Prispôsobenie formulára plátnovej aplikácie v službe PowerAppsCustomize a canvas-app form in PowerApps

V plátnovej aplikácii si prispôsobte ovládacie prvky Formulár na zobrazenie a Formulár na úpravy tak, aby sa v nich zobrazovali iba najdôležitejšie údaje a poradie záznamov bolo čo najintuitívnejšie, aby to pomohlo používateľom jednoduchšie pochopiť údaje a aktualizovať ich.In a canvas app, customize a Display form control and an Edit form control so that they show the data that matters most and in the most intuitive order to help users easily understand and update the data.

Každý formulár sa skladá z jednej alebo viacerých kariet. Každá karta zobrazuje údaje určitého stĺpca v zdroji údajov.Each form comprises one or more cards, each of which shows data from a particular column in the data source. Podľa postupu v tejto téme určíte, aké karty sa vo formulári zobrazia. Karty môžete vo formulári presunúť nahor alebo nadol.By following the steps in this topic, you can specify which cards appear in a form and move cards up and down within a form.

Ak nie ste oboznámení s plátnom – PPS, pozrite si tému čo sú aplikácie plátna?.If you're unfamiliar with canvas-pps, see What are canvas apps?.

PredpokladyPrerequisites

Vygenerovanie aplikácie zo služby Common Data Service a následné prispôsobenie galérie v danej aplikácii.Generate an app from the Common Data Service, and then customize the gallery in that app.

Zobrazenie a skrytie karietShow and hide cards

 1. Prihláste sa do PowerAppsa potom otvorte aplikáciu, ktorú ste vygenerovali a prispôsobili.Sign in to PowerApps, and then open the app that you generated and customized.

 2. V ľavom navigačnom paneli zadajte alebo prilepte D do panela hľadania na filtrovanie zoznamu prvkov a potom vyberte položku DetailForm1.In the left navigation bar, type or paste D in the search bar to filter the list of elements, and then select DetailForm1.

  @no__t – obrazovka s podrobnosťami o 0Select @ no__t-1Select details screen

 3. Na karte Vlastnosti na table vpravo vyberte položku Upraviť polia, čím otvoríte tablu Polia.On the Properties tab of the right-hand pane, select Edit fields to open the Fields pane.

  @no__t – tabla polia 0Open @ no__t-1Open fields pane

 4. Skryte pole, napríklad Popis, umiestnením kurzora nad ním, výberom troch bodiek (...), ktoré sa zobrazí, a potom vyberte položku odstrániť.Hide a field, such as Description, by hovering over it, selecting the ellipsis (...) that appears, and then selecting Remove.

  @no__t – 0List polí @ no__t-1List of fields

 5. Zobrazí pole výberom položky pridať pole, zadaním alebo prilepením prvých písmen názvu poľa do vyhľadávacieho poľa, začiarknutím políčka pole a výberom položky Pridať.Show a field by selecting Add field, typing or pasting the first few letters of the field's name in the search box, selecting the field's check box, and then selecting Add.

  @no__t – 0List polí @ no__t-1List of fields

Zmena poradia karietReorder the cards

 1. Na table polia presuňte pole názov konta do hornej časti zoznamu polí.In the Fields pane, drag the Account Name field to the top of the list of fields.

  Karty v DetailForm1 odrážajú zmenu.The cards in DetailForm1 reflect the change.

  @no__t – karty 0Reordered @ no__t-1Reordered cards

 2. voliteľné Zmena poradia ostatných kariet do tejto sekvencie:(optional) Reorder the other cards into this sequence:

  • Account NameAccount Name
  • Number of EmployeesNumber of Employees
  • Annual RevenueAnnual Revenue
  • Hlavný telefónMain Phone
  • Adresa 1: Ulica 1Address 1: Street 1
  • Adresa 1: Ulica 2Address 1: Street 2
  • Adresa 1: MestoAddress 1: City
  • Adresa 1: PSČAddress 1: ZIP/Postal Code
 3. V ľavom navigačnom paneli zadajte alebo prilepte položku Ed do panela hľadania a potom vyberte položku EditForm1 a vyberte ju.In the left navigation bar, type or paste Ed in the search bar, and then select EditForm1 to select it.

 4. Zopakujte kroky z predchádzajúceho postupu, aby polia na obrazovke EditForm1 zodpovedali tým na obrazovke DetailForm1.Repeat the steps in the previous procedure and this one so that the fields in EditForm1 match those in DetailForm1.

Spustenie aplikácieRun the app

 1. V ľavom navigačnom paneli zadajte alebo prilepte položku br do panela hľadania a potom vyberte položku prehľadaťobrazovku1 a vyberte ju.In the left navigation bar, type or paste Br in the search bar, and then select BrowseScreen1 to select it.

 2. Stlačením klávesa F5 otvorte režim ukážky (alebo ho vyberte ikonou Ukážka v pravom hornom rohu).Open Preview mode by pressing F5 (or by selecting the Preview icon near the upper-right corner).

  @no__t – ikona 0Preview @ no__t-1Preview icon

 3. V pravom hornom rohu vyberte ikonu plus a pridajte záznam v upraviťobrazovku1.In the upper-right corner, select the plus icon to add a record in EditScreen1.

  @no__t – záznam 0Add @ no__t-1Add record

 4. Pridajte všetky požadované údaje a potom vyberte ikonu začiarknutia v pravom hornom rohu, čím uložíte zmeny a vrátite sa do prehľadaťobrazovku1.Add whatever data you want, and then select the checkmark icon in the upper-right corner to save your changes and return to BrowseScreen1.

  @no__t – záznam 0Save @ no__t-1Save record

 5. Vyberte šípku pre položku, ktorú ste práve vytvorili, a zobrazia sa Podrobnosti o danej položke v obrazovke detailscreen1.Select the arrow for the item that you just created to show details about that item in DetailScreen1.

  ![Right Arrow @ no__t-1Right arrow

 6. V pravom hornom rohu vyberte ikonu upraviť a aktualizujte záznam v upraviťobrazovku1.In the upper-right corner, select the edit icon to update the record in EditScreen1.

  @no__t – záznam 0Edit @ no__t-1Edit record

 7. Zmeňte informácie v jednom alebo viacerých poliach a potom vyberte znak začiarknutia v pravom hornom rohu, aby sa zmeny uložili a vrátite sa do obrazovke detailscreen1.Change the information in one or more fields, and then select the check mark in the upper-right corner to save your changes and return to DetailScreen1.

  @no__t – zmeny 0Save @ no__t-1Save changes

 8. V pravom hornom rohu vyberte ikonu Kôš a môžete odstrániť záznam, ktorý ste práve aktualizovali, a vrátiť sa do prehľadaťobrazovku1.Near the upper-right corner, select the trash-can icon to delete the record that you just updated and to return to BrowseScreen1.

  @no__t – záznam 0Delete @ no__t-1Delete record

 9. Stlačením klávesu ESC zatvorte režim ukážky (alebo vyberte ikonu zavrieť v ľavom hornom rohu).Close Preview mode by pressing Esc (or by selecting the close icon near the upper-left corner).

Ďalšie krokyNext steps