Ovládací prvok Časovač v službe PowerAppsTimer control in PowerApps

Ovládací prvok určujúci, ako bude vaša aplikácia reagovať po uplynutí určitého času.A control that can determine how your app responds after a certain amount of time passes.

PopisDescription

Časovače môžu napríklad určovať, ako dlho sa bude ovládací prvok zobrazovať alebo môžu zmeniť ďalšie vlastnosti ovládacieho prvku po uplynutí určitého času.Timers can, for example, determine how long a control appears or change other properties of a control after a certain amount of time has passed.

Ak chcete spustiť Časovač v návrhárovi, musíte si zobraziť ukážku aplikácie.Note that you need to preview the app in order for Timer to run in the designer. Umožní to používateľovi nakonfigurovať časovač v návrhárovi bez časových obmedzení.This allows user to configure the timer in the designer without any time restrictions.

Základné vlastnostiKey properties

Duration – čas spustenia časovača v milisekundách.Duration – How long a timer runs in milliseconds. Neexistuje žiadna maximálna hodnota.There is no maximum value.

OnTimerEnd – správanie aplikácie pri skončení časovača.OnTimerEnd – How an app responds when a timer finishes running.

Repeat – určuje, či sa časovač po skončení automaticky znova spustí.Repeat – Whether a timer automatically restarts when it finishes running.

Ďalšie vlastnostiAdditional properties

Align – vodorovné umiestnenie textu vo vzťahu ku stredu ovládacieho prvku.Align – The location of text in relation to the horizontal center of its control.

AutoPause – určuje, či sa ovládací prvok časovač automaticky pozastaví, kým používateľ prejde na inú obrazovku.AutoPause – Whether the timer control automatically pauses if the user navigates to a different screen.

AutoStart – určuje, či sa ovládací prvok časovač spustí, keď používateľ prejde na obrazovku, ktorá obsahuje tento ovládací prvok.AutoStart – Whether the timer control automatically starts to play when the user navigates to the screen that contains that control.

BorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – štýl orámovania ovládacieho prvku Solid (Plné), Dashed (Prerušované), Dotted (Bodkované) alebo None (Žiadne).BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – hrúbka ohraničenia ovládacieho prvku.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Color – farba textu ovládacieho prvku.Color – The color of text in a control.

DisplayMode – údaj o tom, či ovládací prvok umožňuje zadávanie používateľom (Edit), iba zobrazuje údaje (View) alebo je zakázaný (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku v prípade, že je vlastnosť DisplayMode nastavená na Disabled (Zakázané).DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor – farba textu ovládacieho prvku v prípade, že je vlastnosť DisplayMode nastavená na Disabled (Zakázané).DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill – farba pozadia ovládacieho prvku v prípade, že je vlastnosť DisplayMode nastavená na Disabled (Zakázané).DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill – farba pozadia ovládacieho prvku.Fill – The background color of a control.

FocusedBorderColor – farba orámovania zameraného ovládacieho prvku.FocusedBorderColor – The color of a control's border when the control is focused.

FocusedBorderThickness – hrúbka orámovania zameraného ovládacieho prvku.FocusedBorderThickness – The thickness of a control's border when the control is focused.

Font – názov skupiny písiem pre zobrazenie textu.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight – hrúbka textu v ovládacom prvku: Bold (Tučné), Semibold (Polotučné), Normal (Normálne) alebo Lighter (Tenšie).FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Height – vzdialenosť medzi horným a dolným okrajom ovládacieho prvku.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku pri umiestnení ukazovateľa myši na ovládací prvok.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverColor – farba textu v ovládacom prvku pri umiestnení ukazovateľa myši na ovládací prvok.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill – farba pozadia ovládacieho prvku pri umiestnení ukazovateľa myši na ovládací prvok.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Italic – možnosť zobrazenia textu v ovládacom prvku kurzívou.Italic – Whether the text in a control is italic.

OnSelect – spôsob reakcie aplikácie na ťuknutie alebo kliknutie na ovládací prvok používateľom.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

OnTimerStart – spôsob reakcie aplikácie na spustenie časovača.OnTimerStart – How an app responds when a timer starts to run.

PressedBorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku po ťuknutí alebo kliknutí používateľa na ovládací prvok.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedColor – farba textu v ovládacom prvku po ťuknutí alebo kliknutí na ovládací prvok používateľom.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill – farba pozadia ovládacieho prvku po ťuknutí alebo kliknutí na ovládací prvok používateľom.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

Reset – určuje, či sa ovládací prvok vráti na predvolenú hodnotu.Reset – Whether a control reverts to its default value.

Size – veľkosť písma textu zobrazeného v ovládacom prvku.Size – The font size of the text that appears on a control.

Start – určuje, či sa časovač spustí.Start – Whether the timer starts.

Strikethrough – možnosť zobrazenia prečiarknutého textu v ovládacom prvku.Strikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

TabIndex – príkaz na navigáciu pomocou klávesnice vo vzťahu k iným ovládacím prvkom.TabIndex – Keyboard navigation order in relation to other controls.

Text – text, ktorý sa zobrazuje v ovládacom prvku alebo ktorý do ovládacieho prvku zadá používateľ.Text – Text that appears on a control or that the user types into a control.

Tooltip – vysvetľujúci text, ktorý sa zobrazí, keď používateľ ukáže myšou na ovládací prvok.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Underline – možnosť zobrazenia podčiarknutia textu v ovládacom prvku.Underline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

Visible – možnosť zobrazenia alebo skrytia ovládacieho prvku.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width – vzdialenosť medzi ľavým a pravým okrajom ovládacieho prvku.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – vzdialenosť medzi ľavým okrajom ovládacieho prvku a ľavým okrajom jeho nadradeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadradený kontajner nepoužíva).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – vzdialenosť medzi horným okrajom ovládacieho prvku a horným okrajom jeho nadradeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadriadený kontajner nepoužíva).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Refresh( ZdrojÚdajov )Refresh( DataSource )

PríkladyExamples

Zobrazenie odpočítavaniaShow a countdown

 1. Pridajte časovač a pomenujte ho Odpočítavanie.Add a timer, and name it Countdown.

  Pozrite sa, ako pridať, pomenovať a nakonfigurovať ovládací prvok.Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Nastavte vlastnosť Duration časovača na 10000 a jeho vlastnosti Repeat a Autostart na hodnotu true.Set the timer's Duration property to 10000 and its Repeat and Autostart properties to true.

 3. (voliteľné) Uľahčite čítanie časovača tak, že jeho vlastnosť Height nastavíte na 160, jeho vlastnosť Width na 600 a vlastnosť Size na 60.(optional) Make the timer easier to read by setting its Height property to 160, its Width property to 600, and its Size property to 60.

 4. Pridajte označenie a jeho vlastnosť Text nastavte na tento vzorec:Add a label, and set its Text property to this formula:
  "Zostáva sekúnd: " & RoundUp(10-Countdown.Value/1000, 0)"Number of seconds remaining: " & RoundUp(10-Countdown.Value/1000, 0)

  Prečítajte si ďalšie informácie o funkcii RoundUp a iných funkciách.Want more information about the RoundUp function or other functions?

  Označenie zobrazí, koľko sekúnd zostáva do reštartovania časovača.The label shows how many seconds remain before the timer restarts.

Animovanie ovládacieho prvkuAnimate a control

 1. Pridajte časovač a pomenujte ho FadeIn.Add a timer, and name it FadeIn.

  Pozrite sa, ako pridať, pomenovať a nakonfigurovať ovládací prvok.Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Nastavte vlastnosť časovača Duration na hodnotu 5 000, vlastnosť Repeat na hodnotu true a vlastnosť Text na možnosť Toggle animation.Set the timer's Duration property to 5000, its Repeat property to true, and its Text property to Toggle animation.

 3. (voliteľné) Uľahčite čítanie časovača tak, že jeho vlastnosť Height nastavíte na 160, jeho vlastnosť Width na 600 a vlastnosť Size na 60.(optional) Make the timer easier to read by setting its Height property to 160, its Width property to 600, and its Size property to 60.

