Ovládací prvok Obrazovka v službe PowerAppsScreen control in PowerApps

Prvok používateľského rozhrania, ktorý obsahuje jeden alebo viac ďalších ovládacích prvkov v aplikácii.A UI element that contains one or more other controls in an app.

PopisDescription

Väčšina aplikácií má viac ovládacích prvkov Obrazovka obsahujúcich ovládacie prvky Označenie, Tlačidlo a ďalšie, ktoré zobrazujú údaje a podporujú navigáciu.Most apps have multiple Screen controls that contain Label controls, Button controls, and other controls that show data and support navigation.

Základné vlastnostiKey properties

BackgroundImage – názov súboru obrázka, ktorý sa zobrazuje na pozadí obrazovky.BackgroundImage – The name of an image file that appears in the background of a screen.

Fill – farba pozadia ovládacieho prvku.Fill – The background color of a control.

Ďalšie vlastnostiAdditional properties

ImagePosition – pozícia obrázka (Fill (Vyplniť), Fit (Prispôsobiť), Stretch (Roztiahnuť), Tile (Dlaždice) alebo Center (Na stred)) na obrazovke alebo ovládacom prvku, ak nie je rovnakej veľkosti ako obrázok.ImagePosition – The position (Fill, Fit, Stretch, Tile, or Center) of an image in a screen or a control if it isn't the same size as the image.

OnHidden – správanie aplikácie, keď používateľ opustí obrazovku.OnHidden – The behavior of an app when the user navigates away from a screen.

OnVisible – správanie aplikácie, keď používateľ prejde na obrazovku.OnVisible – The behavior of an app when the user navigates to a screen.

OnStart – správanie aplikácie pri jej otvorení používateľom.OnStart – The behavior of the app when the user opens the app.

 • Vzorec, na ktorý je nastavená táto vlastnosť, sa spustí ešte pred zobrazením prvej obrazovky.The formula to which this property is set runs before the first screen of the app appears. Ak chcete zmeniť obrazovku, ktorá sa zobrazí ako prvá po spustení aplikácie, zavolajte funkciu Navigate.Call the Navigate function to change which screen appears first when the app starts.
 • Kontextové premenné nie je možné nastaviť s funkciou UpdateContext, pretože žiadna obrazovka sa ešte nezobrazila.You can't set context variables with the UpdateContext function because no screen has appeared yet. Kontextové premenné však môžete dať funkcii Navigate a použitím funkcie Collect vytvoriť a vyplniť kolekciu.However, you can pass context variables in the Navigate function and create and fill a collection by using the Collect function.
 • Keď aktualizujete aplikáciu, pri jej načítavaní do služby PowerApps Studio sa spustí vzorec, na ktorý je táto vlastnosť nastavená.When you update an app, the formula to which this property is set runs when the app is loaded into PowerApps Studio. Zmena tejto vlastnosti sa prejaví po uložení, zatvorení a opätovnom načítaní aplikácie.To see the impact of changing this property, you'll need to save, close, and reload your app.
 • Vlastnosť OnStart je v skutočnosti vlastnosťou aplikácie, nie obrazovky.The OnStart property is actually a property of the app, not the screen. V záujme zjednodušenia úprav ju však zobrazujete a upravujete ako vlastnosť na prvej obrazovke v aplikácii.For editing convenience, you view and modify it as a property on the first screen of your app. Ak odoberiete prvú obrazovku alebo zmeníte poradie obrazoviek, môže byť ťažké túto vlastnosť vyhľadať.If you remove the first screen or reorder screens, this property may become hard to find. V tom prípade aplikáciu uložte, zatvorte a opäť načítajte a vlastnosť sa znova zobrazí ako vlastnosť prvej obrazovky.In this case, save, close, and reload your app, and the property will reappear as a property of the first screen.

Distinct( DataSource, ColumnName )Distinct( DataSource, ColumnName )

PríkladExample

 1. Pridajte ovládací prvok Prepínač, pomenujte ho ScreenFills a jeho do jeho vlastnosti Items nastavte túto hodnotu:Add a Radio control, name it ScreenFills, and set its Items property to this value:
  ["Red", "Green"]["Red", "Green"]

  Pozrite sa, ako pridať, pomenovať a nakonfigurovať ovládací prvok.Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Predvolený ovládací prvok Obrazovka pomenujte Source, pridajte ďalší ovládací prvok Obrazovka a pomenujte ho Target.Name the default Screen control Source, add another Screen control, and name it Target.

