Funkcia Char v službe PowerAppsChar function in PowerApps

Preloží kód znaku na reťazec.Translates a character code into a string.

PopisDescription

Funkcia Char vráti reťazec obsahujúci príslušný znak ASCII pre vašu platformu.The Char function returns a string that contains the appropriate ASCII character for your platform.

SyntaxSyntax

Char( CharacterCode )Char( CharacterCode )

  • CharacterCode – povinné.CharacterCode - Required. Kód znaku ASCII, ktorý sa má preložiť.ASCII character code to translate.

PríkladyExamples

VzorecFormula PopisDescription VýsledokResult
Char( 65 )Char( 65 ) Vráti znak, ktorý zodpovedá kódu ASCII 65.Returns the character that corresponds to ASCII code 65. AA
Char( 105 )Char( 105 ) Vráti znak, ktorý zodpovedá kódu ASCII 105.Returns the character that corresponds to ASCII code 105. ii
Char( 35 )Char( 35 ) Vráti znak, ktorý zodpovedá kódu ASCII 35.Returns the character that corresponds to ASCII code 35. #