Ovládací prvok Vstup perom v službe PowerAppsPen input control in PowerApps

Ovládací prvok, v ktorom používateľ môže kresliť, vymazať a zvýrazniť oblasti obrázka.A control in which the user can draw, erase, and highlight areas of an image.

PopisDescription

Používateľ môže tento ovládací prvok použiť ako tabuľu na kreslenie diagramov a písanie slov, ktoré sa dajú konvertovať na zadávaný text.The user can use this control like a whiteboard, drawing diagrams and writing words that can be converted to typed text.

Základné vlastnostiKey properties

Obrázok – výstupná vlastnosť predstavujúca obrázok nakreslený koncovým používateľom.Image – Output property that represents the image drawn by the end user.

Color – farba ťahov pri písaní.Color – The color of input strokes.

Mode – ovládací prvok je v režime kreslenia alebo vymazávania.Mode – The control is in Draw or Erase mode. Režim výberu sa už nepoužíva.Select mode has been deprecated.

Ďalšie vlastnostiAdditional properties

AccessibleLabel – označenie pre čítačky obrazovky.AccessibleLabel – Label for screen readers. Možno ho používať na opísanie účelu ovládacieho prvku a alternatívnych spôsobov vstupu.Can be used to describe the purpose of the control as well as alternative methods of input.

BorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – štýl orámovania ovládacieho prvku Solid (Plné), Dashed (Prerušované), Dotted (Bodkované) alebo None (Žiadne).BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – hrúbka orámovania ovládacieho prvku.BorderThickness – The thickness of a control's border.

DisplayMode – údaj o tom, či ovládací prvok umožňuje vstup používateľa (Edit), iba zobrazuje údaje (View) alebo je zakázaný (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

Fill – farba pozadia ovládacieho prvku.Fill – The background color of a control.

Height – vzdialenosť medzi horným a dolným okrajom ovládacieho prvku.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

Vstupuž sa nepoužíva.InputDeprecated. Určuje, či sú podporované vstupné zariadenia ako myš, pero a dotykový vstup.Whether the input supports mouse, pen, or touch inputs. Predvolená hodnota (7) podporuje všetky tri typy vstupov.Defalut value (7) supports all three.

OnSelect – spôsob reakcie aplikácie na ťuknutie alebo kliknutie na ovládací prvok používateľom.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

SelectionColor – farba textu vybratej položky alebo položiek v zozname alebo nástroje na výber v ovládacom prvku Pero.SelectionColor – The text color of a selected item or items in a list or the color of the selection tool in a pen control.

SelectionThickness – hrúbka nástroja na výber ovládacieho prvku vstupu perom.SelectionThickness – The thickness of the selection tool for a pen-input control.

ShowControls – určuje, či prehrávač alebo videoprehrávač zobrazí napríklad tlačidlo prehrať a posuvník hlasitosti a či ovládací prvok Zadávanie údajov perom zobrazí napríklad ikony na kreslenie, gumovanie a vymazanie.ShowControls – Whether an audio or video player shows, for example, a play button and a volume slider, and a pen control shows, for example, icons for drawing, erasing, and clearing.

Size – veľkosť písma textu zobrazeného v ovládacom prvku.Size – The font size of the text that appears on a control.

Tooltip – vysvetľujúci text, ktorý sa zobrazí, keď používateľ ukáže myšou na ovládací prvok.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Visible – možnosť zobrazenia alebo skrytia ovládacieho prvku.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width – vzdialenosť medzi ľavým a pravým okrajom ovládacieho prvku.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – vzdialenosť medzi ľavým okrajom ovládacieho prvku a ľavým okrajom jeho nadradeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadradený kontajner nepoužíva).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – vzdialenosť medzi horným okrajom ovládacieho prvku a horným okrajom jeho nadradeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadriadený kontajner nepoužíva).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Collect( CollectionName; DatatoCollect )Collect( CollectionName; DatatoCollect )

PríkladExample

Vytvorenie množiny obrázkovCreate a set of images

 1. Pridajte ovládací prvok Vstup perom, pomenujte ho MyDoodles a nastavte jeho vlastnosť ShowControls na možnosť true.Add a Pen input control, name it MyDoodles, and set its ShowControls property to true.

