Ovládací prvok Tabuľka údajov v službe PowerAppsData table control in PowerApps

Zobrazuje množinu údajov v tabuľkovom formáte.Shows a set of data in a tabular format.

PopisDescription

Ovládací prvok Tabuľka údajov zobrazuje množinu údajov vo formáte, ktorý obsahuje hlavičky stĺpcov pre každé zobrazené pole v ovládacom prvku.The Data table control shows a dataset in a format that includes column headers for each field that the control shows. Ako tvorca aplikácie budete mať plnú kontrolu nad tým, ktoré polia sa zobrazia a v akom poradí.As an app maker, you have full control over which fields appear and in what order. Podobne ako ovládací prvok Galéria, aj ovládací prvok Tabuľka údajov zachováva vlastnosť Selected (Vybraté), ktorá ukazuje na vybratý riadok.Like the Gallery control, the Data table control maintains a Selected property that points to the selected row. Preto môžete prepojiť ovládací prvok Tabuľka údajov s ďalšími ovládacími prvkami.Therefore, you can link the Data table control to other controls.

MožnostiCapabilities

V službe PowerApps bol ovládací prvok Tabuľka údajov prvýkrát uvedený 5. mája 2017.PowerApps introduced the Data table control on May 5, 2017. Táto časť poskytuje informácie o podporovaných a nepodporovaných možnostiach.This section provides information about capabilities that are supported and capabilities that aren't supported.

Teraz dostupnéNow available

 • Údaje v ovládacom prvku Tabuľka údajov sú určené iba na čítanie.Data in a Data table control is read-only.
 • V ovládacom prvku Tabuľka údajov je vždy vybratý jeden riadok.A single row is always selected in a Data table control.
 • Prepojenie ovládacieho prvku Tabuľka údajov k pripojenému alebo lokálnemu zdroju údajov.Link a Data table control to a connected or local data source.
 • Úprava šírky stĺpcov v ovládacom prvku Tabuľka údajov počas spustenia aplikácie bez uloženia zmien.Adjust column widths in a Data table control while you run the app, though your changes aren't saved.
 • V ovládacom prvku Tabuľka údajov sa zobrazí množina predvolených polí, keď ovládací prvok prepojíte s konektorom, ktorý umožňuje takúto možnosť, ako napríklad Common Data Service.A set of default fields appear in a Data table control when you link it to a connector that has implemented this capability, such as the Common Data Service. Môžete potom podľa potreby zobrazovať alebo skrývať tieto a iné polia.You can then show or hide these fields and others as necessary.
 • Prispôsobenie šírky stĺpca a textu nadpisu.Customize column width and heading text.
 • Zobrazenie hypertextových prepojení v ovládacom prvku Tabuľka údajov.Show hyperlinks in a Data table control.
 • Kopírovanie a prilepenie ovládacieho prvku Tabuľka údajov.Copy and paste a Data table control.

Zatiaľ nedostupnéNot yet available

 • Prispôsobenie štýlu jednotlivých stĺpcov.Customize the styling of individual columns.
 • Pridanie ovládacieho prvku Tabuľka údajov do ovládacieho prvku formulára.Add a Data table control in a form control.
 • Zmena výšky všetkých riadkov.Change the height of all rows.
 • Zobrazenie obrázkov v ovládacom prvku Tabuľka údajov.Show images in a Data table control.
 • Zobrazenie polí zo súvisiacich entít.Show fields from related entities.
 • Použitie vstavanej funkcie na filtrovanie a triedenie údajov podľa nadpisu stĺpca.Use built-in functionality to filter and sort data by column heading.
 • Pridanie ovládacieho prvku Tabuľka údajov do ovládacieho prvku Galéria.Add a Data table control in a Gallery control.
 • Úprava údajov v ovládacom prvku Tabuľka údajov.Edit data in the Data table control.
 • Výber viacerých riadkov.Select multiple rows.

Známe problémyKnown issues

 • Pri použití funkcie FirstN vo vlastnosti Items (Položky) sa nezobrazujú žiadne údaje.No data appears if you use the FirstN function in the Items property.

Základné vlastnostiKey properties

 • Items (Položky) – zdroj údajov, ktorý sa zobrazuje v ovládacom prvku Tabuľka údajov.Items – The source of data that appears in the Data table control.
 • Selected (Vybraté) – vybratý riadok v ovládacom prvku Tabuľka údajov.Selected – The selected row in the Data table control.

