum value of the y-axis for a line chart.

 • Vlastnosť YAxisMin je k dispozícii pre ovládací prvok Čiarový graf, ale nie pre ovládací prvok Stĺpcový graf.The YAxisMin property is available for the Line chart control but not the Column chart control.

YLabelAngle – uhol označení pod osou y stĺpcového alebo čiarového grafu.YLabelAngle – The angle of the labels next to the y-axis of a line or column chart.

Max( ZdrojÚdajov; NázovStĺpca )Max( DataSource; ColumnName )

PríkladExample

 1. Pridajte ovládací prvok Tlačidlo a nastavte jeho vlastnosť OnSelect na tento vzorec:Add a Button control, and set its OnSelect property to this formula:
  Collect(Revenue; {Year:"2013"; Europa:24000; Ganymede:22300; Callisto:21200}; {Year:"2014"; Europa:26500; Ganymede:25700; Callisto:24700};{Year:"2014"; Europa:27900; Ganymede:28300; Callisto:25600})Collect(Revenue; {Year:"2013"; Europa:24000; Ganymede:22300; Callisto:21200}; {Year:"2014"; Europa:26500; Ganymede:25700; Callisto:24700};{Year:"2014"; Europa:27900; Ganymede:28300; Callisto:25600})

  Pozrite sa, ako pridať a nakonfigurovať ovládací prvok.Don't know how to add and configure a control?

  Prečítajte si ďalšie informácie o funkcii Collect a ďalších funkciách.Want more information about the Collect function or other functions?

 2. Stlačte kláves F5, kliknite alebo ťuknite na ovládací prvok Tlačidlo a stlačením klávesa Esc sa vráťte na predvolený pracovný priestor.Press F5, click or tap the Button control, and then press Esc to return to the default workspace.

 3. Pridajte ovládací prvok Stĺpcový graf alebo Čiarový graf, nastavte vlastnosť Items na Revenue a vlastnosť NumberOfSeries na hodnotu 3.Add a Column chart control or a Line chart control, set its Items property to Revenue, and set its NumberOfSeries property to 3.

  Ovládací prvok zobrazuje údaje o výnosoch pre jednotlivé produkty za obdobie troch rokov.The control shows revenue data for each product over three years.

Pokyny na zjednodušenie ovládaniaAccessibility guidelines

Farebný kontrastColor contrast

Dostatočný farebný kontrast musí byť medzi:There must be adequate color contrast between:

 • každou položkou vo vlastnosti ItemColorSet,each item in ItemColorSet
 • každou položkou vo vlastnosti ItemColorSet a farbou pozadia,every item in ItemColorSet and the background color
 • vlastnosťou Color a farbou pozadia.Color and the background color

Podpora pre čítačku obrazovkyScreen reader support

 • V bezprostrednej blízkosti grafiky grafu musí byť Označenie, ktoré bude slúžiť ako názov.There must be a Label immediately before the chart graphic to serve as the title.

 • Zvážte pridanie súhrnu grafiky grafu.Consider adding a summary of the chart graphic. Napríklad „Čiarový graf zobrazuje trvalý nárast predaja od marca do augusta tohto roka“.For example, "The line chart shows a steady increase in sales between March and August this year."

  Poznámka

  Pre používateľov čítačky obrazovky sú grafika grafu a Legenda skryté.Chart graphics and Legend are hidden from screen reader users. Namiesto toho majú k dispozícii údaje v tabuľkovej forme.As an alternative, a tabular form of the data is presented to them. Okrem toho môžu prepínať medzi tlačidlami, ktoré vyberajú údaje v grafe.They can also cycle through buttons that select data in the chart.

Podpora pre slabozrakýchLow vision support

 • Ak sa zobrazuje viac ako jedna séria, musí byť k dispozícii Legenda.There must be a Legend if more than one series is shown.
 • Zvážte možnosť nastavenia vlastnosti GridStyle na hodnotu GridStyle.All, čím zobrazíte obe osi.Consider setting GridStyle to GridStyle.All, which shows both axes. Vďaka tomu môžu všetci používatelia presne určiť rozsah údajov.This helps all users accurately determine the scale of the data.
 • Pre Stĺpcový graf zvážte možnosť nastavenia vlastnosti Značky na hodnotu true.For Column chart, consider setting Markers to true. Vďaka tomu budú môcť slabozrakí používatelia rozpoznať hodnotu stĺpca.This helps low-vision users determine the value of a column.

Podpora pre klávesnicuKeyboard support

 • Vlastnosť TabIndex musí mat hodnotu nula alebo väčšiu, aby používatelia klávesnice na ňu mohli prejsť.TabIndex must be zero or greater so that keyboard users can navigate to it.

  Poznámka

  Po premiestnení používateľov klávesnice na graf budú môcť prechádzať tlačidlami, ktorými sa ovláda výber údajov v grafe.When keyboard users navigate to the chart, they can cycle through buttons that select data in the chart.