Ovládací prvok Výber dátumu v službe PowerAppsDate Picker control in PowerApps

Ovládací prvok, na ktorý môže používateľ kliknúť alebo ťuknúť a určiť tak dátum.A control that the user can click or tap to specify a date.

PopisDescription

Ak pridáte ovládací prvok Výber dátumu namiesto ovládacieho prvku Vstup textu, pomôžete zaistiť, aby používateľ zadal dátum v správnom formáte.If you add a Date Picker control instead of a Text input control, you help ensure that the user specifies a date in the correct format.

Základné vlastnostiKey properties

DefaultDate– počiatočná hodnota ovládacieho prvku Výber dátumu, než ju používateľ zmení.DefaultDate – The initial value of a date control unless the user changes it.

SelectedDate – aktuálne vybraný dátum v ovládacom prvku Výber dátumu.SelectedDate – The date currently selected in a date control.

Format – formát textu, v ktorom ovládací prvok zobrazuje dátum a v ktorom používateľ určí dátum.Format – The text format in which the control shows the date and the user specifies the date. Túto vlastnosť môžete nastaviť na možnosť ShortDate (predvolená) alebo LongDate a formátovať dátumy na základe vlastnosti Language tohto ovládacieho prvku.You can set this property to ShortDate (default) or LongDate to format dates based on the Language property of this control. Môžete ju nastaviť aj na výraz, ako je napríklad yyyy/mm/dd, ak chcete používať rovnaký formát bez ohľadu na jazyk.You can also set this property to an expression, such as yyyy/mm/dd if you want the same format regardless of language. Príklad:For example:

 • Ovládací prvok zobrazuje dátum 12/31/2017, ak používateľ klikne alebo ťukne na posledný deň roku 2017, vlastnosť Format nastaví na možnosť ShortDate a vlastnosť Language na en-us.The control shows 12/31/2017 if the user clicks or taps the last day of 2017, the Format property is set to ShortDate, and the Language property is set to en-us.
 • Ovládací prvok zobrazuje dimanche 31 decembre 2017, ak používateľ klikne alebo ťukne na posledný deň roku 2017, vlastnosť Format nastaví na možnosť LongDate a vlastnosť Language na fr-fr.The control shows dimanche 31 decembre 2017 if the user clicks or taps the last day of 2017, the Format property is set to LongDate, and the Language property is set to fr-fr.

Jazyk – určuje jazyk, ktorý sa používa na Formátovanie dátumov vrátane názvov mesiacov.Language – Determines the language that's used to format dates, including names of months. Ak táto vlastnosť nie je určená, jazyk určuje nastavenie zariadenia používateľa.If this property isn't specified, the user's device setting determines the language. Podporované hodnoty zahŕňajú "EN-us" a "Sk".Supported values include "EN-us" and "FR".

Ďalšie vlastnostiAdditional properties

AccessibleLabel – označenie pre čítačky obrazovky.AccessibleLabel – Label for screen readers.

BorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – štýl orámovania ovládacieho prvku Solid (Plné), Dashed (Prerušované), Dotted (Bodkované) alebo None (Žiadne).BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – hrúbka ohraničenia ovládacieho prvku.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Color – farba textu v ovládacom prvku.Color – The color of text in a control.

DisplayMode – údaj o tom, či ovládací prvok umožňuje vstup používateľa (Edit), iba zobrazuje údaje (View) alebo je zakázaný (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku v prípade, že je vlastnosť DisplayMode nastavená na možnosť Disabled (Zakázané).DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor – farba textu ovládacieho prvku v prípade, že je vlastnosť DisplayMode nastavená na Disabled (Zakázané).DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill – farba pozadia ovládacieho prvku v prípade, že vlastnosť DisplayMode je nastavená na Disabled (Zakázané).DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

EndYear – najneskorší rok, ktorý môže používateľ v ovládacom prvku Výber dátumu nastaviť.EndYear – The latest year to which the user can set value of a date-picker control.

Fill – farba pozadia ovládacieho prvku.Fill – The background color of a control.

FocusedBorderColor – farba orámovania zameraného ovládacieho prvku.FocusedBorderColor – The color of a control's border when the control is focused.

