Ovládací prvok Prepínač v PowerAppsRadio control in PowerApps

Ovládací prvok vstupu, ktorý zobrazuje viaceré možnosti, z ktorých si používatelia môžu naraz vybrať iba jednu.An input control that shows multiple options, of which users can select only one at a time.

PopisDescription

Ovládací prvok Radio je štandardným ovládacím prvkom vstupu HTML, ktorý je najlepšie používať s len niekoľkými, vzájomne sa vylučujúcimi možnosťami.A Radio control, a standard HTML input control, is best used with only a few, mutually exclusive options.

Ovládací prvok môže mať horizontálne alebo vertikálne rozloženie.The control can have a horizontal or vertical layout.

Základné vlastnostiKey properties

Default – hodnota ovládacieho prvku skôr, ako ju používateľ zmení.Default – The value of a control before the user changes it.

Items – zdroj údajov zobrazený v ovládacích prvkoch, ako sú Galéria, Zoznam alebo Graf.Items – The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

Layout – vertikálne alebo horizontálne rozloženie možností.Layout – Whether the options are laid out vertically or horizontally.

Value – hodnota ovládacieho prvku vstupu.Value – The value of an input control.

Vybraté – údajový záznam, ktorý predstavuje vybratej položky.Selected – The data record that represents the selected item.

Všetky vlastnostiAll properties

Align – vodorovné umiestnenie textu vo vzťahu ku stredu ovládacieho prvku.Align – The location of text in relation to the horizontal center of its control.

BorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – štýl orámovania ovládacieho prvku Solid (Plné), Dashed (Prerušované), Dotted (Bodkované) alebo None (Žiadne).BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – hrúbka ohraničenia ovládacieho prvku.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Color – farba textu ovládacieho prvku.Color – The color of text in a control.

DisplayMode – údaj o tom, či ovládací prvok umožňuje zadávanie používateľom (Edit), iba zobrazuje údaje (View) alebo je zakázaný (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku v prípade, že je vlastnosť DisplayMode nastavená na Disabled (Zakázané).DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor – farba textu ovládacieho prvku v prípade, že je vlastnosť DisplayMode nastavená na Disabled (Zakázané).DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill – farba pozadia ovládacieho prvku v prípade, že je vlastnosť DisplayMode nastavená na Disabled (Zakázané).DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill – farba pozadia ovládacieho prvku.Fill – The background color of a control.

FocusedBorderColor – farba orámovania zameraného ovládacieho prvku.FocusedBorderColor – The color of a control's border when the control is focused.

FocusedBorderThickness – hrúbka orámovania zameraného ovládacieho prvku.FocusedBorderThickness – The thickness of a control's border when the control is focused.

Font – názov skupiny písiem pre zobrazenie textu.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight – hrúbka textu v ovládacom prvku: Tučné písmo, polotučného, Normal, alebo ľahšie.FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Height – vzdialenosť medzi horným a dolným okrajom ovládacieho prvku.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverColor – farba textu v ovládacom prvku pri umiestnení ukazovateľa myši na ovládací prvok.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill – farba pozadia ovládacieho prvku pri umiestnení ukazovateľa myši na ovládací prvok.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Italic – možnosť zobrazenia textu v ovládacom prvku kurzívou.Italic – Whether the text in a control is italic.

LineHeight – vzdialenosť napríklad medzi riadkami textu alebo položkami v zozname.LineHeight – The distance between, for example, lines of text or items in a list.

OnChange – spôsob reakcie aplikácie na zmenu hodnoty ovládacieho prvku používateľom (napríklad pri presunutí posúvača).OnChange – How the app responds when the user changes the value of a control (for example, by adjusting a slider).

OnSelect – spôsob reakcie aplikácie na ťuknutie alebo kliknutie na ovládací prvok používateľom.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PaddingBottom – vzdialenosť medzi textom v ovládacom prvku a dolným okrajom rovnakého prvku.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft – vzdialenosť medzi textom v ovládacom prvku a ľavým okrajom rovnakého prvku.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight – vzdialenosť medzi textom v ovládacom prvku a pravým okrajom rovnakého prvku.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop – vzdialenosť medzi textom v ovládacom prvku a horným okrajom rovnakého prvku.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

PressedColor – farba textu v ovládacom prvku po ťuknutí alebo kliknutí používateľa na ovládací prvok.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill – farba pozadia ovládacieho prvku po ťuknutí alebo kliknutí používateľa na ovládací prvok.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

RadioBackgroundFill – farba pozadia kruhov ovládacom prvku Prepínač.RadioBackgroundFill – The background color of the circles in a radio-button control.

