Prispôsobenie formulára zoznamu SharePointu pomocou služby PowerAppsCustomize a SharePoint list form by using PowerApps

Formulár pre zoznam SharePoint môžete jednoducho prispôsobiť otvorením služby PowerApps v prehliadači.You can easily customize the form for a SharePoint list by opening PowerApps in a browser. Nie je potrebné používať tradičné kódovacie jazyky, ako napríklad C#, ani sťahovať aplikácie, ako napríklad InfoPath.You don't need to write traditional code, such as C#, or download another app, such as InfoPath. Po publikovaní zmien sa formulár vloží do zoznamu SharePoint a môžu ho používať všetci používatelia.When you publish your changes, the form is embedded within the SharePoint list for use by all of its users. V službe PowerApps môžete tiež revidovať analytické zostavy, jednoducho vytvárať podmienené formátovanie a pripájať sak iným zdrojom údajov.In PowerApps, you can also review analytics reports, easily create conditional formatting, and connect to other data sources.

Podľa krokov v tejto téme vytvoríte jednoduchý zoznam, na ktorom sa naučíte, ako funguje prispôsobovanie, a tieto poznatky budete potom môcť použiť vo vlastných zoznamoch.To follow the steps in this topic, you'll create a simple list so that you can see how customization works, and then you can apply the same concepts to your own list.

Poznámka

Ak možnosť Prispôsobiť formuláre nie je k dispozícii alebo nefunguje vo vašom zozname správne, pravdepodobne obsahuje údaje, ktoré služba PowerApps nepodporuje.If the Customize forms option isn't available or doesn't work correctly for your list, it might contain data types that PowerApps doesn't support. Formulár nie je možné ani presunúť do iného zoznamu alebo prostredia.Also, you can't move your form to a different list or environment.

PredpokladyPrerequisites

Na lokalite SharePoint vytvorte zoznam a potom pridajte nasledovné tri stĺpce:On a SharePoint site, create a list, and then add these columns:

 • ProductName (jeden riadok textu)ProductName (single line of text)
 • Details (áno/nie)Details (yes/no)
 • Price (mena)Price (currency)
 • Availability (dátum bez časového údaju)Availability (date without time)
 • Color (podľa výberu)Color (choice)

Otvorte formulár v službe PowerAppsOpen the form in PowerApps

 1. Otvorte vytvorený zoznam a potom na paneli príkazov vyberte položku Nové.Open the list that you created, and then select New in the command bar.

  Otvorí sa formulár a zobrazia sa pridané polia, ako aj polia Title a Attachments.The form opens and shows the fields that you added, plus Title and Attachments.

 2. V hornej časti formulára vyberte položku Prispôsobiť.Near the top of the form, select Customize.

  Na tej istej karte prehliadača sa otvorí aplikácia PowerApps Studio.PowerApps Studio opens in the same browser tab.

 3. Ak sa zobrazí dialógové okno Vitajte v aplikácii PowerApps Studio, vyberte možnosť Preskočiť.If the Welcome to PowerApps Studio dialog box opens, select Skip.

Skrytie ďalších políHide extra fields

Uprostred obrazovky sa v službe PowerApps zobrazí formulár, ktorý však môže obsahovať aj nepotrebné polia.In the center of your screen, PowerApps shows your form, but it contains fields that you don't need.

 • Na table Údaje zrušte začiarkavacie políčka pre polia Title a Availability.In the Data pane, clear the check boxes for the Title and Attachments fields.

  Tieto polia sa z formulára odstránia a zostanú iba pridané polia.Those fields disappear from the form, leaving only the fields that you added.

  Zoznam polí

Nastavenie podmieneného formátovaniaSet conditional formatting

Polia Price, Availability a Colors môžete nakonfigurovať tak, aby sa zobrazili iba vtedy, ak pole Details má hodnotu Áno.You can configure the Price, Availability, and Colors fields to appear only if Details is set to yes.

