Vlastnosti obrázku v PowerAppsImage properties in PowerApps

Nakonfiguruje grafické prvky v aplikácii vrátane obrázkov, fotografií a prvkov ovládacieho prvku pero.Configure graphical elements in your app, including images, photos, and elements of a pen control.

BackgroundImage – názov súboru obrázku, ktorý sa zobrazuje na pozadí obrazovky.BackgroundImage – The name of an image file that appears in the background of a screen.

Image – názov obrázku, ktorý sa zobrazuje v ovládacích prvkoch Obrázok, Zvuk alebo Mikrofón.Image – The name of the image that appears in an image, audio, or microphone control.

ImagePosition – pozícia obrázku (Fill (Vyplniť), Fit (Prispôsobiť), Stretch (Roztiahnuť), Tile (Dlaždice) alebo Center (Na stred)) na obrazovke alebo v ovládacom prvku, ak nie je rovnakej veľkosti ako obrázok.ImagePosition – The position (Fill, Fit, Stretch, Tile, or Center) of an image in a screen or a control if it isn't the same size as the image.