Ovládací prvok Prepínač v službe PowerAppsToggle control in PowerApps

Ovládací prvok, ktorý môže používateľ zapnúť alebo vypnúť presunutím rukoväte.A control that the user can turn on or off by moving its handle.

PopisDescription

Prepínač je určený pre nedávne rozhrania GUI, ale jeho správanie je rovnaké ako začiarkavacie políčko.A toggle is designed for recent GUIs but behaves the same way as a check box.

Základné vlastnostiKey properties

Default – počiatočná hodnota ovládacieho prvku skôr, než ju používateľ zmení.Default – The initial value of a control before it is changed by the user.

Value – hodnota ovládacieho prvku vstupu.Value – The value of an input control.

Ďalšie vlastnostiAdditional properties

AccessibleLabel – označenie pre čítačky obrazovky.AccessibleLabel – Label for screen readers.

BorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – štýl orámovania ovládacieho prvku Solid (Plné), Dashed (Prerušované), Dotted (Bodkované) alebo None (Žiadne).BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – hrúbka orámovania ovládacieho prvku.BorderThickness – The thickness of a control's border.

DisplayMode – údaj o tom, či ovládací prvok umožňuje zadávanie používateľom (Edit), iba zobrazuje údaje (View) alebo je zakázaný (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku v prípade, že je vlastnosť DisplayMode nastavená na možnosť Disabled (Zakázané).DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

FalseFill – farba výplne prepínača, keď je vypnutý.FalseFill – The toggle fill color when the toggle is off.

FalseHoverFill – farba výplne po prejdení na prepínač, keď je vypnutý.FalseHoverFill – The toggle hover fill color when toggle is off.

FalseText – zobrazovaný text, keď je prepínač vypnutý.FalseText – The text shown when the toggle is off.

Fill – farba pozadia ovládacieho prvku.Fill – The background color of a control.

FocusedBorderColor – farba orámovania zameraného ovládacieho prvku.FocusedBorderColor – The color of a control's border when the control is focused.

FocusedBorderThickness – hrúbka orámovania zameraného ovládacieho prvku.FocusedBorderThickness – The thickness of a control's border when the control is focused.

HandleFill – farba výplne rukoväte prepínača.HandleFill – The fill color of the toggle handle.

Height – vzdialenosť medzi horným a dolným okrajom ovládacieho prvku.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku pri umiestnení ukazovateľa myši na ovládací prvok.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

OnChange – spôsob reakcie aplikácie na zmenu hodnoty ovládacieho prvku používateľom (napríklad pri presunutí posúvača).OnChange – How the app responds when the user changes the value of a control (for example, by adjusting a slider).

OnCheck – spôsob reakcie aplikácie na zmenu hodnoty začiarkavacieho políčka alebo prepínača na true.OnCheck – How an app responds when the value of a checkbox or a toggle changes to true.

OnSelect – spôsob reakcie aplikácie na ťuknutie alebo kliknutie na ovládací prvok používateľom.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

OnUncheck – spôsob reakcie aplikácie na zmenu hodnoty začiarkavacieho políčka alebo prepínača na false.OnUncheck – How an app responds when the value of a checkbox or a toggle changes to false.

PressedBorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku po ťuknutí alebo kliknutí používateľa na ovládací prvok.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

RailFill – farba pozadia obdĺžnika v ovládacom prvku Prepínač, keď je jeho hodnota false, alebo farba čiary napravo od rukoväte v ovládacom prvku Jazdec.RailFill – The background color of the rectangle in a toggle control when its value is false or the color of the line to the right of the handle in a slider control.

RailHoverFill – farba pozadia obdĺžnika v ovládacom prvku Prepínač, keď je jeho hodnota false, alebo farba čiary napravo od rukoväte v ovládacom prvku Jazdec pri prechode myšou na tieto ovládacie prvky.RailHoverFill – When you hover on a toggle control or a slider, the background color of the rectangle in a toggle control when its value is false or the color of the line to the right of the handle in a slider control.

Reset – určuje, či sa ovládací prvok vráti na predvolenú hodnotu.Reset – Whether a control reverts to its default value.

ShowLabel – možnosť zobrazenia textového označenia vedľa ovládacieho prvku Prepínač.ShowLabel – Whether a text label is shown beside the toggle control.

TabIndex – príkaz na navigáciu pomocou klávesnice vo vzťahu k iným ovládacím prvkom.TabIndex – Keyboard navigation order in relation to other controls.

TextPosition – možnosť zobrazenia označenia na pravej alebo ľavej strane ovládacieho prvku Prepínač.TextPosition – Whether the label is to the left or the right of the toggle control.

