Ovládací prvok Text HTML v PowerAppsHTML text control in PowerApps

Okno, ktoré zobrazuje text a konvertuje značky HTML na formátovanie.A box that shows text and converts HTML tags to formatting.

PopisDescription

Ovládací prvok Text HTML zobrazuje nielen obyčajný text a čísla, ale aj konvertuje HTML značky, ako napríklad pevné medzery.An HTML text control not only shows plain text and numbers but also converts HTML tags, such as non-breaking spaces.

Základné vlastnostiKey properties

Farba – farba textu v ovládacom prvku.Color – The color of text in a control.

Font – názov skupiny písiem pre zobrazenie textu.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

HtmlText – text, ktorý sa zobrazí v ovládacom prvku Text HTML a ktorý môže obsahovať značky HTML.HtmlText – Text that appears in an HTML text control and that may contain HTML tags.

Ďalšie vlastnostiAdditional properties

BorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – štýl orámovania ovládacieho prvku Solid (Plné), Dashed (Prerušované), Dotted (Bodkované) alebo None (Žiadne).BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – hrúbka orámovania ovládacieho prvku.BorderThickness – The thickness of a control's border.

DisplayMode – údaj o tom, či ovládací prvok umožňuje zadávanie používateľom (Edit), iba zobrazuje údaje (View) alebo je zakázaný (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku v prípade, že je vlastnosť DisplayMode nastavená na možnosť Disabled (Zakázané).DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill – farba pozadia ovládacieho prvku v prípade, že vlastnosť DisplayMode je nastavená na Disabled (Zakázané).DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill – farba pozadia ovládacieho prvku.Fill – The background color of a control.

Height – vzdialenosť medzi horným a dolným okrajom ovládacieho prvku.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku pri umiestnení ukazovateľa myši na ovládací prvok.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

OnSelect – spôsob reakcie aplikácie na ťuknutie alebo kliknutie na ovládací prvok používateľom.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PaddingBottom – vzdialenosť medzi textom v ovládacom prvku a dolným okrajom rovnakého prvku.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft – vzdialenosť medzi textom v ovládacom prvku a ľavým okrajom rovnakého prvku.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight – vzdialenosť medzi textom v ovládacom prvku a pravým okrajom rovnakého prvku.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop – vzdialenosť medzi textom v ovládacom prvku a horným okrajom rovnakého prvku.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

Size – veľkosť písma textu zobrazeného v ovládacom prvku.Size – The font size of the text that appears on a control.

Tooltip – vysvetľujúci text, ktorý sa zobrazí, keď používateľ ukáže myšou na ovládací prvok.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Visible – možnosť zobrazenia alebo skrytia ovládacieho prvku.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width – vzdialenosť medzi ľavým a pravým okrajom ovládacieho prvku.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – vzdialenosť medzi ľavým okrajom ovládacieho prvku a ľavým okrajom jeho nadradeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadradený kontajner nepoužíva).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – vzdialenosť medzi horným okrajom ovládacieho prvku a horným okrajom jeho nadradeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadriadený kontajner nepoužíva).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Find( FindString; WithinString )Find( FindString; WithinString )

PríkladExample

  1. Pridajte ovládací prvok Označenie, pomenujte ho Zdroj a jeho vlastnosť Text nastavte na tento reťazec:Add a Label control, name it Source, and set its Text property to this string:

"<p>Urobili sme&nbsp;nezvyčajne &quot;rozsiahlu&quot; globalizáciu a lokalizáciu.<p>""<p>We've&nbsp;done an unusually &quot;deep&quot; globalization and localization.<p>"

Pozrite sa, ako pridať, pomenovať a nakonfigurovať ovládací prvok.Don't know how to add, name, and configure a control?

  1. Pridajte ovládací prvokText HTML a nastavte jeho vlastnosť HtmlText na túto hodnotu:Add an HTML text control, and set its HtmlText property to this value:
    Source.TextSource.Text

    Ovládací prvok HTML Text zobrazuje ten istý text ako ovládací prvok Označenie, ale konvertuje značky na príslušné znaky.The HTML text control shows the same text as the Label control but converts the tags to the appropriate characters.

Pokyny na zjednodušenie ovládaniaAccessibility guidelines

Ovládací prvok Text HTML by nemal byť interaktívny.HTML text is not meant to be interactive. Mal by slúžiť len na zobrazenie textu.It should only be used for text display.

Farebný kontrastColor contrast

Dostatočný farebný kontrast musí byť medzi:There must be adequate color contrast between:

  • FarbaVýplňColor and Fill
  • Textom s vlastnými farbami a jeho pozadímText with custom colors and its background

Podpora čítačiek obrazovkyScreen reader support

  • Musí byť k dispozícii vlastnosť HtmlText.HtmlText must be present.

Podpora klávesniceKeyboard support

  • Vlastnosť HtmlText by nemala obsahovať interaktívne prvky ako <button>, <a> alebo <input>.HtmlText should not contain interactive elements like <button>, <a>, or <input>. Systém TabIndex v službe PowerApps nezohľadňuje prvky v rámci vlastnosti HtmlText.The TabIndex system in PowerApps does not consider elements inside HtmlText.