 1. Kliknutím alebo ťuknutím na kartu Price ju vyberte.Select the Price card by clicking or tapping it.

  Výber karty Availability

 2. V zozname vlastností vyberte vlastnosť Viditeľné.In the property list, select Visible.

  Výber vlastnosti Viditeľné

 3. V riadku vzorcov zadajte alebo prilepte tento vzorec:In the formula bar, type or paste this formula:

  If(DataCardValue3.Value = true, true)If(DataCardValue3.Value = true, true)

  Nastavenie hodnoty vlastnosti Viditeľné

 4. Posledné tri kroky zopakujte aj na kartách Availability a Color.Repeat last three steps with the Availability and Color cards.

 5. Podržte stlačený kláves Alt a niekoľkokrát stlačte prepínač poľa Details (kliknutím alebo ťuknutím naň).While holding down the Alt key, select the Details toggle (by clicking or tapping it) multiple times.

  Tri nakonfigurované polia sa budú zobrazovať vo formulári a miznúť z neho.The three fields that you configured appear and disappear from the form.

 6. (voliteľné) Prispôsobte formulár rôznymi ďalšími spôsobmi, napríklad týmito:(optional) Customize your form in a variety of other ways, including these:

Uloženie, publikovanie a zobrazenie formuláraSave, publish, and show the form

 1. Otvorte ponuku Súbor, vyberte položku Uložiť a potom dvakrát vyberte položku Publikovať v službe SharePoint.Open the File menu, select Save, and then select Publish to SharePoint twice.

 2. V ľavom hornom rohu vyberte šípku späť a potom vyberte položku Späť na SharePoint.In the upper-left corner, select the back arrow, and then select Back to SharePoint.

 3. Na paneli príkazov vyberte položku Nové a otvorte prispôsobený formulár.In the command bar, select New to open your customized form.

 4. Niekoľkokrát vyberte prepínač poľa Details, čím zobrazíte a skryjete posledné tri polia.Select the Details toggle multiple times to hide and show the last three fields.

Ak chcete ďalej prispôsobovať formulár, otvorte ho,v hornej časti formulára vyberte položku Prispôsobiť a následne vykonajte, uložte a publikujte zmeny.To customize your form further, open it, select Customize near the top of the form, and then make, save, and publish your changes.

Ak vytvoríte jednu alebo viac položiek v tomto formulári, pole Názov bude prázdne.If you create one or more items with this form, the Title field will be empty. Toto pole môžete skryť tak, že upravíte predvolené zobrazenie.You can hide this field by modifying the default view.

Používanie predvoleného formuláraUse the default form

 1. V zozname SharePoint otvorte stránku s nastaveniami (vybratím ikony ozubeného kolieska v pravom hornom rohu) a potom vyberte položku Nastavenia zoznamu.From your list in SharePoint, open the settings page (by selecting the gear icon near the upper-right corner), and then select List settings.

 2. V časti Všeobecné nastavenia vyberte položku Nastavenia formulára.Under General settings, select Form settings.

 3. Na stránke Nastavenia formulára vyberte jednu z nasledujúcich možností a potom vyberte položku OK.On the Form Settings page, select one of these options, and then select OK.

  • Použiť predvolený formulár SharePointu – keď používateľ otvorí zoznam a na paneli príkazov vyberie položku Nové, zobrazí sa predvolený formulár zoznamu.Use the default SharePoint form - When a user opens your list and selects New in the command bar, the default form for the list will appear.

  • Použiť prispôsobený formulár vytvorený v službe PowerApps – keď používateľ otvorí zoznam a na paneli príkazov vyberie položku Nové, zobrazí sa prispôsobený formulár.Use a custom form created in PowerApps - When a user opens your list and selects New in the command bar, your custom form will appear. (Prípadne môžete formulár znova publikovať v službe PowerApps.)(As an alternative, you can publish the form again in PowerApps.)

  Môžete podľa potreby prepínať možnosti.You can toggle back and forth between options, as needed.

  Možnosti nastavení formulára

Odstránenie vlastného formuláraDelete the custom form

 1. V zozname SharePoint otvorte stránku s nastaveniami (vybratím ikony ozubeného kolieska v pravom hornom rohu) a potom vyberte položku Nastavenia zoznamu.From your list in SharePoint, open the settings page (by selecting the gear icon near the upper-right corner), and then select List settings.