RadioBorderColor – farba kruhu pre jednotlivé možnosti v ovládacom prvku Prepínač.RadioBorderColor – The color of the circle for each option in a radio-button control.

RadioSelectionFill – farba, ktorá sa zobrazuje v kruhu vybranej možnosti v ovládacom prvku Prepínač.RadioSelectionFill – The color that appears inside the circle of the selected option in a radio-button control.

RadioSize – priemer kruhov v ovládacom prvku Prepínač.RadioSize – The diameter of the circles in a radio-button control.

Reset – určuje, či sa ovládací prvok vráti na predvolenú hodnotu.Reset – Whether a control reverts to its default value.

SelectedText (zastarané) – hodnota, ktorá predstavuje vybratú položku v reťazci.SelectedText (Deprecated) – A string value that represents the selected item.

Size – veľkosť písma textu zobrazeného v ovládacom prvku.Size – The font size of the text that appears on a control.

Strikethrough – možnosť zobrazenia prečiarknutého textu v ovládacom prvku.Strikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

TabIndex – príkaz na navigáciu pomocou klávesnice vo vzťahu k iným ovládacím prvkom.TabIndex – Keyboard-navigation order in relation to other controls.

Tooltip – vysvetľujúci text, ktorý sa zobrazí, keď používateľ ukáže myšou na ovládací prvok.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Underline – možnosť zobrazenia podčiarknutia textu v ovládacom prvku.Underline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

Visible – možnosť zobrazenia alebo skrytia ovládacieho prvku.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width – vzdialenosť medzi ľavým a pravým okrajom ovládacieho prvku.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – vzdialenosť medzi ľavým okrajom ovládacieho prvku a ľavým okrajom jeho nadradeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadradený kontajner nepoužíva).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – vzdialenosť medzi horným okrajom ovládacieho prvku a horným okrajom jeho nadradeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadriadený kontajner nepoužíva).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Distinct( DataSource; ColumnName )Distinct( DataSource; ColumnName )

PríkladExample

 1. Pridajte si ovládací prvok Prepínač, premenujte na Pricing a jeho vlastnosť Items nastavte na tento vzorec:Add a Radio control, name it Pricing, and set its Items property to this formula:

  ["Standard"; "Premium"]["Standard"; "Premium"]

  Pozrite sa, ako pridať, pomenovať a nakonfigurovať ovládací prvok.Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Pridajte si ovládací prvok Label, presuňte ho pod ovládací prvok Radio a vlastnosť Text ovládacieho prvku Label nastavte na tento vzorec:Add a Label control, move it below the Radio control, and set the Text property of the Label control to this formula:

  If("Premium" in Pricing.Selected.Value; "$200 per day"; "$150 per day")If("Premium" in Pricing.Selected.Value; "$200 per day"; "$150 per day")

  Prečítajte si ďalšie informácie o funkcii If a ostatných funkciách.Want more information about the If function or other functions?

 3. Podržte stlačený kláves Alt a vyberte jednu z možností v ovládacom prvku Radio.While holding down the Alt key, select either option in the Radio control.

  Ovládací prvok Label zobrazuje náležitý text zodpovedajúci vášmu výberu.The Label control shows the appropriate text for your choice.

 4. (voliteľné) Podržte stlačený kláves Alt a vyberte druhú možnosť, aby ste potvrdili, že sa zobrazí náležitý text.(optional) While holding down the Alt key, select the other option to confirm that the appropriate text appears.

Pokyny na zjednodušenie ovládaniaAccessibility guidelines

Farebný kontrastColor contrast

Okrem štandardných požiadaviek na farebný kontrast zabezpečte adekvátny farebný kontrast medzi položkami:In addition to the standard color contrast requirements, ensure adequate color contrast between:

 • RadioSelectionFill a RadioBackgroundFillRadioSelectionFill and RadioBackgroundFill
 • RadioBackgroundFill a FillRadioBackgroundFill and Fill

Podpora čítačky obrazovkyScreen-reader support

 • Skontrolujte, či každá možnosť má vlastnosť Value.Ensure that every option has a Value.
 • Bezprostredne pred ovládací prvok Prepínač môžete pridať vlastnosť Label, ktorá bude slúžiť ako nadpis.Consider adding a Label immediately before the Radio control to serve as the heading.

Podpora klávesniceKeyboard support