Ovládací prvok Rozbaľovací zoznam v službe PowerAppsDrop down control in PowerApps

Zoznam zobrazujúci iba prvú položku, kým ho používateľ neotvorí.A list that shows only the first item unless the user opens it.

PopisDescription

Ovládací prvok Rozbaľovací zoznam šetrí priestor na obrazovke, a najmä vtedy, keď zoznam obsahuje veľký počet možností.A Drop down control conserves screen real estate, especially when the list contains a large number of choices. Ovládací prvok zaberá iba jeden riadok a používateľ môže výberom dvojitej šípky zobraziť ďalšie možnosti.The control takes up only one line unless the user selects the chevron to reveal more choices.

Základné vlastnostiKey properties

Default – pôvodná hodnota ovládacieho prvku predtým, než ju používateľ zmení.Default – The initial value of a control before it is changed by the user.

Items – zdroj údajov zobrazený v ovládacích prvkoch, ako je galéria, zoznam alebo graf.Items – The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

Items The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

When you add a gallery, a list, or a chart, the property list shows Items by default so that you can easily specify the data that the new control should show. For example, you might set the Items property of a gallery to the Account table in Salesforce, a table named Inventory that you created in Excel and uploaded to the cloud, or a SharePoint list named ConferenceSpeakers.

Selected – vybratá položka.Selected – The selected item.

Ďalšie vlastnostiAdditional properties

AccessibleLabel – označenie pre čítačky obrazovky.AccessibleLabel – Label for screen readers.

BorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – štýl orámovania ovládacieho prvku Solid (Plné), Dashed (Prerušované), Dotted (Bodkované) alebo None (Žiadne).BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – hrúbka ohraničenia ovládacieho prvku.BorderThickness – The thickness of a control's border.

ChevronBackground – farba za šípkou nadol v rozbaľovacom zozname.ChevronBackground – The color behind the down arrow in a dropdown list.

ChevronFill – farba šípky nadol v rozbaľovacom zozname.ChevronFill – The color of the down arrow in a dropdown list.

Farba – farba textu v ovládacom prvku.Color – The color of text in a control.

DisplayMode – údaj o tom, či ovládací prvok umožňuje zadávanie používateľom (Edit), iba zobrazuje údaje (View) alebo je zakázaný (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku v prípade, že je vlastnosť DisplayMode nastavená na Disabled (Zakázané).DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor – farba textu ovládacieho prvku v prípade, že je vlastnosť DisplayMode nastavená na Disabled (Zakázané).DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill – farba pozadia ovládacieho prvku v prípade, že je vlastnosť DisplayMode nastavená na Disabled (Zakázané).DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill – farba pozadia ovládacieho prvku.Fill – The background color of a control.

FocusedBorderColor – farba orámovania zameraného ovládacieho prvku.FocusedBorderColor – The color of a control's border when the control is focused.

FocusedBorderThickness – hrúbka orámovania zameraného ovládacieho prvku.FocusedBorderThickness – The thickness of a control's border when the control is focused.

Font – názov skupiny písiem pre zobrazenie textu.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight – hrúbka textu v ovládacom prvku: Bold (Tučné), Semibold (Polotučné), Normal (Normálne) alebo Lighter (Tenšie).FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Height – vzdialenosť medzi horným a dolným okrajom ovládacieho prvku.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku pri umiestnení ukazovateľa myši na ovládací prvok.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverColor – farba textu v ovládacom prvku pri umiestnení ukazovateľa myši na ovládací prvok.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill – farba pozadia ovládacieho prvku pri umiestnení ukazovateľa myši na ovládací prvok.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Italic – možnosť zobrazenia textu v ovládacom prvku kurzívou.Italic – Whether the text in a control is italic.

OnChange – spôsob reakcie aplikácie na zmenu hodnoty ovládacieho prvku používateľom (napríklad pri presunutí jazdca).OnChange – How the app responds when the user changes the value of a control (for example, by adjusting a slider).

OnSelect – spôsob reakcie aplikácie na ťuknutie alebo kliknutie na ovládací prvok používateľom.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PaddingBottom – vzdialenosť medzi textom v ovládacom prvku a dolným okrajom rovnakého prvku.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft – vzdialenosť medzi textom v ovládacom prvku a ľavým okrajom rovnakého prvku.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight – vzdialenosť medzi textom v ovládacom prvku a pravým okrajom rovnakého prvku.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop – vzdialenosť medzi textom v ovládacom prvku a horným okrajom rovnakého prvku.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

PressedBorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku po ťuknutí alebo kliknutí na ovládací prvok používateľom.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedColor – farba textu v ovládacom prvku po ťuknutí alebo kliknutí na ovládací prvok používateľom.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill – farba pozadia ovládacieho prvku po ťuknutí alebo kliknutí na ovládací prvok používateľom.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

Reset – určuje, či sa ovládací prvok vráti na predvolenú hodnotu.Reset – Whether a control reverts to its default value.

SelectionColor – farba textu vybratej položky alebo položiek v zozname alebo farba nástroja na výber v ovládacom prvku pera.SelectionColor – The text color of a selected item or items in a list or the color of the selection tool in a pen control.

SelectionFill – farba pozadia vybratej položky alebo položiek v zozname alebo vybranej oblasti ovládacieho prvku pera.SelectionFill – The background color of a selected item or items in a list or a selected area of a pen control.

