Funkcia DataSourceInfo v službe PowerAppsDataSourceInfo function in PowerApps

Vráti informácie o zdroji údajov.Provides information about a data source.

PrehľadOverview

Zdroje údajov môžu poskytovať množstvo informácií na optimalizáciu používateľského prostredia.Data sources can provide a wealth of information to optimize the user experience.

Pomocou informácie na úrovni stĺpca môžete overiť zadanie používateľa a poskytnúť mu okamžitú spätnú väzbu pred tým, ako použijete funkciu Patch.You can use column-level information to validate user input and provide immediate feedback to the user before using the Patch function. Rovnaké informácie používa funkcia Validate.The Validate function uses this same information.

Pomocou informácií na úrovni zdroja údajov môžete napríklad zakázať alebo skryť tlačidlá Upraviť a Nový pre používateľov, ktorí nemajú povolenie upravovať a vytvárať záznamy.You can use information at the data-source level, for example, to disable or hide Edit and New buttons for users who don't have permissions to edit and create records.

Zdroje údajov sa líšia v tom, koľko informácií poskytujú, vrátane možnosti, že neposkytujú vôbec žiadne.Data sources vary in how much information they provide, including not providing any at all. Kolekcie neposkytujú žiadne informácie.Collections provide no information. Ak nejaká informácia nie je poskytnutá, použije sa predvolený režim, alebo sa vráti prázdna hodnota.If a piece of information isn't provided, a default is used, or blank is returned.

PopisDescription

Informácia o stĺpciColumn information

Funkciu DataSourceInfo môžete použiť na získanie informácií o konkrétnom stĺpci zdroja údajov:You can use DataSourceInfo to obtain information about a particular column of a data source:

Argument informáciíInformation Argument Typ výsledkuResult Type PopisDescription
DataSourceInfo.DisplayNameDataSourceInfo.DisplayName ReťazecString Zobrazovaný názov stĺpca.Display name for the column. Ak nie je zobrazovaný názov definovaný, vráti sa názov stĺpca.If no display name is defined, returns the column name.
DataSourceInfo.MaxLengthDataSourceInfo.MaxLength ČísloNumber Maximálny počet znakov, ktorý môže stĺpec obsahovať.Maximum number of characters that the column can hold. Vzťahuje sa iba na stĺpce obsahujúce reťazce.Applies only to columns that contain strings. Ak nie je maximum nastavené, vráti sa prázdna hodnota.If a maximum isn't set, returns blank.
DataSourceInfo.MaxValueDataSourceInfo.MaxValue ČísloNumber Maximálna číselná hodnota, ktorú môže stĺpec obsahovať.Maximum numeric value that a column can hold. Vzťahuje sa iba na stĺpce obsahujúce čísla.Applies only to columns that contain numbers. Ak nie je maximum nastavené, vráti sa prázdna hodnota.If a maximum isn't set, returns blank.
DataSourceInfo.MinValueDataSourceInfo.MinValue ČísloNumber Minimálna číselná hodnota, ktorú môže stĺpec obsahovať.Minimum numeric value that a column can hold. Vzťahuje sa iba na stĺpce obsahujúce čísla.Applies only to columns that contain numbers. Ak nie je minimum nastavené, vráti sa prázdna hodnota.If a minimum isn't set, returns blank.
DataSourceInfo.RequiredDataSourceInfo.Required Logická hodnotaBoolean Je hodnota v tomto stĺpci povinná?Is a value required for this column? Ak nie je zdrojom údajov nastavené, vráti sa hodnota false.If not set by the data source, returns false.

Tretí argument je názov stĺpca vo forme reťazca.The third argument is the name of a column as a string. Napríklad stĺpec Phone v kolekcii People by sa predal ako "Phone" vrátane dvojitých úvodzoviek.For example, column Phone in collection People would be passed as "Phone" including the double quotes.

Informácie o zdroji údajovData-source information

Funkciu DataSourceInfo môžete použiť na získanie informácií o zdroji údajov ako celku:You can also use DataSourceInfo to obtain information about a data source as a whole:

Argument informáciíInformation Argument Typ výsledkuResult Type PopisDescription
DataSourceInfo.AllowedValuesDataSourceInfo.AllowedValues Logická hodnotaBoolean Aké typy povolení môžu byť používateľom pre tento zdroj údajov udelené?What types of permissions can users be granted for this data source? Ak nie je zdrojom údajov nastavené, vráti sa hodnota prázdna hodnota.If not set by the data source, returns blank.
DataSourceInfo.CreatePermissionDataSourceInfo.CreatePermission Logická hodnotaBoolean Má aktuálny používateľ povolenie vytvárať záznamy v tomto zdroji údajov?Does the current user have permission to create records in this data source? Ak nie je zdrojom údajov nastavené, vráti sa hodnota true.If not set by the data source, returns true.
DataSourceInfo.DeletePermissionDataSourceInfo.DeletePermission Logická hodnotaBoolean Má aktuálny používateľ povolenie odstraňovať záznamy v tomto zdroji údajov?Does the current user have permission to delete records in this data source? Ak nie je zdrojom údajov nastavené, vráti sa hodnota true.If not set by the data source, returns true.
DataSourceInfo.EditPermissionDataSourceInfo.EditPermission Logická hodnotaBoolean Má aktuálny používateľ povolenie upravovať záznamy v tomto zdroji údajov?Does the current user have permission to edit records in this data source? Ak nie je zdrojom údajov nastavené, vráti sa hodnota true.If not set by the data source, returns true.
DataSourceInfo.ReadPermissionDataSourceInfo.ReadPermission Logická hodnotaBoolean Má aktuálny používateľ povolenie čítať záznamy v tomto zdroji údajov?Does the current user have permission to read records in this data source? Ak nie je zdrojom údajov nastavené, vráti sa hodnota true.If not set by the data source, returns true.

