Funkcie Concat a Concatenate v PowerAppsConcat and Concatenate functions in PowerApps

Zreťazí jednotlivé reťazce textu a reťazce v tabuľkách.Concatenates individual strings of text and strings in tables.

PopisDescription

Funkcia Concat zreťazí výsledky vzorca použitého pre všetky záznamy tabuľky a vznikne jeden reťazec.The Concat function concatenates the result of a formula applied across all the records of a table, resulting in a single string. Táto funkcia slúži na zhrnutie reťazcov tabuľky, rovnako ako to robí funkcia Sum v prípade čísel.Use this function to summarize the strings of a table, just as the Sum function does for numbers.

Polia záznamu, ktorý sa momentálne spracúva, sú k dispozícii v rámci vzorca. Jednoducho môžete na ne odkázať pomocou názvu, rovnako ako v prípade hociktorej inej hodnoty. V rámci aplikácie môžete tiež odkázať na vlastnosti ovládacích prvkov a ďalšie hodnoty. Ďalšie podrobnosti nájdete v príkladoch nižšie a v téme, ako pracovať s rozsahom záznamu.

Funkcia Split rozdelí reťazec do tabuľky podreťazcov.Use the Split function to split a string into a table of substrings.

Funkcia Concatenate zreťazí kombináciu jednotlivých reťazcov a jednostĺpcovú tabuľku reťazcov.The Concatenate function concatenates a mix of individual strings and a single-column table of strings. Ak sa táto funkcia používa s jednotlivými reťazcami, jej použitie sa rovná použitiu & operátora.Used with individual strings, this function is equivalent to using the & operator. Na vytvorenie tabuľky s jedným stĺpcom z tabuľky s viacerými stĺpcami môžete použiť vzorec, ktorý obsahuje funkciu ShowColumns.You can use a formula that includes the ShowColumns function to create a single-column table from a table that has multiple columns.

SyntaxSyntax

Concat( Table, Formula )Concat( Table, Formula )

 • Table – povinné.Table - Required. Tabuľka, s ktorou sa má urobiť výpočet.Table to operate on.
 • Formula – povinné.Formula - Required. Vzorec, ktorý sa má použiť na záznamy tabuľky.Formula to apply across the records of the table.

Concatenate( Reťazec1 [, Reťazec2, ...] )Concatenate( String1 [, String2, ...] )

 • Reťazce - povinné.String(s) - Required. Kombinácia jednotlivých reťazcov alebo jednostĺpcová tabuľka reťazcov.Mix of individual strings or a single-column table of strings.

PríkladyExamples

Funkcia ConcatConcat

 1. Pridajte ovládací prvok Tlačidlo a nastavte jeho vlastnosť OnSelect na tento vzorec:Add a Button control, and set its OnSelect property to this formula:

  Collect(Products, {String:"Violin", Wind:"Trombone", Percussion:"Bongos"}, {String:"Cello", Wind:"Trumpet", Percussion:"Tambourine"})Collect(Products, {String:"Violin", Wind:"Trombone", Percussion:"Bongos"}, {String:"Cello", Wind:"Trumpet", Percussion:"Tambourine"})

 2. Stlačte F5, kliknite na tlačidlo a potom sa stlačením klávesu Esc vráťte do pracovného priestoru návrhu.Press F5, click the button, and then press Esc to return to the design workspace.

 3. Pridajte ovládací prvok Označenie a jeho vlastnosť Text nastavte na tento vzorec:Add a Label control, and set its Text property to this formula:

  Concat(Products, String & " ")Concat(Products, String & " ")

  Označenie zobrazuje Violin Cello.The label shows Violin Cello.

Funkcia ConcatenateConcatenate

 1. Pridajte ovládací prvok Textový vstup a pomenujte ho AuthorName.Add a Text input control, and name it AuthorName.

 2. Pridajte ovládací prvok Označenie a jeho vlastnosť Text nastavte na tento vzorec:Add a Label control, and set its Text property to this formula:
  Concatenate("By ", AuthorName.Text)Concatenate("By ", AuthorName.Text)

 3. Zadajte svoje meno do AuthorName.Type your name in AuthorName.

  Označenie zobrazuje By, za ktorým nasleduje vaše meno.The label shows By followed by your name.

Ak by ste mali tabuľku Employees, ktorá by obsahovala stĺpec FirstName a stĺpec LastName, tento vzorec by zreťazoval údaje v každom riadku týchto stĺpcov.If you had an Employees table that contained a FirstName column and a LastName column, this formula would concatenate the data in each row of those columns.
Concatenate(Employees.FirstName, " ", Employees.LastName)Concatenate(Employees.FirstName, " ", Employees.LastName)