 3. Do prvku Source pridajte ovládací prvok Tvar (napríklad šípku) a jeho vlastnosť OnSelect nastavte na tento vzorec:On Source, add a Shape control (such as an arrow), and set its OnSelect property to this formula:
  Navigate(Target, ScreenTransition.Fade)Navigate(Target, ScreenTransition.Fade)

  Prečítajte si ďalšie informácie o funkcii Navigate a ďalších funkciách.Want more information about the Navigate function or other functions?

 4. Do prvku Target pridajte ovládací prvok Tvar (napríklad šípku) a jeho vlastnosť OnSelect nastavte na tento vzorec:In Target, add a Shape control (such as an arrow), and set its OnSelect property to this formula:
  Navigate(Source, ScreenTransition.Fade)Navigate(Source, ScreenTransition.Fade)

 5. Vlastnosť Fill prvku Target nastavte na tento vzorec:Set the Fill property of Target to this formula:
  If("Red" in ScreenFills.Selected.Value, RGBA(255, 0, 0, 1), RGBA(54, 176, 75, 1))If("Red" in ScreenFills.Selected.Value, RGBA(255, 0, 0, 1), RGBA(54, 176, 75, 1))

 6. Na obrazovke Source stlačte kláves F5, kliknite alebo ťuknite na jednu z dvoch možností v ovládacom prvku Prepínač a potom kliknite alebo ťuknite na ovládací prvok Tvar.From Source, press F5, click or tap either option in the Radio control, and then click or tap the Shape control.

  Obrazovka Target sa zobrazí vo farbe, ktorú ste zvolili.Target appears in the color that you chose.

 7. Z obrazovky Target sa kliknutím alebo ťuknutím na ovládací prvok Tvar vráťte na obrazovku Source.On Target, click or tap the Shape control to return to Source.

 8. (voliteľné) Kliknite alebo ťuknite na druhú možnosť v ovládacom prvku Prepínač a potom kliknutím alebo ťuknutím na ovládací prvok Tvar potvrďte, že obrazovka Target sa má zobraziť v druhej farbe.(optional) Click or tap the other option in the Radio control, and then click or tap the Shape control to confirm that Target appears in the other color.

 9. Stlačením klávesa Esc sa vráťte do predvoleného pracovného priestoru.To return to the default workspace, press Esc.

Pokyny na zjednodušenie ovládaniaAccessibility guidelines

Farebný kontrastColor contrast

Ak je ovládací prvok Obrazovka platným pozadím textu, zaistite adekvátny farebný kontrast medzi nasledujúcimi prvkami:When the Screen is the effective background for text, there must be adequate color contrast between:

Ak napríklad ovládací prvok Obrazovka obsahuje ovládací prvok Označenie a označenie má priehľadnú výplň, vlastnosť Fill obrazovky sa stane farbou pozadia označenia.For example, if a Screen contains a Label and the label has transparent fill, then the screen's Fill effectively becomes the background color for the label.

Okrem textu zvážte kontrolu farebného kontrastu základných grafických objektov, ako sú napríklad obrázky hviezdičiek v ovládacom prvku Hodnotenie.In addition to text, consider checking color contrast with essential graphical objects like the star images in a Rating control.

Podpora čítačiek obrazovkyScreen reader support

 • Každý ovládací prvok Obrazovka musí mať zmysluplný názov.There must be a meaningful name for each Screen. Názov obrazovky možno zobraziť a upraviť rovnakým spôsobom ako pri ostatných ovládacích prvkoch: v stromovom zobrazení tably ovládacích prvkov alebo v hlavičke tably Vlastnosti.The screen name can be viewed and edited in the same way as other controls: in the tree view of the controls pane or in the header of the properties pane.

  Poznámka

  Pri načítaní nového ovládacieho prvku Obrazovky prečítajú čítačky obrazovky jeho názov.When a new Screen is loaded, screen readers will announce its name.