Prispôsobenie formulára plátnovej aplikácie v službe PowerAppsCustomize a canvas-app form in PowerApps

V plátnovej aplikácii si prispôsobte ovládacie prvky Formulár na zobrazenie a Formulár na úpravy tak, aby sa v nich zobrazovali iba najdôležitejšie údaje a poradie záznamov bolo čo najintuitívnejšie, aby to pomohlo používateľom jednoduchšie pochopiť údaje a aktualizovať ich.In a canvas app, customize a Display form control and an Edit form control so that they show the data that matters most and in the most intuitive order to help users easily understand and update the data.

Každý formulár sa skladá z jednej alebo viacerých kariet. Každá karta zobrazuje údaje určitého stĺpca v zdroji údajov.Each form comprises one or more cards, each of which shows data from a particular column in the data source. Podľa postupu v tejto téme určíte, aké karty sa vo formulári zobrazia. Karty môžete vo formulári presunúť nahor alebo nadol.By following the steps in this topic, you can specify which cards appear in a form and move cards up and down within a form.

Ak nepoznáte PowerApps, prečítajte si tému Zoznámenie s PowerApps.If you're unfamiliar with PowerApps, see Introduction to PowerApps.

PožiadavkyPrerequisites

Vygenerovanie aplikácie zo služby Common Data Service a následné prispôsobenie galérie v danej aplikácii.Generate an app from the Common Data Service, and then customize the gallery in that app.

Zobrazenie a skrytie karietShow and hide cards

 1. Prihláste sa do PowerApps.Sign in to PowerApps.

  Domovská stránka lokality PowerApps

 2. Otvorte aplikáciu, ktorú ste vygenerovali a prispôsobili.Open the app that you generated and customized.

 3. Na ľavom navigačnom paneli zadajte alebo prilepte do panela hľadania písmeno D, aby ste vyfiltrovali zoznam prvkov, a potom kliknutím alebo ťuknutím vyberte obrazovku DetailForm1.In the left navigation bar, type or paste D in the search bar to filter the list of elements, and then click or tap DetailForm1 to select it.

  Obrazovka výberu podrobností

 4. Na pravej table kliknite alebo ťuknite na položku Accounts (Účty), aby sa zobrazila tabla Data (Údaje).In the right-hand pane, click or tap Accounts to show the Data pane.

  Zobrazenie tably údajov

 5. Na table Data (Údaje) skryte polia Primary Contact (Primárny kontakt), Description (Popis) a Address 1: Street 2 (Adresa 1: Ulica 2) zrušením začiarknutia.In the Data pane, clear the Primary Contact, Description, and Address 1: Street 2 checkboxes to hide those fields.

  Zoznam polí

 6. Na table Data (Údaje) zobrazte pole Address 1: ZIP/Postal code (Adresa 1: PSČ) vybraním začiarkavacieho políčka vedľa neho.In the Data pane, select the Address 1: ZIP/Postal code checkbox to show that field.

  Zoznam polí

Zmena poradia karietReorder the cards

 1. Na table Data (Údaje) presuňte pole Account Name (Názov účtu) na začiatok zoznamu polí.In the Data pane, drag the Account Name field to the top of the list of fields.

  Presunutie karty

  Karty na obrazovke DetailForm1 odrážajú rovnakú zmenu.The cards in DetailForm1 reflect the same change.

  Karty so zmeneným poradím

 2. Zmeňte poradie ostatných kariet nasledovne:Reorder the other cards into this sequence:

  • Account NameAccount Name
  • Address 1: Street 1Address 1: Street 1
  • Address 1: CityAddress 1: City
  • Address 1: ZIP/Postal CodeAddress 1: ZIP/Postal Code
  • Number of EmployeesNumber of Employees
  • Annual RevenueAnnual Revenue
 3. Na ľavom navigačnom paneli zadajte alebo vložte do panela hľadania písmená Ed a potom kliknutím alebo ťuknutím vyberte obrazovku EditForm1.In the left navigation bar, type or paste Ed in the search bar, and then click or tap EditForm1 to select it.

 4. Zopakujte kroky z predchádzajúceho postupu, aby polia na obrazovke EditForm1 zodpovedali tým na obrazovke DetailForm1.Repeat the steps in the previous procedure and this one so that the fields in EditForm1 match those in DetailForm1.

Spustenie aplikácieRun the app

 1. Na ľavom navigačnom paneli zadajte alebo prilepte písmená Br, aby ste vyfiltrovali zoznam, a potom kliknutím alebo ťuknutím vyberte obrazovku BrowseScreen1.In the left navigation bar, type or paste Br to filter the list, and then click or tap BrowseScreen1 to select it.

 2. Stlačením klávesa F5 otvorte režim ukážky (alebo ho vyberte ikonou Ukážka v pravom hornom rohu).Open Preview mode by pressing F5 (or by selecting the Preview icon near the upper-right corner).

  Ikona ukážky

 3. Obrazovku EditScreen1 môžete použiť na pridanie záznamu, keď v pravom hornom rohu kliknete alebo ťuknite na ikonu so znamienkom plus.In the upper-right corner, click or tap the plus icon to add a record in EditScreen1.

  Pridanie záznamu

 4. Pridajte požadované údaje a kliknite alebo ťuknite na ikonu začiarknutia v pravom hornom rohu. Zmeny sa uložia a vy sa vrátite na obrazovku BrowseScreen1.Add whatever data you want, and then click or tap the checkmark icon in the upper-right corner to save your changes and return to BrowseScreen1.

  Uloženie záznamu

 5. Keď pri vytvorenej položke ťuknete alebo kliknete na šípku, zobrazia sa na obrazovke DetailScreen1 jej podrobnosti.Click or tap the arrow for the item that you just created to show details about that item in DetailScreen1.

  Šípka doprava

 6. Ak chcete v zobrazení EditScreen1 aktualizovať záznam, kliknite alebo ťuknite v pravom hornom rohu na ikonu úprav.In the upper-right corner, click or tap the edit icon to update the record in EditScreen1.

  Úprava záznamu

 7. Zmeňte informácie v jednom alebo niekoľkých poliach a potom kliknite alebo ťuknite na znamienko začiarknutia v pravom hornom rohu. Zmeny sa uložia do zoznamu SharePoint a vy sa vrátite na obrazovku DetailScreen1.Change the information in one or more fields, and then click or tap the check mark in the upper-right corner to save your changes in the SharePoint list and return to DetailScreen1.

  Uloženie zmien

 8. Ak chcete aktualizovaný záznam odstrániť a vrátiť sa na obrazovku BrowseScreen1, kliknite alebo ťuknite na ikonu koša v pravom hornom rohu.Near the upper-right corner, click or tap the trash-can icon to delete the record that you just updated and to return to BrowseScreen1.

  Odstránenie záznamu

 9. Stlačením klávesa Esc zavrite režim ukážky (môžete tiež kliknúť alebo ťuknúť na ikonu Zavrieť v blízkosti ľavého horného rohu).Close Preview mode by pressing Esc (or by clicking or tapping the close icon near the upper-left corner).

Ďalšie krokyNext steps