Ako umožniť zákazníkom otestovať vaše plátnové aplikácie v službe AppSourceLet customers test drive your canvas app on AppSource

Baví vás zostavovanie plátnových aplikácií v službe PowerApps?Are you passionate about building canvas apps in PowerApps? Chcete zdieľať plátnovú aplikáciu so zákazníkmi?Do you want to share a canvas app with customers? Lokalita AppSource.com teraz podporuje riešenia PowerApps v testovacej verzii. Ide o spôsob, akým môžete zdieľať aplikácie so zákazníkmi a získať tak potenciálnych zákazníkov pre svoju firmu.AppSource.com supports PowerApps Test Drive solutions as a way for you to share apps with customers and generate leads for your business.

Čo je riešenie Test Drive?What is a Test Drive solution?

Riešenie Test Drive umožňuje vašim zákazníkom vyskúšať si skutočnú aplikáciu bez toho, aby sa museli registrovať do plánu PowerApps alebo inštalovať aplikácie.A Test Drive solution enables your customers to try out a real app, without signing up for a PowerApps plan or installing any applications. Zákazníci sa iba prihlásia na lokalitu AppSource.com pomocou svojho účtu Azure Active Directory (AAD) a spustia aplikáciu vo webovom prehliadači.Customers just sign into AppSource.com using their Azure Active Directory (AAD) account and run the app in a web browser. Bez riešenia Test Drive si zákazníci môžu o vašej aplikácii iba prečítať alebo si môžu pozrieť video, ktoré ju opisuje.Without Test Drive, customers can only read about your app or watch a video that describes it. S riešením Test Drive zákazníci získajú lepšiu predstavu, o aké riešenie ide a o tom, aké funkcie vaša aplikácia má.With Test Drive, customers get a better idea of what your solution is and what functionality your app has. A naviac majú možnosť aplikáciu skutočne vyskúšať.And they have the experience of actually using the app. Zákazníci nebudú mať možnosť zistiť, ako bola vaša aplikácia zostavená, takže vaše duševné vlastníctvo zostane chránené.Customers won't be able to look under the hood to see how your app is built, so your intellectual property is protected. Zhromažďujeme informácie o používateľoch, ktorí spustia vašu aplikáciu Test Drive, a zdieľame na základe nich údaje o potenciálnych zákazníkoch. Napomáhame tým rastu vášho podnikania.We collect and share lead information for users that launch your Test Drive app to help you grow your business.

Tu je príklad záznamu aplikácie na lokalite AppSource.com:Here is the example of an app listing on AppSource.com:

Ukážkový záznam AppSourceSample AppSource listing

Výberom odkazu Bezplatná skúšobná verzia v zázname aplikácie uvedenom vyššie priamo spustíte priradenú aplikáciu PowerApps Test Drive v prehliadači používateľa:Selecting the Free Trial link from the app listing above launches the associated PowerApps Test Drive app directly within the user's browser:

Ukážka aplikácie webového prehrávača

Ako zostavím riešenie Test Drive?How do I build a Test Drive solution?

Zotavenie aplikácie pre riešenie Test Drive je rovnaké ako zostavovanie akejkoľvek inej aplikácie v službe PowerApps, ale namiesto externých údajových pripojení používate vložené údaje.Building an app for a Test Drive solution is just like building any app in PowerApps, but you use embedded data instead of external data connections. Používanie vložených údajov znižuje bariéru pre nasadenie aplikácie zákazníkovi, takže nie je pri jej skúšaní ničím obmedzovaný. Úplné riešenie, ktoré budete nakoniec distribuovať zákazníkom, zvyčajne obsahuje údajové pripojenia, ale vložené údaje fungujú s riešením Test Drive lepšie.Using embedded data reduces the barrier of deploying the app to your customer, so there is zero friction for them to try it out. The full solution that you ultimately distribute to customers typically includes data connections, but embedded data works well for a Test Drive solution.

Služba PowerApps prirodzene podporuje vytváranie aplikácií s vloženými údajmi, takže potrebujete iba vzorové údaje, ktoré bude vaša aplikácia používať.PowerApps natively supports building apps with embedded data, so you just need sample data for your app to use. Tieto údaje by mali byť uložené v súbore programu Excel v jednej alebo viacerých tabuľkách.This data should be captured in an Excel file as one or more tables. V službe PowerApps si potom do aplikácie presuňte údaje z tabuliek programu Excel a namiesto externého pripojenia budete pracovať s údajmi miestne.In PowerApps, you then pull the data from the Excel tables into the app and work with it there, rather than through an external connection. Nižšie uvedený postup, ktorý sa skladá z troch krokov, opisuje spôsob prenosu údajov a ich použitia v aplikácii.The three-step process below shows you how to pull data in and use that data in your app.

Krok č. 1: Import údajov do aplikácieStep 1: Import data into the app

Predpokladajme, že máte súbor programu Excel s dvoma tabuľkami: SiteInspector a SitePhotos.Assume you have an Excel file with two tables: SiteInspector and SitePhotos.

Tabuľky programu Excel na import

Importujte tieto dve tabuľky do PowerApps pomocou možnosti Pridať statické údaje do aplikácie.Import these two tables into PowerApps by using the option Add static data to your app.

Pridanie statických údajov do aplikácie

Teraz sú v aplikácii z týchto tabuliek zdroje údajov.You now have the tables as data sources in your app.