 4. Pridajte označenie, nastavte jeho vlastnosť Text tak, aby zobrazovala text Vitajte!,Add a label, set its Text property to show Welcome! a nastavte jeho vlastnosť Color na tento vzorec:and set its Color property to this formula:
  ColorFade(Color.BlueViolet, FadeIn.Value/5000)ColorFade(Color.BlueViolet, FadeIn.Value/5000)

  Prečítajte si ďalšie informácie o funkcii ColorFade a iných funkciách.Want more information about the ColorFade function or other functions?

 5. Výberom tlačidla časovača spustíte alebo zastavíte animáciu.Select the timer button to start or stop the animation. Text v označení vybledne, potom sa úplne obnoví jeho intenzita a tento proces sa opakuje.The text in the label fades to white, returns to full intensity, and repeats the process.

Pokyny na zjednodušenie ovládaniaAccessibility guidelines

Platia rovnaké pokyny ako pre ovládací prvok Tlačidlo, pretože ovládací prvok Časovač je len špecializované tlačidlo.The same guidelines for Button apply because Timer is just a specialized button.

Dôležité

Ovládanie prvku Časovač bez priameho zásahu používateľa nie je v rámci zjednodušenia ovládania podporované.Controlling the Timer without direct user intervention is not supported for accessibility. Časovač možno napríklad vizuálne skryť umiestnením ďalších ovládacích prvkov nad ním alebo nastavením jeho vlastnosti Visible na hodnotu false.For example, a timer can be visually hidden by positioning other controls above it or setting its Visible property to false. Časovač sa automaticky spustí, keď sa zobrazí obrazovka, a po určitom čase automaticky spustí niektorú akciu.The timer automatically starts when a screen is shown, and after some time, executes some action automatically. V súčasnosti neexistuje žiadny všeobecný spôsob, ako v tomto scenári zjednodušiť ovládanie.Currently, there is no general way to make this scenario accessible.

Nižšie sú uvedené ďalšie pokyny na zjednodušenie ovládania.Other accessibility guidelines are as follows.

ČasovanieTiming

Ak sa ovládací prvok Časovač spúšťa alebo zastavuje automaticky, zvážte, či majú používatelia dostatok času na prečítanie a použitie obsahu.If a Timer is started or stopped automatically, consider if users have sufficient time to read and use content. Používatelia klávesnice a čítačky obrazovky môžu na reagovanie na načasovanú udalosť potrebovať viac času.Keyboard and screen reader users may require more time to react to a timed event.

Stačí ľubovoľná z týchto stratégií:Any one of these strategies is sufficient:

 • Umožniť používateľom, aby načasovanú udalosť zrušili.Allow users to cancel the timed event
 • Umožniť používateľom, aby pred začatím upravili časový limit.Allow users to adjust the time limit before it begins
 • Upozorniť 20 sekúnd pred uplynutím časového limitu a poskytnúť spôsob, ako limit jednoducho predĺžiť.Warn 20 seconds before the time limit expires and provide a way to extend the limit easily

Niektoré scenáre sú z týchto požiadaviek vyňaté.Some scenarios are exempt from these requirements. Ďalšie informácie nájdete v pokyne k WCAG 2.0 pre časové limity.Learn more in the WCAG 2.0 guideline for time limits.

Podpora čítačiek obrazovkyScreen reader support

 • Musí existovať vlastnosť Text.Text must be present.

 • Ovládací prvok Text nepoužívajte pre informácie náročné na čas a dôležité informácie.Do not use Text for time-sensitive and important information. Používatelia čítačky obrazovky nebudú upozornení na zmeny ovládacieho prvku Text.Screen reader users will not be alerted to changes to Text.

  Poznámka

  Čítačky obrazovky každých 5 sekúnd oznámia uplynulý čas.Screen readers will announce the elapsed time every 5 seconds. Text časovača však v oznámení uvedený nebude.However, the timer Text will not be included in the announcement.

 • Zvážte pridanie ovládacieho prvku Označenie na zobrazenie uplynulého času.Consider adding a Label to show the elapsed time. Text časovača použite pre pokyn používateľovi, aby časovač spustil alebo zastavil.Use the timer's Text to instruct the user to start or stop the timer.