Ovládacie prvky Export a Import v PowerAppsExport control and Import control in PowerApps

Ovládacie prvky na export údajov do miestneho súboru a na import týchto údajov do inej aplikácie v PowerApps.Controls for exporting data to a local file and then importing that data into another app in PowerApps.

PopisDescription

Ak chcete vytvoriť viacero aplikácií, ktoré budú používať rovnaké údaje, ale nechcete tieto údaje zdieľať mimo tieto aplikácie, môžete údaje exportovať pomocou ovládacieho prvku Export a potom ich importovať pomocou ovládacieho prvku Import.If you want to create more than one app that uses the same data but not share that data outside those apps, you can export it and import it by using an Export control and an Import control. Pri exportovaní údajov vytvoríte komprimovaný súbor, ktorý môžete skopírovať do iného počítača. Nemôžete ho však načítať v inom programe než PowerApps.When you export data, you create a compressed file that you can copy to another machine, but you can't read it in any program other than PowerApps.

UpozornenieWarning

Keď v aplikácii povolíte túto funkciu, môžete tým oslabiť zabezpečenie aplikácie a zvýšiť nebezpečenstvo úniku údajov.Enabling this functionality in your app may expose it to security vulnerabilities and data leakage. Odporúčame informovať používateľov, aby importovali iba známe a dôveryhodné súbory a exportovali iba údaje, ktoré die sú dôverné alebo citlivé.It is recommended to advise users to import only recognized and trusted files and only export data that is not confidential or sensitive.

ObmedzeniaLimitations

Funkcia exportu nie je podporovaná vo webových prehliadačoch.The export functionality isn't supported in web browsers.

Základné vlastnostiKey properties

Data – názov kolekcie, ktorú chcete exportovať do miestneho súboru.Data – The name of a collection that you want to export to a local file.

 • Vlastnosť Data je k dispozícii pre ovládací prvok Export, nie však pre ovládací prvok Import.The Data property is available for an Export control but not an Import control.

OnSelect – spôsob reakcie aplikácie na ťuknutie alebo kliknutie na ovládací prvok používateľom.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

Ďalšie vlastnostiAdditional properties

Align – vodorovné umiestnenie textu vo vzťahu ku stredu ovládacieho prvku.Align – The location of text in relation to the horizontal center of its control.

BorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – štýl orámovania ovládacieho prvku Solid (Plné), Dashed (Prerušované), Dotted (Bodkované) alebo None (Žiadne).BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – hrúbka ohraničenia ovládacieho prvku.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Color – farba textu ovládacieho prvku.Color – The color of text in a control.

DisplayMode – údaj o tom, či ovládací prvok umožňuje zadávanie používateľom (Edit), iba zobrazuje údaje (View) alebo je zakázaný (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku v prípade, že je vlastnosť DisplayMode nastavená na Disabled (Zakázané).DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor – farba textu ovládacieho prvku v prípade, že je vlastnosť DisplayMode nastavená na Disabled (Zakázané).DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill – farba pozadia ovládacieho prvku v prípade, že je vlastnosť DisplayMode nastavená na Disabled (Zakázané).DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill – farba pozadia ovládacieho prvku.Fill – The background color of a control.

FocusedBorderColor – farba orámovania zameraného ovládacieho prvku.FocusedBorderColor – The color of a control's border when the control is focused.

FocusedBorderThickness – hrúbka orámovania zameraného ovládacieho prvku.FocusedBorderThickness – The thickness of a control's border when the control is focused.

Font – názov skupiny písiem pre zobrazenie textu.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight – hrúbka textu v ovládacom prvku: Tučné písmo, polotučného, Normal, alebo ľahšie.FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Height – vzdialenosť medzi horným a dolným okrajom ovládacieho prvku.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku pri umiestnení ukazovateľa myši na ovládací prvok.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverColor – farba textu v ovládacom prvku pri umiestnení ukazovateľa myši na ovládací prvok.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill – farba pozadia ovládacieho prvku pri umiestnení ukazovateľa myši na ovládací prvok.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Italic – možnosť zobrazenia textu v ovládacom prvku kurzívou.Italic – Whether the text in a control is italic.

Padding – vzdialenosť medzi textom tlačidla importu alebo exportu a okraje tohto tlačidla.Padding – The distance between the text on an import or export button and the edges of that button.

PressedBorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku po ťuknutí alebo kliknutí na ovládací prvok používateľom.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedColor – farba textu v ovládacom prvku po ťuknutí alebo kliknutí na ovládací prvok používateľom.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill – farba pozadia ovládacieho prvku po ťuknutí alebo kliknutí na ovládací prvok používateľom.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

RadiusBottomLeft – polomer zaoblenia ľavého dolného rohu ovládacieho prvku.RadiusBottomLeft – The degree to which the bottom-left corner of a control is rounded.