Tabuľky programu Excel ako importované zdroje údajov

Krok č. 2: Spracovanie prípadov iba na čítanie a na čítanie aj zápisStep 2: Handling read-only and read-write scenarios

Údaje, ktoré ste importovali, sú statické, a preto sú určené iba na čítanie.The data you imported is static, therefore read-only. Ak je vaša aplikácia iba na čítanie (t. j. údaje zobrazuje iba používateľovi), odkážte na tabuľky priamo v aplikácii.If your app is read-only (i.e. it only displays data to the user), reference the tables directly in the app. Ak chcete napríklad získať prístup k poľu Title v tabuľke SiteInspector, použite vo svojom vzorci SiteInspector.Title.For example, if you want to access the Title field in the SiteInspector table, use SiteInspector.Title in your formula.

Ak je vaša aplikácia na čítanie aj zápis, najprv preneste údaje jednotlivých tabuliek do kolekcie, ktorá je tabuľkovou štruktúrou údajov v službe PowerApps.If your app is read-write, first pull the data from each table into a collection, which is a tabular data structure in PowerApps. Potom nepracujte s tabuľkou, ale s kolekciou.Then work with the collection rather than the table. Postup prenosu údajov z tabuliek SiteInspector a SitePhotos do kolekcií SiteInspectorCollect a SitePhotosCollect:To pull data from the SiteInspector and SitePhotos tables into the SiteInspectorCollect and SitePhotosCollect collections:

ClearCollect( SiteInspectorCollect; SiteInspector );; 
ClearCollect( SitePhotosCollect; SitePhotos )

Vzorec vymaže obe kolekcie a potom zhromaždí údaje z oboch tabuliek do príslušnej kolekcie:The formula clears both collections, then collects data from each table into the appropriate collection:

 • Vyvolajte tento vzorec kdekoľvek vo vašej aplikácii, aby sa načítali údaje.Call this formula somewhere in your app to load the data.
 • Zobrazte si všetky kolekcie v aplikácii tak, že prejdete na Súbor > Kolekcie.View all collections in your app by navigating to File > Collections.
 • Ďalšie informácie nájdete v článku Vytvorenie a aktualizácia kolekcie v aplikácii.For more information, see Create and update a collection in your app.

Ak chcete teraz získať prístup k poľu Title, použite vo vzorci SiteInspectorCollect.Title.Now if you want to access the Title field, use SiteInspectorCollect.Title in your formula.

Krok č. 3: Pridať, aktualizovať a odstraňovať údaje vo vašej aplikáciiStep 3: Add, update, and delete data in your app

Už viete, ako čítať údaje priamo a z kolekcie. Teraz vám ukážeme, ako pridať, aktualizovať a odstrániť údaje v kolekcii:You've seen how to read data directly and from a collection; now we'll show you how to add, update, and delete data in a collection:

Ak chcete do kolekcie pridať riadok, použite Collect( ZdrojÚdajov, Položka, ... ):To add a row to a collection, use Collect( DataSource, Item, ... ):

Collect( SiteInspectorCollect;
  {
    ID: Value( Max( SiteInspectorCollect; ID ) + 1 );
    Title: TitleText.Text;
    SubTitle: SubTitleText.Text;
    Description: DescriptionText.Text
  }
)

Ak chcete v kolekcii aktualizovať riadok, použite UpdateIf( ZdrojÚdajov, Podmienka1, ZáznamZmeny1 [, Podmienka2, ZáznamZmeny2, ...] ):To update a row in a collection, use UpdateIf( DataSource, Condition1, ChangeRecord1 [, Condition2, ChangeRecord2, ...] ):

UpdateIf( SiteInspectorCollect;
  ID = record.ID;
  {
    Title: TitleEditText.Text;
    SubTitle: SubTitleEditText.Text;
    Description: DescriptionEditText.Text
  }
)

Ak chcete z kolekcie odstrániť riadok, použite RemoveIf( ZdrojÚdajov, Podmienka [, ...] ):To delete a row from a collection, use RemoveIf( DataSource, Condition [, ...] ):

RemoveIf( SiteInspectorCollect; ID = record.ID )

Poznámka

Kolekcie uchovávajú údaje iba vtedy, keď je aplikácia spustená. Po zavretí aplikácie sa všetky zmeny zahodia.Collections hold data only while the app is running; any changes are discarded when the app is closed.

Môžete si teda vytvoriť verziu svojej aplikácie s vloženými údajmi simulujúcu prostredie vašej aplikácie, ktorá sa pripája k externým údajom.In summary, you can create a version of your app with embedded data, which simulates the experience of your app connecting to external data. Po vložení dát môžete aplikáciu publikovať ako riešenie Test Drive na lokalite AppSource.com.After the data is embedded, you will be ready to publish this app as a Test Drive solution on AppSource.com.

Ako publikujem svoje riešenie Test Drive na lokalite AppSource.com?How do I list my Test Drive solution on AppSource.com?

Teraz máte svoju aplikáciu pripravenú, takže nastal čas publikovať ju na lokalite AppSource.com.Now that your app is ready, it's time to publish it to AppSource.com. Ak chcete začať tento proces, vyplňte formulár žiadosti na lokalite PowerApps.com.In order to start this process, please complete the application form on PowerApps.com.

Po požiadaní dostanete e-mail s pokynmi, ako odoslať aplikáciu na publikovanie na lokalite AppSource.com.Once you apply you will receive an email with instructions on how to submit your app to be published on AppSource.com. Dokumentáciu, ktorá opisuje celý proces spustenia, si môžete stiahnuť tu.The onboarding documentation that captures the full end-to-end process can also be downloaded here.