Kurz: Prispôsobenie galérie v službe PowerAppsTutorial: Customize a gallery in PowerApps

V tomto kurze prispôsobíte zoznam záznamov, čiže galériu, a vykonáte ďalšie zmeny v aplikácii, ktorá sa automaticky vygenerovala v službe Microsoft PowerApps.In this tutorial, you'll customize a list of records, called a gallery, and make other changes in an app that was generated automatically in Microsoft PowerApps. Používatelia budú môcť údaje v aplikácii spravovať, aj keď tieto zmeny nevykonáte, ale keď aplikáciu prispôsobíte potrebám organizácie, bude jej použitie jednoduchšie.Users can manage data in the app even if you don't make these changes, but the app will be easier to use if you customize it for your organization's needs.

Galéria k tomuto kurzu napríklad predvolene zodpovedá tomuto obrázku.For example, the gallery for this tutorial matches this graphic by default. E-mailová adresa je zobrazená zreteľnejšie ako ostatné typy údajov a používatelia môžu galériu zoradiť a filtrovať na základe textu v danej adrese:The email address is featured more prominently than other types of data, and users can sort and filter the gallery based on text in that address:

Predvolená galéria

Používateľov však môže viac zaujímať názov konta ako e-mailová adresa, a preto galériu prekonfigurujete tak, aby zvýrazňovala, zoradila a filtrovala údaje na základe kľúčových údajov pre vašu organizáciu.However, your users might be more interested in the account name more than the email address, so you'll reconfigure the gallery to highlight, sort, and filter based on the key data for your organization. Zmeníte tiež názov predvolenej obrazovky tak, aby ste ju odlíšili od iných obrazoviek v aplikácii.In addition, you'll change the title of the default screen to differentiate it from the other screens in the app.

Konečná verzia galérie

Pridáte tiež posúvač, aby používatelia, ktorí nepoužívajú dotykovú obrazovku ani koliesko myši, mohli prechádzať celou galériou.You'll also add a scroll bar so that users who don't have touch screens or mouse wheels can browse the entire gallery.

 • Zmena rozloženia galérieChange the layout of the gallery
 • Zmena typu údajov zobrazených v galériiChange the type of data that appears in the gallery
 • Zmena stĺpcov, podľa ktorých môžu používatelia zoradiť a prehľadávať údajeChange the columns by which users can sort and search the data
 • Zmena názvu obrazovkyChange the screen title
 • Zobrazenie posúvačaShow a scroll bar

Tento kurz pracuje s aplikáciou vygenerovanou na základe konkrétneho zdroja údajov.This tutorial starts with an app that was generated from a specific data source. Rovnaké princípy však platia pre ľubovoľnú aplikáciu, ktorú v službe PowerApps vygenerujete zo zoznamu služby SharePoint, excelovej tabuľky alebo iného zdroja údajov.However, the same concepts apply to any app that you generate in PowerApps, whether from a SharePoint list, an Excel table, or some other data source.

Ak ste sa nezaregistrovali v službe PowerApps, zaregistrujte sa bezplatne skôr, než začnete.If you're not signed up for PowerApps, sign up for free before you start.

PredpokladyPrerequisites

Generovanie aplikácie z kont entitu Common Data Service.Generate an app from the Accounts entity of Common Data Service.

Otvorenie vygenerovanej aplikácieOpen the generated app

 1. Prihláste sa do služby PowerApps a potom v blízkosti ľavého okraja vyberte položku Aplikácie.Sign in to PowerApps, and then select Apps near the left edge.

 2. Nájdite vygenerovanú aplikáciu, vyberte ikonu troch bodiek (...) a potom vyberte položku Upraviť.Find the app that you generated, select the ellipsis icon (...) for it, and then select Edit.

  Otvorenie aplikácie na úpravu

 3. Ak sa zobrazí dialógové okno Vitajte v aplikácii PowerApps Studio, vyberte možnosť Preskočiť.If the Welcome to PowerApps Studio dialog box appears, select Skip.

Zmena rozloženiaChange the layout

 1. Na ľavej navigačnej table vyberte položku BrowseGallery1.In the left navigation pane, select BrowseGallery1.

  Keď galériu vyberiete, zobrazí sa okolo nej oblasť výberu s rukoväťami.When the gallery is selected, a selection box with handles surrounds it.

  Výber galérie

 2. Na vlastnosti kartu na pravej table otvorte zoznam možností v časti rozloženie, a potom vyberte možnosť, ktorá zobrazuje iba nadpis.On the Properties tab of the right-hand pane, open the list of options under Layout, and then select the option that shows only a title.

  Výber rozloženia Iba nadpis

 3. Vedľa polia, vyberte upraviť, a potom vyberte šípku nadol pre názov poľa.Next to Fields, select Edit, and then select the down arrow for the title box.

  Názov tohto ovládacieho prvku bude končiť číslicou, napríklad Title1, táto číslica sa však môže líšiť podľa toho, ktoré ďalšie akcie ste vykonali.The name of this control will end in a numeral, such as Title1, but the numeral might differ based on other actions you might have taken.

 4. V zozname možností vyberte názov konta, a potom zatvorte údajov table.In the list of options, select Account name, and then close the Data pane.

  Galéria zobrazuje názov každého konta.The gallery shows the name of each account.

  Konečná verzia galérie

Zmena stĺpcov na zoradenie a vyhľadávanieChange sort and search columns

 1. Vyberte galériu podľa postupu popísaného v predchádzajúcej časti.Select the gallery as the previous section describes.