RadiusBottomRight – polomer zaoblenia pravého dolného rohu ovládacieho prvku.RadiusBottomRight – The degree to which the bottom-right corner of a control is rounded.

RadiusTopLeft – polomer zaoblenia ľavého horného rohu ovládacieho prvku.RadiusTopLeft – The degree to which the top-left corner of a control is rounded.

RadiusTopRight – polomer zaoblenia pravého horného rohu ovládacieho prvku.RadiusTopRight – The degree to which the top-right corner of a control is rounded.

Size – veľkosť písma textu zobrazeného v ovládacom prvku.Size – The font size of the text that appears on a control.

Strikethrough – možnosť zobrazenia prečiarknutého textu v ovládacom prvku.Strikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

TabIndex – príkaz na navigáciu pomocou klávesnice vo vzťahu k iným ovládacím prvkom.TabIndex – Keyboard navigation order in relation to other controls.

Text – text, ktorý sa zobrazuje v ovládacom prvku alebo ktorý do ovládacieho prvku zadá používateľ.Text – Text that appears on a control or that the user types into a control.

Underline – možnosť zobrazenia podčiarknutého textu v ovládacom prvku.Underline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

VerticalAlign – zvislé umiestnenie textu vo vzťahu k stredu ovládacieho prvku.VerticalAlign – The location of text on a control in relation to the vertical center of that control.

Visible – možnosť zobrazenia alebo skrytia ovládacieho prvku.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width – vzdialenosť medzi ľavým a pravým okrajom ovládacieho prvku.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – vzdialenosť medzi ľavým okrajom ovládacieho prvku a ľavým okrajom jeho nadradeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadradený kontajner nepoužíva).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – vzdialenosť medzi horným okrajom ovládacieho prvku a horným okrajom jeho nadriadeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadradený kontajner nepoužíva).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

PríkladExample

 1. Pridajte ovládací prvok Tlačidlo a nastavte jeho vlastnosť OnSelect na tento vzorec:Add a Button control, and set its OnSelect property to this formula:
  ClearCollect(Produkty; {Názov:"Európa"; Cena:"10,99"}; {Názov:"Ganymede"; Cena:"12,49"}; {Názov:"Callisto"; Price:"11,79"})ClearCollect(Products; {Name:"Europa"; Price:"10.99"}; {Name:"Ganymede"; Price:"12.49"}; {Name:"Callisto"; Price:"11.79"})

  Pozrite sa, ako pridať, pomenovať a nakonfigurovať ovládací prvok.Don't know how to add, name, and configure a control?

  Prečítajte si ďalšie informácie o funkcii ClearCollect a ďalších funkciách.Want more information about the ClearCollect function or other functions?

 2. Stlačte kláves F5, kliknite alebo ťuknite na ovládací prvok Tlačidlo a stlačte kláves Esc.Press F5, click or tap the Button control, and then press Esc.

 3. Pridajte ovládací prvok Export a nastavte jeho vlastnosť Data na Produkty.Add an Export control, and set its Data property to Products.

 4. Stlačte kláves F5, kliknite alebo ťuknite na ovládací prvok Export a zadajte názov súboru, do ktorého chcete exportovať údaje.Press F5, click or tap the Export control, and then specify the name of the file into which you want to export the data.

 5. Kliknite alebo ťuknite na Uložiť a potom sa stlačením klávesu Esc vráťte do predvoleného pracovného priestoru.Click or tap Save, then press Esc to return to the default workspace.

 6. V novej alebo existujúcej aplikácii pridajte ovládací prvok Import, pomenujte ho MojeÚdaje a nastaviť jeho vlastnosť OnSelect na tento vzorec:In a new or existing app, add an Import control, name it MyData, and set its OnSelect property to this formula:
  Collect(ImportedProducts; MyData.Data)Collect(ImportedProducts; MyData.Data)

 7. Stlačte kláves F5, kliknite alebo ťuknite na MojeÚdaje, kliknite alebo ťuknite na súbor, ktorý ste exportovali, a potom kliknite alebo ťuknite na Otvoriť.Press F5, click or tap MyData, click or tap the file that you exported, and then click or tap Open.

 8. Stlačte kláves Esc, v ponuke Súbor kliknite alebo ťuknite na Kolekcie a skontrolujte, či sú v aktuálnej aplikácii údaje, ktoré ste exportovali.Press Esc, click or tap Collections on the File menu, and confirm that the current app has the data that you exported.

Pokyny na zjednodušenie ovládaniaAccessibility guidelines

Platia rovnaké pokyny ako pre Tlačidlo, pretože Export a Import sú len špecializované tlačidlá.The same guidelines for Button apply because Export and Import are just specialized buttons.