Ovládací prvok Vstup textu v PowerAppsText input control in PowerApps

Pole, do ktorého môže používateľ zadať text, čísla a iné údaje.A box in which the user can type text, numbers, and other data.

PopisDescription

Ovládací prvok Vstup textu slúži k zadávaniu údajov.The user can specify data by typing into a text-input control. V závislosti od konfigurácie aplikácie môžu byť údaje pridané do zdroja údajov, použité na výpočet dočasnej hodnoty alebo môžu byť spracované iným spôsobom.Depending on how you configure the app, that data might be added to a data source, used to calculate a temporary value, or incorporated in some other way.

Základné vlastnostiKey properties

Default – počiatočná hodnota ovládacieho prvku pred tým, ako ju používateľ zmení.Default – The initial value of a control before it is changed by the user.

Text – text, ktorý sa zobrazuje v ovládacom prvku alebo ktorý do ovládacieho prvku zadá používateľ.Text – Text that appears on a control or that the user types into a control.

Ďalšie vlastnostiAdditional properties

AccessibleLabel – označenie pre čítačky obrazovky.AccessibleLabel – Label for screen readers.

Align – vodorovné umiestnenie textu vo vzťahu ku stredu ovládacieho prvku.Align – The location of text in relation to the horizontal center of its control.

BorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – štýl orámovania ovládacieho prvku Solid (Plné), Dashed (Prerušované), Dotted (Bodkované) alebo None (Žiadne).BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – hrúbka ohraničenia ovládacieho prvku.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Clear – určuje, či sa na ovládacom prvku Vstup textu zobrazí symbol X, na ktorý môže používateľ ťuknúť alebo kliknúť, aby vymazal obsah ovládacieho prvku.Clear – Whether a text-input control shows an "X" that the user can tap or click to clear the contents of that control.

Color – farba textu v ovládacom prvku.Color – The color of text in a control.

DelayOutput – pri nastavení hodnoty true sa registrácia vstupu používateľa oneskorí o pol sekundy.DelayOutput – When set to true, user input is registered after half a second delay. Táto možnosť je užitočná na to, aby sa oneskorili nákladné operácie pokým používateľ nedokončí zadávanie textu (napr. pri filtrovaní, kedy je vstup používaný v iných vzorcoch).Useful for delaying expensive operations until user completes inputting text (i.e. for filtering when input is used in other formulas).

DisplayMode – údaj o tom, či ovládací prvok umožňuje zadávanie používateľom (Edit), iba zobrazuje údaje (View) alebo je zakázaný (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku v prípade, že je vlastnosť DisplayMode nastavená na Disabled (Zakázané).DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor – farba textu ovládacieho prvku v prípade, že je vlastnosť DisplayMode nastavená na Disabled (Zakázané).DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill – farba pozadia ovládacieho prvku v prípade, že je vlastnosť DisplayMode nastavená na Disabled (Zakázané).DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill – farba pozadia ovládacieho prvku.Fill – The background color of a control.

FocusedBorderColor – farba orámovania zameraného ovládacieho prvku.FocusedBorderColor – The color of a control's border when the control is focused.

FocusedBorderThickness – hrúbka orámovania zameraného ovládacieho prvku.FocusedBorderThickness – The thickness of a control's border when the control is focused.

Font – názov skupiny písiem pre zobrazenie textu.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight – hrúbka textu v ovládacom prvku: Tučné písmo, polotučného, Normal, alebo ľahšie.FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Format – určuje, či je zadávanie textu používateľom obmedzené iba na čísla, alebo či môže zadať akýkoľvek text.Format – Whether the user input is restricted to numbers only or can be any text.

Height – vzdialenosť medzi horným a dolným okrajom ovládacieho prvku.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HintText – svetlo-šedý text, ktorý sa zobrazí v ovládacom prvku, ak je prázdny.HintText – Light-grey text that appears in an input-text control if it's empty.

HoverBorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku pri umiestnení ukazovateľa myši na ovládací prvok.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverColor – farba textu v ovládacom prvku pri umiestnení ukazovateľa myši na ovládací prvok.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill – farba pozadia ovládacieho prvku pri umiestnení ukazovateľa myši na ovládací prvok.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Italic – možnosť zobrazenia textu v ovládacom prvku kurzívou.Italic – Whether the text in a control is italic.