Size – veľkosť písma textu zobrazeného v ovládacom prvku.Size – The font size of the text that appears on a control.

Strikethrough – možnosť zobrazenia prečiarknutého textu v ovládacom prvku.Strikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

TabIndex – príkaz na navigáciu pomocou klávesnice vo vzťahu k iným ovládacím prvkom.TabIndex – Keyboard navigation order in relation to other controls.

Tooltip – vysvetľujúci text, ktorý sa zobrazí, keď používateľ ukáže myšou na ovládací prvok.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Underline – možnosť zobrazenia podčiarknutia textu v ovládacom prvku.Underline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

Visible – možnosť zobrazenia alebo skrytia ovládacieho prvku.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width – vzdialenosť medzi ľavým a pravým okrajom ovládacieho prvku.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – vzdialenosť medzi ľavým okrajom ovládacieho prvku a ľavým okrajom jeho nadradeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadradený kontajner nepoužíva).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – vzdialenosť medzi horným okrajom ovládacieho prvku a horným okrajom jeho nadriadeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadradený kontajner nepoužíva).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

PríkladExample

 1. Pridajte ovládací prvok Tlačidlo a jeho vlastnosť Text nastavte na možnosť Collect (Zhromaždiť).Add a Button control, and set its Text property to show Collect.

  Pozrite sa, ako pridať, pomenovať a nakonfigurovať ovládací prvok.Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Nastavte vlastnosť OnSelect ovládacieho prvku Tlačidlo podľa tohto vzorca:Set the OnSelect property of the Button control to this formula:
  ClearCollect(CityPopulations, {City:"Londýn", Country:"Spojené kráľovstvo", Population:8615000}, {City:"Berlín", Country:"Nemecko", Population:3562000}, {City:"Madrid", Country:"Španielsko", Population:3165000}, {City:"Rím", Country:"Taliansko", Population:2874000}, {City:"Paríž", Country:"Francúzsko", Population:2273000}, {City:"Hamburg", Country:"Nemecko", Population:1760000}, {City:"Barcelona", Country:"Španielsko", Population:1602000}, {City:"Mníchov", Country:"Nemecko", Population:1494000}, {City:"Miláno", Country:"Taliansko", Population:1344000})ClearCollect(CityPopulations, {City:"London", Country:"United Kingdom", Population:8615000}, {City:"Berlin", Country:"Germany", Population:3562000}, {City:"Madrid", Country:"Spain", Population:3165000}, {City:"Rome", Country:"Italy", Population:2874000}, {City:"Paris", Country:"France", Population:2273000}, {City:"Hamburg", Country:"Germany", Population:1760000}, {City:"Barcelona", Country:"Spain", Population:1602000}, {City:"Munich", Country:"Germany", Population:1494000}, {City:"Milan", Country:"Italy", Population:1344000})

  Prečítajte si ďalšie informácie o funkcii ClearCollect a ďalších funkciách.Want more information about the ClearCollect function or other functions?

 3. Stlačte kláves F5, kliknite alebo ťuknite na ovládací prvok Tlačidlo a stlačte kláves Esc.Press F5, click or tap the Button control, and then press Esc.

 4. Pridajte ovládací prvok Rozbaľovací zoznam, pomenujte ho Krajiny a nastavte jeho vlastnosť Items podľa tohto vzorca:Add a Drop down control, name it Countries, and set its Items property to this formula:
  Distinct(CityPopulations, Country)Distinct(CityPopulations, Country)

 5. Pridajte ovládací prvok Galéria textov s orientáciou na šírku alebo na výšku a nastavte jeho vlasnosť Items podľa tohto vzorca:Add a Text gallery control in vertical/portrait orientation, and set its Items property to this formula:
  Filter(CityPopulations, Countries.Selected.Value in Country)Filter(CityPopulations, Countries.Selected.Value in Country)

 6. Pre prvú položku ovládacieho prvku Galéria textov nastavte vlastnosť Text horného ovládacieho prvku Označenie na možnosť ThisItem.City a odstráňte dolný ovládací prvok Označenie.In the first item of the Text gallery control, set the Text property of the upper Label control to ThisItem.City, and delete the bottom Label control.

 7. Nastavte vlastnosť TemplateSize ovládacieho prvku Galéria textov na 80.Set the TemplateSize property of the Text gallery control to 80.

 8. Stlačte kláves F5, kliknite alebo ťuknite na šípku v zozname Krajiny a potom v ňom vyberte niektorú možnosť.Press F5, click or tap the chevron in the Countries list, and then choose an option in that list.

  Ovládací prvok Galéria textov zobrazuje iba tie mestá, ktoré vyberiete.The Text gallery control shows only those cities in the country that you chose.

Pokyny na zjednodušenie ovládaniaAccessibility guidelines

Farebný kontrastColor contrast

Dostatočný farebný kontrast musí byť medzi:There must be adequate color contrast between:

 • ChevronFill a ChevronBackgroundChevronFill and ChevronBackground
 • ChevronHoverFill a ChevronHoverBackgroundChevronHoverFill and ChevronHoverBackground
 • SelectionColor a SelectionFillSelectionColor and SelectionFill
 • SelectionFill a FillSelectionFill and Fill

Ide o doplnok k štandardným požiadavkám na farebný kontrast.This is in addition to the standard color contrast requirements.

Podpora čítačiek obrazovkyScreen reader support

Podpora pre klávesnicuKeyboard support