Tooltip – vysvetľujúci text, ktorý sa zobrazí, keď používateľ ukáže myšou na ovládací prvok.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

TrueFill – farba výplne prepínača, keď je zapnutý.TrueFill – Toggle fill color when the toggle is on.

TrueHoverFill – farba výplne pri prejdení na prepínač, keď je zapnutý.TrueHoverFill – Toggle hover fill color when the toggle is on.

TrueText – zobrazovaný text, keď je prepínač zapnutý.TrueText – Text shown when the toggle is on.

ValueFill – farba pozadia obdĺžnika v ovládacom prvku Prepínač, keď je jeho hodnota true, alebo farba čiary naľavo od rukoväte v ovládacom prvku Jazdec.ValueFill – The background color of the rectangle in a toggle control when its value is true or the color of the line to the left of the handle in a slider control.

ValuelHoverFill – farba pozadia obdĺžnika v ovládacom prvku Prepínač, keď je jeho hodnota true, alebo farba čiary naľavo od rukoväte v ovládacom prvku Jazdec pri prechode myšou na tieto ovládacie prvky.ValueHoverFill – When you keep the mouse pointer on a toggle control or a slider, the background color of the rectangle in a toggle control when its value is true or the color of the line to the left of the handle in a slider control.

Visible – možnosť zobrazenia alebo skrytia ovládacieho prvku.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width – vzdialenosť medzi ľavým a pravým okrajom ovládacieho prvku.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – vzdialenosť medzi ľavým okrajom ovládacieho prvku a ľavým okrajom jeho nadradeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadradený kontajner nepoužíva).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – vzdialenosť medzi horným okrajom ovládacieho prvku a horným okrajom jeho nadradeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadriadený kontajner nepoužíva).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

If( Podmienka; Výsledok )If( Condition; Result )

PríkladExample

 1. Pridajte prepínač a pomenujte ho MemberDiscount.Add a toggle, and name it MemberDiscount.

  Pozrite sa, ako pridať, pomenovať a nakonfigurovať ovládací prvok.Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Pridajte označenie a jeho vlastnosť Text nastavte na tento vzorec:Add a label, and set its Text property to this formula:
  If(MemberDiscount.Value = true; "Price: $75"; "Price: $100")If(MemberDiscount.Value = true; "Price: $75"; "Price: $100")

  Prečítajte si ďalšie informácie o funkcii If a ďalších funkciách.Want more information about the If function or other functions?

 3. Stlačte F5 a zmeňte hodnotu prepínača MemberDiscount.Press F5, and change the value of MemberDiscount.

  Označenie zobrazí inú cenu, v závislosti od toho, či je prepínač MemberDiscount zapnutý alebo vypnutý.The label shows a different price, depending on whether MemberDiscount is on or off.

 4. Stlačením klávesa Esc sa vráťte do predvoleného pracovného priestoru.To return to the default workspace, press Esc.

Pokyny na zjednodušenie ovládaniaAccessibility guidelines

Farebný kontrastColor contrast

Dostatočný farebný kontrast musí byť medzi:There must be adequate color contrast between:

 • HandleFill a FalseFillHandleFill and FalseFill
 • HandleFill a FalseHoverFillHandleFill and FalseHoverFill
 • HandleFill a TrueFillHandleFill and TrueFill
 • HandleFill a TrueHoverFillHandleFill and TrueHoverFill
 • FalseFill a farbou mimo ovládacieho prvkuFalseFill and color outside the control
 • FalseHoverFill a farbou mimo ovládacieho prvkuFalseHoverFill and color outside the control
 • TrueFill a farbou mimo ovládacieho prvkuTrueFill and color outside the control
 • TrueHoverFill a farbou mimo ovládacieho prvkuTrueHoverFill and color outside the control

Ide o doplnok k štandardným požiadavkám na farebný kontrast.This is in addition to the standard color contrast requirements.

Podpora čítačiek obrazovkyScreen reader support

 • Musí byť k dispozícii vlastnosť AccessibleLabel.AccessibleLabel must be present.
 • Musí byť k dispozícii vlastnosť FalseText.FalseText must be present.
 • Musí byť k dispozícii vlastnosť TrueText.TrueText must be present.

Podpora pre slabozrakýchLow vision support

 • Zvážte nastavenie vlastnosti ShowLabel na hodnotu true, aby používatelia mohli rýchlo zistiť hodnotu prepínača.Consider setting ShowLabel to true so that users can quickly determine the toggle value.

Podpora klávesniceKeyboard support