LineHeight – vzdialenosť napríklad medzi riadkami textu alebo položkami v zozname.LineHeight – The distance between, for example, lines of text or items in a list.

MaxLength – počet znakov, ktoré môže používateľ zadať do ovládacieho prvku Vstup textu.MaxLength – The number of characters that the user can type into a text-input control.

Mode – ovládací prvok môže byť v režime SingleLine, MultiLine alebo Password.Mode – The control is in SingleLine, MultiLine, or Password mode.

OnChange – spôsob reakcie aplikácie na zmenu hodnoty ovládacieho prvku používateľom (napríklad pri presunutí posúvača).OnChange – How the app responds when the user changes the value of a control (for example, by adjusting a slider).

OnSelect – spôsob reakcie aplikácie na ťuknutie alebo kliknutie na ovládací prvok používateľom.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PaddingBottom – vzdialenosť medzi textom v ovládacom prvku a dolným okrajom rovnakého prvku.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft – vzdialenosť medzi textom v ovládacom prvku a ľavým okrajom rovnakého prvku.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight – vzdialenosť medzi textom v ovládacom prvku a pravým okrajom rovnakého prvku.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop – vzdialenosť medzi textom v ovládacom prvku a horným okrajom rovnakého prvku.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

PressedBorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku po ťuknutí alebo kliknutí na ovládací prvok používateľom.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedColor – farba textu v ovládacom prvku po ťuknutí alebo kliknutí na ovládací prvok používateľom.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill – farba pozadia ovládacieho prvku po ťuknutí alebo kliknutí na ovládací prvok používateľom.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

RadiusBottomLeft – polomer zaoblenia ľavého dolného rohu ovládacieho prvku.RadiusBottomLeft – The degree to which the bottom-left corner of a control is rounded.

RadiusBottomRight – polomer zaoblenia pravého dolného rohu ovládacieho prvku.RadiusBottomRight – The degree to which the bottom-right corner of a control is rounded.

RadiusTopLeft – polomer zaoblenia ľavého horného rohu ovládacieho prvku.RadiusTopLeft – The degree to which the top-left corner of a control is rounded.

RadiusTopRight – polomer zaoblenia pravého horného rohu ovládacieho prvku.RadiusTopRight – The degree to which the top-right corner of a control is rounded.

Reset – určuje, či sa ovládací prvok vráti na predvolenú hodnotu.Reset – Whether a control reverts to its default value.

Size – veľkosť písma textu zobrazeného v ovládacom prvku.Size – The font size of the text that appears on a control.

Strikethrough – možnosť zobrazenia prečiarknutého textu v ovládacom prvku.Strikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

TabIndex – príkaz na navigáciu pomocou klávesnice vo vzťahu k iným ovládacím prvkom.TabIndex – Keyboard navigation order in relation to other controls.

Tooltip – vysvetľujúci text, ktorý sa zobrazí, keď používateľ ukáže myšou na ovládací prvok.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Underline – možnosť zobrazenia podčiarknutia textu v ovládacom prvku.Underline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

VirtualKeyboardMode – typ virtuálnej klávesnice, textové alebo číselné, ktorý sa zobrazí používateľovi aplikácie dotykovej obrazovke.VirtualKeyboardMode – Type of virtual keyboard, text or numeric, that appears on an app user's touch screen. Formát vlastnosť určuje predvolenú hodnotu.The Format property determines the default value. Podpora pre zariadenia sa líši.Device support varies. Zariadenia so systémom iOS musí mať aspoň verzia 12.2.Devices that are running iOS must have at least version 12.2. Odporúčaná verzia systému Android je 9.0 a funkcie číselné klávesnice sa líšia pre zariadenia so systémom Android.The recommended version of Android is 9.0, and capabilities of numeric keyboards vary for Android devices. Windows 10 nepodporuje túto vlastnosť.Windows 10 doesn't support this property.

Visible – možnosť zobrazenia alebo skrytia ovládacieho prvku.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width – vzdialenosť medzi ľavým a pravým okrajom ovládacieho prvku.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – vzdialenosť medzi ľavým okrajom ovládacieho prvku a ľavým okrajom jeho nadradeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadradený kontajner nepoužíva).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – vzdialenosť medzi horným okrajom ovládacieho prvku a horným okrajom jeho nadradeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadriadený kontajner nepoužíva).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

DateTimeValue( reťazec )DateTimeValue( String )

PríkladyExamples

Zhromažďovanie údajovCollect data

 1. Pridajte dva ovládacie prvky Vstup textu a pomenujte ich inputFirst a inputLast.Add two text-input controls, and name them inputFirst and inputLast.