Ďalšie vlastnostiOther properties

 • BorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku Tabuľka údajov.BorderColor – The color of the Data table control's border.
 • BorderStyle – štýl orámovania ovládacieho prvku Tabuľka údajov.BorderStyle – The style of the Data table control's border. K dispozícii sú možnosti Solid (Plné), Dashed (Prerušované), Dotted (Bodkované) a None (Žiadne).The options are Solid, Dashed, Dotted, and None.
 • BorderThickness – hrúbka orámovania ovládacieho prvku Tabuľka údajov.BorderThickness – The thickness of the Data table control's border.
 • Color – predvolená farba textu pre všetky riadky s údajmi.Color – The default text color for all data rows.
 • Fill – predvolená farba textu na pozadí pre všetky riadky s údajmi.Fill – The default background color for all data rows.
 • Font – predvolené písmo pre všetky riadky s údajmi.Font - The default font for all data rows.
 • FontWeight – predvolená hrúbka písma pre všetky riadky s údajmi.FontWeight – The default font weight for all data rows.
 • HeadingColor – farba hlavičiek stĺpcov.HeadingColor – The text color for the column headings.
 • HeadingFill – farba na pozadí hlavičiek stĺpcov.HeadingFill – The background color of the column headings.
 • HeadingFont – písmo hlavičiek stĺpcov.HeadingFont – The font of the column headings.
 • HeadingFontWeight – hrúbka písma hlavičiek stĺpcov.HeadingFontWeight – The font weight of the column headings.
 • HeadingSize – veľkosť písma hlavičiek stĺpcov.HeadingSize – The font size of the column headings.
 • Height – vzdialenosť medzi horným a dolným okrajom ovládacieho prvku Tabuľka údajov.Height – The distance between the Data table control's top and bottom edges.
 • HoverColor – farba textu v riadku, na ktorý ukazuje kurzor myši.HoverColor – The text color for the row that the mouse pointer is pointing at.
 • HoverFill – farba textu na pozadí v riadku, na ktorý ukazuje kurzor myši.HoverFill – The background color of the row that the mouse pointer is pointing at.
 • NoDataText – správa, ktorá sa zobrazí používateľovi, keď sa v ovládacom prvkuTabuľka údajov nezobrazujú žiadne súbory.NoDataText – The message that the user receives when there are no records to show in the Data table control.
 • SelectedColor – farba textu vo vybratom riadku.SelectedColor – The color of the text in the selected row.
 • SelectedFill – farba na pozadí vo vybratom riadku.SelectedFill – The background color of the selected row.
 • Size – predvolená veľkosť písma pre všetky riadky s údajmi.Size – The default font size for all data rows.
 • Visible – hodnota, ktorá určuje, či sa ovládací prvok Tabuľka údajov zobrazí alebo ostane skrytý.Visible – A value that determines whether the Data table control appears or is hidden.
 • Width – Vzdialenosť medzi ľavým a pravým okrajom ovládacieho prvku Tabuľka údajov.Width – The distance between the Data table control's left and right edges.
 • X – vzdialenosť medzi ľavým okrajom ovládacieho prvku Tabuľka údajov a ľavým okrajom jeho nadradeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadradený kontajner nepoužíva).X – The distance between the left edge of the Data table control and the left edge of its parent container (or the left edge of the screen if there is no parent container).
 • Y – vzdialenosť medzi horným okrajom ovládacieho prvku Tabuľka údajov a horným okrajom jeho nadradeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadradený kontajner nepoužíva).Y – The distance between the top edge of the Data table control and the top edge of its parent container (or the top edge of the screen if there is no parent container).

PríkladyExamples

Základné použitieBasic usage

 1. Vytvorte prázdnu aplikáciu pre tablet.Create a blank tablet app.

 2. Na karte Vložiť kliknite alebo ťuknite na položku Tabuľka údajov.On the Insert tab, click or tap Data table.

  Na obrazovku pridajte ovládací prvok Tabuľka údajov.

  Ovládací prvok Tabuľka údajov sa pridá na obrazovku.A Data table control is added to the screen.

 3. Premenujte ovládací prvok Tabuľka údajov na SalesOrderTable a zmeňte jeho veľkosť tak, aby zakrýval celú obrazovku.Rename the Data table control SalesOrderTable, and resize it so that it covers the whole screen.

 4. Na pravej table kliknite alebo ťuknite na šípku dolu vedľa textu Nie je vybratý žiaden zdroj údajov a potom kliknite alebo ťuknite na položku Pridať zdroj údajov.In the right pane, click or tap the down arrow to the right of the No data source selected text, and then click or tap Add a data source.

  Pridať zdroj údajov

 5. V zozname pripojení kliknite alebo ťuknite na pripojenie pre databázu Common Data Service.In the list of connections, click or tap the connection for your Common Data Service database.