  Výber galérie

 2. Skontrolujte, či sa v ľavom hornom rohu v zozname vlastností zobrazuje možnosť Items (Položky).Near the upper-left corner, confirm that the property list shows Items.

  Vlastnosť Items

  Hodnota tejto vlastnosti sa zobrazuje v riadku vzorcov.The value of this property appears in the formula bar. Túto vlastnosť nastavíte tak, aby určovala nielen zdroj údajov pre galériu, ale aj stĺpce, podľa ktorých môžu používatelia údaje zoradiť a prehľadávať.You set this property to specify not only the data source for the gallery but also the columns by which users can sort and search the data.

 3. Skopírujte nasledujúci vzorec a potom ho vložte do riadka vzorcov.Copy this formula, and then paste it in the formula bar.

  SortByColumns(Search(Accounts; TextSearchBox1.Text; "name"); "name"; If(SortDescending1; Descending; Ascending))

  Pomocou tohto vzorca zaistíte, že:By using this formula, you ensure that:

  • Ak používateľ zadá na paneli vyhľadávania jeden alebo viacero znakov, galéria zobrazí len názvy kont, ktoré obsahujú zadaný text.If a user types one or more characters in the search bar, the gallery shows only those account names that contain the text that the user typed.
  • Ak používateľ vyberie ikonu zoradenia, galéria sa zoradí abecedne podľa názvov kont vo vzostupnom alebo zostupnom poradí (podľa toho, koľkokrát používateľ ikonou vyberie).If a user selects the sort icon, the gallery is sorted alphabetically by account name in either ascending or descending order, depending on how many times the user selects the icon.

  Ďalšie informácie o týchto a ďalších funkciách nájdete v článku Referenčné informácie k vzorcom.For more information about these and other functions, see the formula reference.

Testovanie zoraďovania a vyhľadávaniaTest sorting and searching

 1. Stlačením klávesu F5 (alebo výberom tlačidla prehrávania v blízkosti pravého horného rohu) otvorte režim ukážky.Open Preview mode by pressing F5 (or by selecting the play button near the upper-right corner).

  Otvorenie režimu ukážky

 2. V pravom hornom rohu obrazovky prehľadávania raz alebo viackrát vyberte ikonu zoradenia. Zmeníte tým vzostupné alebo zostupné abecedné zoradenie záznamov.Near the upper-right corner of the browse screen, select the sort icon one or more times to change the alphabetical sort order between ascending and descending.

  Testovanie ikony zoradenia

 3. Keď do vyhľadávacieho poľa zadáte písmeno k, zobrazia sa len názvy kont, ktoré obsahujú zadané písmeno.In the search box, type k to show only those account names that contain the letter that you typed.

  Testovanie panela hľadania

 4. Z panela vyhľadávania odstráňte všetok text a stlačením klávesu Esc zatvorte režim ukážky (prípadne v blízkosti pravého horného rohu vyberte ikonu na zatvorenie).Remove all text from the search bar, and then close Preview mode by pressing Esc (or by selecting the close icon near the upper-right corner).

Zmena názvu obrazovkyChange the screen title

 1. Kliknutím alebo ťuknutím vyberte názov obrazovky.Select the title of the screen by clicking or tapping it.

  Výber názvu obrazovky

 2. Skontrolujte, či zoznam vlastností obsahuje Text, a potom v riadku vzorcov prepíšte Accounts na Browse (dvojité úvodzovky ponechajte).Ensure that the property list shows Text and then, in the formula bar, replace Accounts with Browse (retaining the double quotation marks).

  Aktualizácia názvu obrazovky

  Na obrazovke sa prejavia vykonané zmeny.The screen reflects your change.

  Nový názov obrazovky

Zobrazenie posúvačaShow a scrollbar

Pre prípad, že používatelia nebudú mať dotykovú obrazovku ani kolieska myši, nakonfigurujte galériu tak, aby zobrazovala posúvač, keď na ňu používateľ ukáže myšou.If your users might have neither touch screens nor mouse wheels, configure the gallery to show a scrollbar when the user hovers over it with the mouse. Týmto spôsobom môžu používatelia zobraziť všetky kontá dokonca aj vtedy, ak ich všetky naraz obrazovka nedokáže zobraziť.That way, users can show all accounts even if the screen can't show them all at once.

 1. Vyberte galériu rovnakým spôsobom ako v prvom postupe.Select the gallery as the first procedure describes.

  Výber galérie

 2. Vlastnosť galérie Zobraziť Posúvač na hodnotu true.Set the gallery's Show scrollbar property to true.

Ďalšie krokyNext steps

V tomto kurze ste prispôsobili galériu vo vygenerovanej aplikácii a vykonali ste ďalšie zmeny na predvolenej obrazovke na prehľadávanie záznamov.In this tutorial, you've customized the gallery and made other changes to the default screen for browsing records in a generated app. Môžete tiež prispôsobiť predvolené obrazovky na zobrazenie podrobností a vytvorenie alebo aktualizáciu kont.You can also customize the default screens for displaying details and creating or updating accounts. Keďže obrazovka na prehľadávanie obsahuje galériu, ďalšie dve obrazovky v aplikácii obsahujú formuláre.As the browse screen contains a gallery, the other two screens in the app contain forms. Môžete napríklad zmeniť, ktoré typy údajov budú formuláre zobrazovať a v akom poradí ich budú zobrazovať.You can change, for example, which types of data the forms show and in which order.