Funkcie Date a Time v službe PowerAppsDate and Time functions in PowerApps

Prevedie súčasti dátumu a času na hodnotu dátumu a času.Converts date and time components to a date/time value.

PopisDescription

Funkcia Date prevedie jednotlivé hodnoty Rok, Mesiac a Deň na hodnotu dátumu a času.The Date function converts individual Year, Month, and Day values to a Date/Time value. Ako čas sa predpokladá polnoc.The time portion is midnight.

  • Ak je Rok v rozsahu 0 až 1899 (vrátane), funkcia pridá túto hodnotu k hodnote 1900 a vypočíta rok.If Year is between 0 and 1899 (inclusive), the function adds that value to 1900 to calculate the year. Zo 70 je 1970.70 becomes 1970.
  • Ak je Mesiac menší ako 1 alebo väčší ako 12, výsledok odčíta alebo pripočíta toľko mesiacov od začiatku zadaného roku.If Month is less than 1 or more than 12, the result subtracts or adds that many months from the beginning of the specified year.
  • Ak je Deň vyšší ako počet dní v zadanom mesiaci, funkcia pridá tento počet dní k prvému dňu mesiaca a vráti zodpovedajúci dátum z nasledujúceho mesiaca.If Day is greater than the number of days in the specified month, the function adds that many days to the first day of the month and returns the corresponding date from a subsequent month. Ak je Deň menší ako 1, funkcia odčíta daný počet dní, plus 1, od prvého dňa určeného mesiaca.If Day is less than 1, the function subtracts that many days, plus 1, from the first day of the specified month.

Funkcia Time prevedie jednotlivé hodnoty Hodina, Minúta a Sekunda na hodnotu dátumu a času.The Time function converts individual Hour, Minute, and Second values to a Date/Time value. Výsledok nemá pridružený žiadny dátum.The result has no date associated with it.

Informácie o tom, ako previesť reťazec na hodnotu, nájdete v článkoch o funkciách DateValue, TimeValue a DateTimeValue.See the DateValue, TimeValue, and DateTimeValue functions for information about how to convert a string to a value.

Ďalšie informácie nájdete tiež v časti týkajúcej sa práce s dátumami a časmi.Also see working with dates and times for more information.

SyntaxSyntax

Date( Rok; Mesiac; Deň )Date( Year; Month; Day )

  • Year – povinné.Year - Required. Čísla väčšie ako 1899 sa interpretujú ako absolútne (1980 sa interpretuje ako 1980). Čísla v rozsahu od 0 do 1899 sa interpretujú ako relatívne k 1900.Numbers greater than 1899 are interpreted as absolute (1980 is interpreted as 1980); numbers that range from 0 to 1899 are interpreted as relative to 1900. (80 sa napríklad interpretuje ako 1980.)(For example, 80 is interpreted as 1980.)
  • Month – povinné.Month - Required. Číslo od 1 do 12.A number that ranges from 1 to 12.
  • Day – povinné.Day - Required. Číslo od 1 do 31.A number that ranges from 1 to 31.

Time( Hodina; Minúta; Sekunda )Time( Hour; Minute; Second )

  • Hour – povinné.Hour - Required. Číslo od 0 (00:00) do 23 (23:00).A number that ranges from 0 (12:00 AM) to 23 (11:00 PM).
  • Minute – povinné.Minute - Required. Číslo od 0 do 59.A number that ranges from 0 to 59.
  • Second – povinné.Second - Required. Číslo od 0 do 59.A number that ranges from 0 to 59.

PríkladyExamples

DateDate

Ak používateľ zadal 1979 do ovládacieho prvku na zadanie textu s názvom HireYear, 3 do ovládacieho prvku na zadanie textu s názvom HireMonth a 17 do ovládacieho prvku na zadanie textu s názvom HireDay, vráti táto funkcia 17. 3. 1979:If a user typed 1979 in a text-input control named HireYear, 3 in a text-input control named HireMonth, and 17 in a text-input control named HireDay, this function would return 3/17/1979:

Date(Value(HireYear.Text); Value(HireMonth.Text); Value(HireDay.Text))Date(Value(HireYear.Text); Value(HireMonth.Text); Value(HireDay.Text))

TimeTime

Ak používateľ zadal 14 do ovládacieho prvku na zadanie textu s názvom BirthHour, 50 do ovládacieho prvku na zadanie textu s názvom BirthMinute a 24 do ovládacieho prvku na zadanie textu s názvom BirthSecond, vrátila by táto funkcia 14:50:24.If a user typed 14 in a text-input control named BirthHour, 50 in a text-input control named BirthMinute, and 24 in a text-input control named BirthSecond, this function would return 02:50:24 p.

Text(Time(Value(BirthHour.Text); Value(BirthMinute.Text); Value(BirthSecond.Text)); "hh:mm:ss")Text(Time(Value(BirthHour.Text); Value(BirthMinute.Text); Value(BirthSecond.Text)); "hh:mm:ss a/p")