 2. V časti Všeobecné nastavenia vyberte položku Nastavenia formulára.Under General settings, select Form settings.

 3. Na stránke Nastavenia formulára vyberte položku Použiť predvolený formulár SharePointu a potom vyberte položku Odstrániť prispôsobený formulár.On the Form Settings page, select Use the default SharePoint form, and then select Delete custom form.

  Odstránenie vlastného formulára

Otázky a odpovedeQ & A

Formuláre a aplikácieForms vs. apps

Otázka: Ako sa prispôsobený formulár líši od samostatnej aplikácie, ktorú vytvorím v SharePointe alebo službe PowerApps?Q: How does a customized form differ from a standalone app that I create from SharePoint or PowerApps?

Odpoveď: Ak prispôsobíte v zozname SharePoint formulár, nezobrazí sa v aplikácii PowerApps Studio ani PowerApps Mobile ako aplikácia.A: If you customize the form for a SharePoint list, the form doesn't appear as an app in PowerApps Studio or PowerApps Mobile. Formulár môžete otvoriť iba v zozname, pre ktorý ste ho vytvorili.You can open the form only from the list for which you created it.

Otázka: Kedy je vhodné prispôsobiť formulár na správu údajov v zozname SharePoint a kedy je vhodnejšie vytvoriť samostatnú aplikáciu?Q: When should I customize a form to manage data in a SharePoint list, and when should I create a standalone app?

Odpoveď: Ak chcete, aby používatelia mohli spravovať údaje bez nutnosti opustiť SharePoint (napríklad v prehliadači), prispôsobte formulár.A: Customize a form if you want your users to manage data without leaving SharePoint (for example, in a desktop browser). Ak chcete, aby používatelia spravovali údaje mimo SharePointu (napríklad v mobilnom zariadení), vytvorte aplikáciu.Create an app if you want your users to manage data outside of SharePoint (for example, on a mobile device).

Otázka: Môžem prispôsobiť formulár a vytvoriť aplikáciu z rovnakého zoznamu?Q: Can I customize a form and create an app for the same list?

Odpoveď: Áno.A: Yes.

Otázka: Môžem prispôsobiť zoznam a vytvoriť aplikáciu s rovnakými funkciami?Q: Can I customize a list and create an app using the same features?

Odpoveď: Áno.A: Yes.

Otázka: Môžem prispôsobiť formulár v prostredí inom ako predvolené prostredie v mojej organizácii?Q: Can I customize a form in an environment other than the default environment in my organization?

Odpoveď: Nie.A: No.

Spravovanie prispôsobeného formuláraManage your custom form

Otázka: Ako môžem jednoducho zdieľať moje formuláre s ostatnými?Q: How can I easily share my form with others?

Odpoveď: Otvorte formulár, vyberte položku Kopírovať prepojenie a následné odošlite prepojenie každému, komu chcete umožniť používať formulár.A: Open the form, select Copy link, and then send the link to anyone you want to use the form.

Otázka: Môžem aktualizovať svoj formulár bez toho, aby boli moje zmeny viditeľné pre ostatných?Q: Can I update my form without making my changes visible to others?

Odpoveď: Áno.A: Yes. Formulár môžete meniť a ukladať podľa potreby, ale zmeny sa ostatným zobrazia až po dvojnásobnom vybratí možnosti Publikovať v službe SharePoint.You can change your form and save as many times as you want, but your changes won't be visible to anyone else unless you select Publish to SharePoint twice.

Otázka: Ak si prispôsobím formulár zoznamu a urobím chybu, môžem sa vrátiť na predchádzajúcu verziu?Q: If I customize a list form and make a mistake, can I revert to a previous version?

Odpoveď: Áno.A: Yes.

 1. Otvorte zoznam, vyberte na paneli príkazov položku PowerApps a potom vyberte položku Prispôsobiť formuláre.Open your list, select PowerApps on the command bar, and then select Customize forms.

 2. V aplikácii PowerApps Studio vyberte položku Súbor a potom vyberte položku Zobraziť všetky verzie.In PowerApps Studio, select File, and then select See all versions. Stránka Verzie sa otvorí na novej karte prehliadača.The Versions page opens in a new browser tab.