  Vyberte pripojenie pre váš zdroj údajov

 6. V zozname entít kliknite alebo ťuknite na položku Sales order a potom na možnosť Pripojiť.In the list of entities, click or tap Sales order, and then click or tap Connect.

  Vyberte entitu Predajná objednávka

  Ovládací prvok Tabuľka údajov je teraz pripojený k zdroju údajov Sales order.The Data table control is now attached to the Sales order data source. V ovládacom prvku Tabuľka údajov sa zobrazí niekoľko polí, pretože používame konektor, ktorý túto možnosť podporuje.Several initial fields appear in the Data table control, because we're using a connector that supports that capability.

  Tabuľka údajov

 7. Na pravej table začiarknite jedno alebo viac políčok na zobrazenie jednotlivých polí.In the right pane, select one or more check boxes to show or hide individual fields.

  Ak chcete napríklad skryť pole CustomerPurchaseOrderReference, začiarknite políčko vedľa neho.For example, select the check box next to CustomerPurchaseOrderReference to hide this field.

 8. Na pravej table zmeňte poradie polí ich presunutím vyššie alebo nižšie.In the right pane, reorder the fields by dragging them up or down.

  Zmeňte poradie podľa potreby

  Ovládací prvok SalesOrderTable zobrazuje polia v poradí, ktoré ste určili.The SalesOrderTable control shows the fields in the order that you specified.

  Aktualizovaná tabuľka údajov

Zmena štýlu hlavičky ovládacieho prvku Tabuľka údajovRestyle the header for the Data table control

 1. Zatiaľ čo je vybratý ovládací prvok Tabuľka údajov, v pravej table kliknite alebo ťuknite na kartu Rozšírené.While the Data table control is selected, in the right pane, click or tap the Advanced tab.

 2. Kliknite alebo ťuknite do poľa vlastnosti HeadingFill a potom zmeňte hodnotu na RGBA(62;96;170;1).Click or tap the field for the HeadingFill property, and then change the value to RGBA(62;96;170;1).

 3. Kliknite alebo ťuknite do poľa vlastnosti HeadingColor a potom zmeňte hodnotu na White.Click or tap the field for the HeadingColor property, and then change the value to White.

 4. Kliknite alebo ťuknite do poľa vlastnosti HeadingSize a potom zmeňte hodnotu na 14.Click or tap the field for the HeadingSize property, and then change the value to 14.

  Tabuľka údajov

Pripojenie ovládacieho prvku Tabuľka údajov k inému ovládaciemu prvkuConnect a Data table control to another control

 1. Na obrazovku pridajte ovládací prvok Formulár na úpravy.Add an Edit form control to the screen.

 2. Zmeňte veľkosť ovládacích prvkov Tabuľka údajov a Formulár na úpravy tak, aby ovládací prvok Tabuľka údajov sa zobrazí v ľavej časti obrazovky a ovládací prvok Formulár na úpravy sa zobrazí v pravej časti obrazovky.Resize the Data table and Edit form controls so that the Data table control appears in the left part of the screen and the Edit form control appears in the right part of the screen.

  Tabuľka údajov a Formulár na úpravy na tej istej obrazovke

 3. Zatiaľ čo je vybratá položka Form1 na pravej table, zmeňte počet stĺpcov na 1.While Form1 is selected, in the right pane, change the number of columns to 1.

 4. Pripojte položku Form1 k zdroju údajov Sales order.Connect Form1 to the Sales order data source.

  V položke Form1 sa zobrazí niekoľko polí.Several initial fields appear in Form1.

  Form1 s počiatočnými poľami

 5. Na pravej table kliknite alebo ťuknite na kartu Rozšírené.In the right pane, click or tap the Advanced tab.

 6. Nastavte vlastnosť Item položky Form1 na hodnotu SalesOrderTable.Selected.Set the Item property for Form1 to SalesOrderTable.Selected.

  Form1 zobrazuje informácie z vybratého riadka ovládacieho prvku Tabuľka údajov.Form1 shows information from the row that's selected in the Data table control.

  Formulár na úpravy pripojený k tabuľke údajov

Pokyny na zjednodušenie ovládaniaAccessibility guidelines

Farebný kontrastColor contrast

Dostatočný farebný kontrast musí byť medzi:There must be adequate color contrast between:

Ide o doplnok k štandardným požiadavkám na farebný kontrast.This is in addition to the standard color contrast requirements.

Podpora čítačiek obrazovkyScreen reader support

 • Musí existovať vlastnosť NoDataText.NoDataText must be present.