Zdroje údajov s možnosťou delegovania v aplikáciách s plátnomDelegable data sources in canvas apps

Tak ako sa podrobne uvádza v článku Princípy delegovania, delegovanie je miesto, kde aplikácia PowerApps deleguje spracovanie údajov ich zdroju, namiesto toho, aby ich presunula do aplikácie s plátnom na ich lokálne spracovanie.As the Understand delegation article outlines in detail, delegation is where PowerApps will delegate the processing of data to the data source rather than moving data to the canvas app for processing locally.

Delegovanie je podporované len pre tabuľkové údaje zdrojov.Delegation is supported for tabular data sources only. Tento zoznam identifikuje tabuľkové zdroje údajov, či podporujú delegovanie, s podrobnosťami v ďalšej časti.This list identifies tabular data sources and whether they support delegation, with details in the next section.

  • Common Data Service – ÁnoCommon Data Service - Yes
  • SharePoint – ÁnoSharePoint - Yes
  • SQL Server – ÁnoSQL Server - Yes
  • Dynamics 365 – ÁnoDynamics 365 - Yes
  • Salesforce – ÁnoSalesforce - Yes
  • Dynamics 365 for Operations – Zatiaľ nieDynamics 365 for Operations - Not yet
  • Dynamics 365 for Financials – Zatiaľ nieDynamics 365 for Financials - Not yet
  • Dynamics NAV – Zatiaľ nieDynamics NAV - Not yet
  • Google Sheets – Zatiaľ nieGoogle Sheets - Not yet

Ďalšie tabuľkové údaje zdrojov a podpora ich delegovania sa neustále pridávajú do tohto zoznamu.More tabular data sources and delegation support for them are being added continuously.

Tento dokument obsahuje aktuálny stav podporovaného delegovania na každý zdroj údajov.This document lists the current state of supported delegation per data source.

PredpokladyPrerequisites

Zoznam zdrojov údajov a podporovaného delegovaniaList of data sources and supported delegation

Tento zoznam zdrojov údajov a delegovateľných funkcií a predikátov sa pravidelne aktualizuje a odráža aktuálny stav podpory delegovania v aplikácii PowerApps.This list of data sources and delegable functions and predicates will be updated periodically to reflect the current status of delegation support in PowerApps.

Delegovateľné funkcie najvyššej úrovneTop-level delegable functions

  Common Data ServiceCommon Data Service SharePointSharePoint SQL ServerSQL Server Dynamics 365Dynamics 365 SalesforceSalesforce
AverageAverage NieNo NieNo ÁnoYes NieNo NieNo
FilterFilter ÁnoYes ÁnoYes ÁnoYes ÁnoYes ÁnoYes
LookUpLookUp ÁnoYes ÁnoYes ÁnoYes ÁnoYes ÁnoYes
MaxMax NieNo NieNo ÁnoYes NieNo NieNo
MinMin NieNo NieNo ÁnoYes NieNo NieNo
SearchSearch Áno1Yes1 NieNo ÁnoYes ÁnoYes ÁnoYes
SortSort ÁnoYes ÁnoYes ÁnoYes ÁnoYes ÁnoYes
SortByColumnsSortByColumns ÁnoYes ÁnoYes ÁnoYes ÁnoYes ÁnoYes
SumSum NieNo NieNo ÁnoYes NieNo NieNo

1Len pre polia s reťazcami1For string fields only

Delegovateľné predikáty Filter a LookUpFilter and LookUp delegable predicates

  Common Data ServiceCommon Data Service SharePointSharePoint SQL ServerSQL Server Dynamics 365Dynamics 365 SalesforceSalesforce
NieNot ÁnoYes NieNo ÁnoYes ÁnoYes ÁnoYes
IsBlankIsBlank NieNo NieNo ÁnoYes ÁnoYes NieNo
TrimEndsTrimEnds NieNo NieNo ÁnoYes NieNo NieNo
LenLen NieNo NieNo ÁnoYes NieNo NieNo
+, -+, - NieNo NieNo ÁnoYes NieNo NieNo
<, <=, =, <>, >, >=<, <=, =, <>, >, >= ÁnoYes Áno (len =)Yes (only =) ÁnoYes ÁnoYes ÁnoYes
And (&&), Or (||), Not (!)And (&&), Or (||), Not (!) Áno2Yes2 Áno (okrem Not(!))Yes (except Not(!)) ÁnoYes ÁnoYes ÁnoYes
inin NieNo NieNo ÁnoYes NieNo ÁnoYes
StartsWithStartsWith NieNo ÁnoYes NieNo NieNo NieNo

2Len pre operátory.2For operators only. Funkcia And/Or/Not nie je delegovaná.And/Or/Not function not delegated.