  Pozrite sa, ako pridať, pomenovať a nakonfigurovať ovládací prvok.Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Pridajte ovládací prvok Tlačidlo, presuňte ho pod MyDoodles. Vlastnosť Text ovládacieho prvku Tlačidlo nastavte na možnosť Pridať.Add a Button control, move it below MyDoodles, and set the Text property of the Button control to show Add.

 3. Nastavte vlastnosť OnSelect ovládacieho prvku Tlačidlo podľa tohto vzorca:Set the OnSelect property of the Button control to this formula:
  Collect(Doodles; {Sketch:MyDoodles.Image})Collect(Doodles; {Sketch:MyDoodles.Image})

 4. Pridajte ovládací prvok Galéria obrázkov, presuňte ho pod ovládací prvok Tlačidlo. Skracujte šírku ovládacieho prvku Galéria obrázkov, kým sa nezobrazia tri položky.Add an Image gallery control, move it below the Button control, and shrink the width of the Image gallery control until it shows three items.

 5. Vlastnosť Items ovládacieho prvku Galéria obrázkov nastavte na Doodles a potom stlačte kláves F5.Set the Items property of the Image gallery control to Doodles, and then press F5.

 6. Nakreslite obrázok v MyDoodles a potom kliknite alebo ťuknite na ovládací prvok Tlačidlo.Draw an image in MyDoodles, and then click or tap the Button control.

  Váš nakreslený obrázok sa zobrazí v ovládacom prvku Galéria obrázkov.The image that you drew appears in the Image gallery control.

 7. (voliteľné) Kliknite alebo ťuknite v ovládacom prvku Vstup perom na ikonu obrázka, ktorý ste nakreslili, nakreslite iný obrázok a potom kliknite alebo ťuknite na ovládací prvok Tlačidlo.(optional) In the Pen input control, click or tap the icon to clear the image that you drew, draw another image, and then click or tap the Button control.

 8. V ovládacom prvku Galéria obrázkov nastavte vlastnosť OnSelect ovládacieho prvku Obrázok na tento vzorec:In the Image gallery control, set the OnSelect property of the Image control to this formula:
  Remove(Doodles; ThisItem)Remove(Doodles; ThisItem)

 9. Odstráňte kresbu kliknutím alebo ťuknutím na ovládací prvok Galéria obrázkov.Remove a drawing by clicking or tapping it in the Image gallery control.

Kresby môžete uložiť miestne pomocou funkcie SaveData alebo ich môžete uložiť miestne pomocou funkcie Patch.Use the SaveData function to save your drawings locally or the Patch function to save them to a data source.

Pokyny na zjednodušenie ovládaniaAccessibility guidelines

Farebný kontrastColor contrast

Dostatočný farebný kontrast musí byť medzi:There must be adequate color contrast between:

 • BorderColor a farbou mimo ovládacieho prvku (ak existuje orámovanie)BorderColor and the color outside the control (if there is a border)
 • Fill a farbou mimo ovládacieho prvku (ak neexistuje orámovanie)Fill and the color outside the control (if there is no border)

Podpora čítačiek obrazovkyScreen reader support

 • Mala by existovať vlastnosť AccessibleLabel.AccessibleLabel should be present.

  Dôležité

  Ovládací prvok Vstup perom nie je dostupný pre používateľov čítačky obrazovky.Pen input is not accessible to screen reader users. Vždy poskytnite alternatívny spôsob vstupu.Always provide an alternative form of input. Ak sa napríklad vyžaduje nákres, je vhodné pridať ovládací prvok Pridať obrázok, pomocou ktorého môžu používatelia nahrať obrázok.For example, if a sketch is required, consider adding an Add picture control for users to upload an image. Ponúknuť možno oba spôsoby a používateľ si môže vybrať ten, ktorý mu viac vyhovuje.Both methods can be offered and the user can choose the one they are more comfortable with.

Podpora klávesniceKeyboard support

Dôležité

Ovládací prvok Vstup perom nie je dostupný pre používateľov klávesnice.Pen input is not accessible to keyboard users. Vždy poskytnite alternatívny spôsob vstupu.Always provide an alternative form of input. Ak sa napríklad vyžaduje podpis, je vhodné pridať ovládací prvok Vstup textu, pomocou ktorého môžu používatelia zadať svoje meno.For example, if a signature is required, consider adding a Text input for users to enter their name. Ponúknuť možno oba spôsoby a používateľ si môže vybrať ten, ktorý mu viac vyhovuje.Both methods can be offered and the user can choose the one they are more comfortable with.