SyntaxSyntax

DataSourceInfo( DataSource; Information; ColumnName )DataSourceInfo( DataSource; Information; ColumnName )

 • DataSource – povinné.DataSource – Required. Zdroj údajov, ktorý sa má použiť.The data source to use.

 • Information – povinné.Information – Required. Typ informácií, ktoré chcete načítať.The type of information that you want to retrieve.

 • ColumnName – voliteľné.ColumnName – Optional. Pre informáciu na úrovni stĺpca má názov stĺpca formu reťazca.For column-level information, the column name as a string. Stĺpec Phone by sa predal ako "Phone" vrátane dvojitých úvodzoviek.Column Phone would be passed as "Phone", including the double quotes. Pre informáciu na úrovni zdroja údajov sa argument ColumnName nedá použiť.For information at the data-source level, the ColumnName argument can't be used.

  Poznámka

  V prípade sharepointových a excelových zdrojov údajov obsahujúcich názvy stĺpcov s medzerami zadajte každú medzeru ako "_x0020_".For SharePoint and Excel data sources that contain column names with spaces, specify each space as "_x0020_". Namiesto Názov stĺpca teda zadajte Názov_x0020_stĺpca.For example, specify "Column Name" as "Column_x0020_Name".

PríkladyExamples

V príkladoch v tejto časti sa používa zdroj údajov s názvom IceCream:The examples in this section use this data source, named IceCream:

Zdroj údajov tiež poskytuje tieto informácie:The data source has also provided this information:

 • Zobrazovaný názov stĺpca Quantity je Quantity on Hand.The display name for Quantity is "Quantity on Hand".
 • Maximálna dĺžka stĺpca Flavor je 30 znakov.The maximum length of Flavor is 30 characters.
 • Stĺpec Flavor musí obsahovať hodnotu.The Flavor column must contain a value. Stĺpec Quantity nie je povinný.The Quantity column isn't required.
 • Minimálna hodnota stĺpca Quantity je 0.The minimum Quantity is 0.
 • Maximálna hodnota stĺpca Quantity je 100.The maximum Quantity is 100.
 • Aktuálny používateľ môže čítať a upravovať záznamy v zdroji údajov IceCream, ale nemôže ich vytvárať ani odstraňovať.The current user can read and edit the records of the IceCream data source but can't create or delete records.
VzorecFormula PopisDescription VýsledokResult
DataSourceInfo( IceCream; DataSourceInfo.DisplayName; "Quantity" )DataSourceInfo( IceCream; DataSourceInfo.DisplayName; "Quantity" ) Vráti zobrazovaný názov stĺpca Quantity zdroja údajov IceCream.Returns the display name for the Quantity column of the IceCream data source. "Quantity on Hand""Quantity on Hand"
DataSourceInfo( IceCream; DataSourceInfo.MaxLength; "Flavor" )DataSourceInfo( IceCream; DataSourceInfo.MaxLength; "Flavor" ) Vráti maximálnu dĺžku reťazca pre stĺpec Flavor zdroja údajov IceCream.Returns the maximum length of the string for the Flavor column of the IceCream data source. 3030
DataSourceInfo( IceCream; DataSourceInfo.Required; "Flavor" )DataSourceInfo( IceCream; DataSourceInfo.Required; "Flavor" ) Je stĺpec Flavor zdroja údajov IceCream povinný?Is the Flavor column of the IceCream data source required? truetrue
DataSourceInfo( IceCream; DataSourceInfo.Required; "Quantity" )DataSourceInfo( IceCream; DataSourceInfo.Required; "Quantity" ) Je stĺpec Quantity zdroja údajov IceCream povinný?Is the Quantity column of the IceCream data source required? falsefalse
DataSourceInfo( IceCream; DataSourceInfo.MaxValue; "Quantity" )DataSourceInfo( IceCream; DataSourceInfo.MaxValue; "Quantity" ) Vráti maximálnu číselnú hodnotu pre stĺpec Quantity zdroja údajov IceCream.Returns the maximum numeric value for the Quantity column of the IceCream data source. 100100
DataSourceInfo( IceCream; DataSourceInfo.MinValue; "Quantity" )DataSourceInfo( IceCream; DataSourceInfo.MinValue; "Quantity" ) Vráti minimálnu číselnú hodnotu pre stĺpec Quantity zdroja údajov IceCream.Returns the minimum numeric value for the Quantity column of the IceCream data source. 00
DataSourceInfo( IceCream; DataSourceInfo.ReadPermission)DataSourceInfo( IceCream; DataSourceInfo.ReadPermission) Môže aktuálny používateľ čítať záznamy v zdroji údajov IceCream?Can the current user read records in the IceCream data source? truetrue
DataSourceInfo( IceCream; DataSourceInfo.EditPermission)DataSourceInfo( IceCream; DataSourceInfo.EditPermission) Môže aktuálny používateľ upravovať záznamy v zdroji údajov IceCream?Can the current user edit records in the IceCream data source? truetrue
DataSourceInfo( IceCream; DataSourceInfo.CreatePermission)DataSourceInfo( IceCream; DataSourceInfo.CreatePermission) Môže aktuálny používateľ vytvárať záznamy v zdroji údajov IceCream?Can the current user create records in the IceCream data source? falsefalse
DataSourceInfo( IceCream; DataSourceInfo.DeletePermission)DataSourceInfo( IceCream; DataSourceInfo.DeletePermission) Môže aktuálny používateľ odstraňovať záznamy v zdroji údajov IceCream?Can the current user delete records in the IceCream data source? falsefalse