  Poznámka

  Ak sa tlačidlo Zobraziť všetky verzie nezobrazuje, vyberte možnosť Uložiť.If you don't see the See all versions button, select Save. Tlačidlo by sa malo zobraziť.The button should appear.

 3. Nezatvárajte stránku Verzie ani kartu prehliadača. Prejdite na stránku ukladania na ďalšej karte prehliadača, kliknite alebo ťuknite na šípku v hornej časti navigačného panela a potom na možnosť Späť na SharePoint, čím odomknete formulár a zatvoríte PowerApps Studio.Without closing the Versions page or the browser tab, go back to the Save page in the other browser tab, click or tap the arrow at the top of the left navigation pane, and then click or tap Back to SharePoint to unlock your form and close PowerApps Studio.

 4. Vráťte sa na stránku Verzie na pôvodnej karte prehliadača, nájdite verziu, ktorú chcete obnoviť, a potom vyberte možnosť Obnoviť.Go back to the Versions page in the other browser tab, locate the version that you want to restore, and then select Restore.

  Poznámka

  Ak sa zobrazí chybové hlásenie o tom, že obnova zlyhala, pretože formulár je uzamknutý iným používateľom, počkajte, kým používateľ otvorí formulár. Potom to skúste znova.If you get an error message saying the restore failed because the form is locked by another user, wait until the user unlocks the form, and then try again.

Otázka: Môžem premiestniť formulár z jedného zoznamu do iného?Q: Can I move my form from one list to another?

Odpoveď: Nie.A: No.

Správa prispôsobeného formuláraAdminister your custom form

Otázka: Ako môžem zdieľať svoj formulár?Q: How do I share my form?

Odpoveď: Formulár nemusíte zdieľať. Zdedí totiž povolenia zo zoznamu SharePoint.A: You don't need to share the form - the form inherits permissions from the SharePoint list. Keď dokončíte jeho prispôsobenie, stačí ho iba zverejniť späť do lokality SharePoint, aby ho mohli ostatní používať.When you're done customizing it, just publish it back to SharePoint so that others can use it.

Otázka: Kto môže prispôsobovať formuláre?Q: Who can customize forms?

Odpoveď: Osoby s povoleniami SharePoint na spravovanie, navrhovanie alebo upravovanie príslušného zoznamu.A: Anyone with SharePoint permissions to manage, design, or edit the associated list.

Otázka: Potrebujem licenciu PowerApps na vytváranie alebo používanie vlastných formulárov zoznamov?Q: Do I need a PowerApps license to create or use custom list forms?

Odpoveď: Potrebujete plán služieb Office 365, ktorý zahŕňa službu PowerApps.A: You need an Office 365 plan that includes PowerApps.

Otázka: Čo sa stane, keď sa hostia pokúsia použiť zoznam, ktorý má vlastný formulár?Q: What happens when guest users access a list that has a custom form?

Odpoveď: Keď sa hostia pokúsia použiť formulár prispôsobený pomocou služby PowerApps, zobrazí sa im chybové hlásenie.A: Guest users get an error message if they try to access a list form that's been customized using PowerApps.

Otázka: Ako správca získa zoznam všetkých prispôsobených formulárov vo svojej organizácii?Q: As an administrator, how do I get a list of all customized forms in my organization?

Odpoveď: Ak ste správcom nájomníkov v službe PowerApps alebo máte povolenia správcu týkajúce sa predvoleného prostredia PowerApps vašej organizácie, postupujte takto:A: If you're a tenant administrator for PowerApps or you have environment-administrator permissions on the default PowerApps environment of your organization, do the following:

 1. V Centre spravovania služby PowerApps vyberte zo zoznamu predvolené prostredie pre svoju organizáciu.In the PowerApps admin center, select the default environment for your organization from the list of environments.

 2. V hornej časti stránky predvoleného prostredia vyberte položku Zdroje.At the top of the default environment page, select Resources.

 3. V zozname aplikácií vyhľadajte aplikácie s typom aplikácie Formulár SharePoint – toto sú prispôsobené formuláre.From the list of apps, look for apps with a SharePoint Form app type - these are the customized forms.

  Zoznam prispôsobených formulárov