FocusedBorderThickness – hrúbka orámovania zameraného ovládacieho prvku.FocusedBorderThickness – The thickness of a control's border when the control is focused.

Font – názov skupiny písiem pre zobrazenie textu.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight – hrúbka textu v ovládacom prvku: Tučné písmo, polotučného, Normal, alebo ľahšie.FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Height – vzdialenosť medzi horným a dolným okrajom ovládacieho prvku.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

IconFill – farba popredia ikony na výber dátumu.IconFill – The foreground color of a the date picker icon.

IconBackground – farba pozadia ikony na výber dátumu.IconBackground – The background color of a the date picker icon.

InputTextPlaceholder – inštruktážny text, ktorý sa zobrazí, ak sú zadané žiadne dátumy.InputTextPlaceholder – Instructional text that appears if no dates are entered.

Italic – možnosť zobrazenia textu v ovládacom prvku kurzívou.Italic – Whether the text in a control is italic.

OnSelect – spôsob reakcie aplikácie na ťuknutie alebo kliknutie na ovládací prvok používateľom.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PaddingBottom – vzdialenosť medzi textom v ovládacom prvku a dolným okrajom rovnakého prvku.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft – vzdialenosť medzi textom v ovládacom prvku a ľavým okrajom rovnakého prvku.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight – vzdialenosť medzi textom v ovládacom prvku a pravým okrajom rovnakého prvku.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop – vzdialenosť medzi textom v ovládacom prvku a horným okrajom rovnakého prvku.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

Size – veľkosť písma textu zobrazeného v ovládacom prvku.Size – The font size of the text that appears on a control.

StartYear – najskorší rok, ktorý môže používateľ v ovládacom prvku Výber dátumu nastaviť.StartYear – The earliest year to which the user can set the value of a date-picker control.

TabIndex – príkaz na navigáciu pomocou klávesnice vo vzťahu k iným ovládacím prvkom.TabIndex – Keyboard navigation order in relation to other controls.

Visible – možnosť zobrazenia alebo skrytia ovládacieho prvku.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width – vzdialenosť medzi ľavým a pravým okrajom ovládacieho prvku.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – vzdialenosť medzi ľavým okrajom ovládacieho prvku a ľavým okrajom jeho nadradeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadradený kontajner nepoužíva).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – vzdialenosť medzi horným okrajom ovládacieho prvku a horným okrajom jeho nadradeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadriadený kontajner nepoužíva).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Year( DateTimeValue )Year( DateTimeValue )

PríkladExample

 1. Pridajte ovládací prvok Výber dátumu a pomenujte ho Deadline.Add a Date Picker control, and name it Deadline.

  Pozrite sa, ako pridať, pomenovať a nakonfigurovať ovládací prvok.Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Pridajte ovládací prvok Označenie a jeho vlastnosť Text nastavte na tento vzorec:Add a Label control, and set its Text property to this formula:
  Zostávajúce dni: DateDiff(Today(); Deadline.SelectedDate)"DateDiff(Today(); Deadline.SelectedDate) & " days to go!"

  Prečítajte si ďalšie informácie o funkcii DateDiff a ďalších funkciách.Want more information about the DateDiff function or other functions?

 3. Stlačením klávesu F5 vyberte dátum v ovládacom prvku Deadline a potom kliknite alebo ťuknite na položku OK.Press F5, choose a date in Deadline, and then click or tap OK.

  Ovládací prvok Označenie zobrazí počet dní od dnes do vybraného dátumu.The Label control shows the number of days between today and the date that you chose.

 4. Stlačením klávesa Esc sa vráťte do predvoleného pracovného priestoru.To return to the default workspace, press Esc.

Pokyny na zjednodušenie ovládaniaAccessibility guidelines

Farebný kontrastColor contrast

Podpora čítačiek obrazovkyScreen reader support

Podpora pre klávesnicuKeyboard support

Tip

Po otvorení kalendára stlačte Page up a Page down prechádzať mesiacov a Shift + Page up a Shift + Page down na Prechádzanie medzi roky.When the calendar is open, press Page up and Page down to navigate between months and Shift+Page up and Shift+Page down to navigate between years.