  Pozrite sa ako pridať, pomenovať a nakonfigurovať ovládací prvok.Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Pridajte tlačidlo, pre jeho vlastnosť Text zadajte hodnotu Pridať a pre jeho vlastnosť OnSelect zadajte tento vzorec:Add a button, set its Text property to Add, and set its OnSelect property to this formula:
  Collect(Names; {FirstName:inputFirst.Text; LastName:inputLast.Text})Collect(Names; {FirstName:inputFirst.Text; LastName:inputLast.Text})

  Prečítajte si ďalšie informácie o funkcii Collect a ďalších funkciách.Want more information about the Collect function or other functions?

 3. Pridajte galériu textu s orientáciou na výšku, nastavte jej vlastnosť Items na Namesa vlastnosť Text pre Subtitle1 nastavte na ThisItem.FirstName.Add a text gallery in portrait/vertical orientation, set its Items property to Names, and set the Text property of Subtitle1 to ThisItem.FirstName.

 4. (voliteľné) V galérii šablón odstráňte spodné označenie pomenované Body1 a pre vlastnosť galérie TemplateSize nastavte hodnotu na 80.(optional) In the template gallery, delete the bottom label, named Body1, and set the TemplateSize property of the gallery to 80.

 5. Stlačte klávesu F5, zadajte textové reťazce do polí inputFirst a inputLast a potom kliknite alebo ťuknite na tlačidlo Pridať.Press F5, type a string of text into inputFirst and inputLast, and then click or tap the Add button.

 6. (voliteľné) Pridajte ďalšie názvy do kolekcie a potom sa stlačením klávesu Esc vráťte do predvoleného pracovného priestoru.(optional) Add more names to the collection, and then press Esc to return to the default workspace.

Výzva na zadanie heslaPrompt for a password

 1. Pridajte ovládací prvok Vstup textu, pomenujte ho inputPassword, a nastavte jeho vlastnosť Mode na Password.Add a text-input control, name it inputPassword, and set its Mode property to Password.

 2. Pridajte označenie a do jeho vlastnosti Text nastavte tento vzorec:Add a label, and set its Text property to this formula:
  If(inputPassword.Text = "P@ssw0rd"; "Access granted"; "Access denied")If(inputPassword.Text = "P@ssw0rd"; "Access granted"; "Access denied")

  Prečítajte si ďalšie informácie o funkcii If a ostatných funkciách.Want more information about the If function or other functions?

 3. Stlačte kláves F5 a potom **P@ssw0rd** zadajte inputPassword.Press F5, and then type **P@ssw0rd** in inputPassword.

  Keď skončíte zadávanie hesla, označenie sa zmení z Access denied (Prístup odmietnutý) na Access granted (Prístup povolený).When you finish typing the password, the label stops showing Access denied and starts to show Access granted.

 4. Stlačením klávesa Esc sa vráťte do predvoleného pracovného priestoru.To return to the default workspace, press Esc.

 5. (voliteľné) Pridajte ovládací prvok, napríklad šípku, nakonfigurujte preň navigáciu na ďalšiu obrazovku a nastavte, aby sa zobrazil, až keď používateľ zadá heslo.(optional) Add a control such as an arrow, configure it to navigate to another screen, and show it only after the user types the password.

 6. (voliteľné) Pridajte tlačidlo, jeho vlastnosť Text nastavte na Sign in (Prihlásiť sa), pridajte časovač a na určitú dobu vypnite ovládací prvok na zadávanie textu, ak používateľ zadá nesprávne heslo, a potom kliknite alebo ťuknite na tlačidlo Sign in.(optional) Add a button, configure its Text property to show Sign in, add a timer, and disable the input-text control for a certain amount of time if the user types the wrong password and then clicks or taps the Sign in button.

Pokyny na zjednodušenie ovládaniaAccessibility guidelines

Farebný kontrastColor contrast

Podpora čítačiek obrazovkyScreen reader support

Podpora pre klávesnicuKeyboard support