Funkcie Day, Month, Year, Hour, Minute, Second a Weekday v službe PowerAppsDay, Month, Year, Hour, Minute, Second, and Weekday functions in PowerApps

Vráti jednotlivé zložky dátumu a času.Returns individual components of a Date/Time value.

PopisDescription

Funkcia Day vráti zložku dňa hodnoty dátumu a času v rozsahu od 1 do 31.The Day function returns the day component of a Date/Time value, ranging from 1 to 31.

Funkcia Month vráti zložku mesiaca hodnoty dátumu a času v rozsahu od 1 do 12.The Month function returns the month component of a Date/Time value, ranging from 1 to 12.

Funkcia Year vráti zložku roka hodnoty dátumu a času počnúc rokom 1900.The Year function returns the year component of a Date/Time value, starting with 1900.

Funkcia Hour vráti zložku hodiny hodnoty dátumu a času v rozsahu od 0 do 23.The Hour function returns the hour component of a Date/Time value, ranging from 0 (12:00 AM) to 23 (11:00 PM).

Funkcia Minute vráti zložku minút hodnoty dátumu a času v rozsahu od 0 do 59.The Minute function returns the minute component of a Date/Time value, ranging from 0 to 59.

Funkcia Second vráti zložku sekúnd hodnoty dátumu a času v rozsahu od 0 do 59.The Second function returns the second component of a Date/Time value, ranging from 0 to 59.

Funkcia Weekday vráti deň v týždni hodnoty dátumu a času.The Weekday function returns the weekday of a Date/Time value. V predvolenom nastavení je výsledok v rozsahu od 1 (nedeľa) do 7 (sobota).By default, the result ranges from 1 (Sunday) to 7 (Saturday). V programe Microsoft Excel môžete pomocou funkcie Weekday alebo hodnoty enumerácie StartOfWeek zadať iný rozsah:You can specify a different range with an Microsoft Excel Weekday function code or a StartOfWeek enumeration value:

Kód programu ExcelExcel code Enumerácia StartOfWeekStartOfWeek enumeration PopisDescription
1, 171, 17 StartOfWeek.SundayStartOfWeek.Sunday Čísla 1 (nedeľa) až 7 (Sobota).Numbers 1 (Sunday) through 7 (Saturday). Predvolené.Default.
2, 112, 11 StartOfWeek.MondayStartOfWeek.Monday Čísla 1 (pondelok) až 7 (nedeľa).Numbers 1 (Monday) through 7 (Sunday).
33 StartOfWeek.MondayZeroStartOfWeek.MondayZero Čísla 0 (pondelok) až 6 (nedeľa).Numbers 0 (Monday) through 6 (Sunday).
1212 StartOfWeek.TuesdayStartOfWeek.Tuesday Čísla 1 (utorok) až 7 (pondelok).Numbers 1 (Tuesday) through 7 (Monday).
1313 StartOfWeek.WednesdayStartOfWeek.Wednesday Čísla 1 (Streda) až 7 (utorok).Numbers 1 (Wednesday) through 7 (Tuesday).
1414 StartOfWeek.ThursdayStartOfWeek.Thursday Čísla 1 (štvrtok) až 7 (Streda).Numbers 1 (Thursday) through 7 (Wednesday).
1515 StartOfWeek.FridayStartOfWeek.Friday Čísla 1 (piatok) až 7 (štvrtok).Numbers 1 (Friday) through 7 (Thursday).
1616 StartOfWeek.SaturdayStartOfWeek.Saturday Čísla 1 (sobota) až 7 (piatok).Numbers 1 (Saturday) through 7 (Friday).

Všetky funkcie vracajú číslo.All functions return a number.

Ďalšie informácie nájdete v časti týkajúcej sa práce s dátumami a časmi.See working with dates and times for more information.

SyntaxSyntax

Day( DateTime )Day( DateTime )
Month( DateTime )Month( DateTime )
Year( DateTime )Year( DateTime )
Hour( DateTime )Hour( DateTime )
Minute( DateTime )Minute( DateTime )
Second( DateTime )Second( DateTime )

  • DateTime - povinné.DateTime - Required. Hodnota dátumu a času, s ktorou sa má operácia vykonať.Date/Time value to operate on.

Weekday( DateTime [, WeekdayFirst ] )Weekday( DateTime [, WeekdayFirst ] )

  • DateTime - povinné.DateTime - Required. Hodnota dátumu a času, s ktorou sa má operácia vykonať.Date/Time value to operate on.
  • WeekdayFirst – voliteľné.WeekdayFirst - Optional. Kód programu Excel určujúci, ktorým dňom začína týždeň.Excel code specifying which day starts the week. Ak nie je zadaný, použije sa 1 (začína nedeľou).If not supplied, 1 (Sunday first) is used.

PríkladyExamples

V nasledujúcom príklade je aktuálny čas 15:59:37 vo štvrtok, 9. apríla 2015.For the following example, the current time is 3:59:37 PM on Thursday, April 9, 2015.

VzorecFormula PopisDescription VýsledokResult
Year( Now() )Year( Now() ) Vracia zložku roka aktuálneho dátumu a času.Returns the year component of the current time and date. 20152015
Month( Now() )Month( Now() ) Vracia zložku mesiaca aktuálneho dátumu a času.Returns the month component of the current time and date. 44
Day( Now() )Day( Now() ) Vracia zložku dňa aktuálneho dátumu a času.Returns the day component of the current time and date. 99
Hour( Now() )Hour( Now() ) Vracia zložku hodiny aktuálneho dátumu a času.Returns the hour component of the current time and date. 1515
Minute( Now() )Minute( Now() ) Vracia zložku minúty aktuálneho dátumu a času.Returns the minute component of the current time and date. 5959
Second( Now() )Second( Now() ) Vracia zložku minúty aktuálneho dátumu a času.Returns the minute component of the current time and date. 3737
Weekday( Now() )Weekday( Now() ) Vracia zložku dňa v týždni aktuálneho dátumu a času použitím predvoleného začiatku týždňa v nedeľu.Returns the weekday component of the current time and date, using the default start of the week as Sunday. 55
Weekday( Now(), 14 )Weekday( Now(), 14 ) Vracia zložku dňa v týždni aktuálneho dátumu a času použitím excelového kódu, ktorý určuje, že začiatok týždňa je vo štvrtok.Returns the weekday component of the current time and date, using an Excel code to specify the start of the week as Thursday. 11
Weekday( Now(), StartOfWeek.Wednesday )Weekday( Now(), StartOfWeek.Wednesday ) Vracia zložku dňa v týždni aktuálneho dátumu a času použitím enumerácie StartOfWeek, ktorá určuje, že začiatok týždňa je v stredu.Returns the weekday component of the current time and date, using a StartOfWeek enumeration to specify the start of the week as Wednesday. 22