Vlastnosti farby a orámovania v službe PowerAppsColor and border properties in PowerApps

PrehľadOverview

Nakonfigurujte štýl ovládacieho prvku podľa toho, ako s ním používateľ interaguje.Configure the style of a control based on how the user interacts with it.

NormalNormal

Tieto vlastnosti sú bežne aktívne, keď používateľ s ovládacím prvkom práve nepracuje.These properties are in effect normally, when the user is not interacting with the control.

BorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – štýl orámovania ovládacieho prvku Solid (Plné), Dashed (Prerušované), Dotted (Bodkované) alebo None (Žiadne).BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – hrúbka orámovania ovládacieho prvku.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Farba – farba textu v ovládacom prvku.Color – The color of text in a control.

Fill – farba pozadia ovládacieho prvku.Fill – The background color of a control.

FocusedFocused

Tieto vlastnosti sú aktívne, keď je ovládací prvky zameraný.These properties are in effect when the control is focused.

FocusedBorderColor – farba orámovania zameraného ovládacieho prvku.FocusedBorderColor – The color of a control's border when it has focus.

FocusedBorderThickness – hrúbka orámovania zameraného ovládacieho prvku.FocusedBorderThickness – The thickness of a control's border when it has focus.

DisabledDisabled

Tieto vlastnosti sa prejavia po vypnutí ovládacieho prvku.These properties are in effect when the control is disabled. Ovládací prvok je možné zakázať, ak nastavíte vlastnosť Disabled na hodnotu true.A control can be disabled if the Disabled property is set to true.

DisabledBorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku v prípade, že je vlastnosť DisplayMode nastavená na možnosť Disabled (Zakázané).DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor – farba textu ovládacieho prvku v prípade, že je vlastnosť DisplayMode nastavená na Disabled (Zakázané).DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill – farba pozadia ovládacieho prvku v prípade, že vlastnosť DisplayMode je nastavená na Disabled (Zakázané).DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

HoverHover

Tieto vlastnosti sa prejavia, keď používateľ prejde myšou na ovládací prvok.These properties are in effect when the user hovers over the control with a mouse.

HoverBorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku pri umiestnení ukazovateľa myši na ovládací prvok.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverColor – farba textu v ovládacom prvku pri umiestnení ukazovateľa myši na ovládací prvok.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill – farba pozadia ovládacieho prvku pri umiestnení ukazovateľa myši na ovládací prvok.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

PressedPressed

Tieto vlastnosti sa prejavia po stlačení tlačidla alebo ovládacieho prvku obrázka.These properties are in effect when a button or image control is pressed.

PressedBorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku po ťuknutí alebo kliknutí používateľa na ovládací prvok.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedColor – farba textu v ovládacom prvku po ťuknutí alebo kliknutí používateľa na ovládací prvok.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill – farba pozadia ovládacieho prvku po ťuknutí alebo kliknutí používateľa na ovládací prvok.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

SelectionSelection

Tieto vlastnosti sa prejavia, keď používateľ vyberie položku v ovládacom prvku.These properties are in effect when the user selects an item in a control.

SelectionColor – farba textu vybratej položky alebo položiek v zozname alebo farba nástroja na výber v ovládacom prvku Pero.SelectionColor – The text color of a selected item or items in a list or the color of the selection tool in a pen control.

SelectionFill – farba pozadia vybranej položky alebo položiek v zozname alebo vybranej oblasti ovládacieho prvku Pero.SelectionFill – The background color of a selected item or items in a list or a selected area of a pen control.