Funkcie DateValue, TimeValue a DateTimeValue v službe PowerAppsDateValue, TimeValue, and DateTimeValue functions in PowerApps

Konvertuje dátum, čas alebo obe veličiny v reťazci na hodnoty dátumu a času.Converts a date, a time, or both in a string to a date/time value.

PopisDescription

Funkcia DateValue konvertuje reťazec dátumu (napr. 10/01/2014) na hodnotu dátumu a času.The DateValue function converts a date string (for example, "10/01/2014") to a date/time value.

Funkcia TimeValue konvertuje reťazec času (napr. 12:15) na hodnotu dátumu a času.The TimeValue function converts a time string (for example, "12:15 PM") to a date/time value.

Funkcia DateTimeValue konvertuje reťazec dátumu a času (napr. 10 januára 2013, 12:13) na hodnotu dátumu a času.The DateTimeValue functions converts a date and time string (for example, "January 10, 2013 12:13 AM") to a date/time value.

Funkcia DateValue ignoruje všetky informácie o čase v reťazci dátumu a funkcia TimeValue ignoruje všetky informácie o dátume v reťazci času.The DateValue function ignores any time information in the date string, and the TimeValue function ignores any date information in the time string.

V predvolenom nastavení sa používa jazyk aktuálneho používateľa, to však môžete zmeniť, aby sa reťazce interpretovali správne.By default, the language used is that of the current user, but you can override this to ensure that strings are interpreted properly. Napríklad 10/1/1920 sa interpretuje ako 1. októbra v angličtine (en) a 10. januára v slovenčine (sk).For example, "10/1/1920" is interpreted as October 1st in "en" and as January 10th in "fr".

Dátumy musia byť v jednom z nasledujúcich formátov:Dates must be in one of these formats:

 • MM/DD/RRRRMM/DD/YYYY
 • DD/MM/RRRRDD/MM/YYYY
 • DD Mes RRRRDD Mon YYYY
 • Mesiac DD, RRRRMonth DD, YYYY

Ak chcete konvertovať číselné súčasti dátum, mesiac a rok a hodina, minúta a sekunda, pozrite si články o funkciách Date a Time.See the Date and Time functions to convert from numeric components date, month, and year, and hour, minute, and second.

Ďalšie informácie nájdete tiež v časti týkajúcej sa práce s dátumami a časmi.Also see working with dates and times for more information.

Ak chcete konvertovať čísla, prečítajte si článok o funkcii Value.To convert numbers, see the Value function.

SyntaxSyntax

DateValue( Reťazec [; Jazyk ])DateValue( String [; Language ])
DateTimeValue( Reťazec [; Jazyk ])DateTimeValue( String [; Language ])
TimeValue( Reťazec [; Jazyk ])TimeValue( String [; Language ])

 • String – povinné.String - Required. Textový reťazec, ktorý obsahuje hodnoty dátumu a času alebo kombináciu dátumu a času.A text string that contains a date, time, or combination date and time value.
 • Language – voliteľné.Language - Optional. Reťazec jazyka, ktorý by vrátila funkcia Language v prvých dvoch znakoch.A language string, such as would be returned by the first two characters from the Language function. Ak nie je uvedený, použije sa jazyk klienta aktuálneho používateľa.If not provided, the language of the current user's client is used.

PríkladyExamples

DateValueDateValue

Ak by ste do ovládacieho prvku na zadávanie textu s názvom Startdate zadali 10/11/2014 a potom by ste nastavili vlastnosť označenia Text na túto funkciu:If you typed 10/11/2014 into a text-input control named Startdate and then set the Text property of a label to this function:

 • Text(DateValue(Startdate.Text); DateTimeFormat.LongDate)Text(DateValue(Startdate.Text); DateTimeFormat.LongDate)

  Označenie by zobrazilo Saturday, October 11, 2014, ak by váš počítač bol nastavený na miestne nastavenie en.The label would show Saturday, October 11, 2014, if your computer were set to the en locale.

  Poznámka

  S parametrom DateTimeFormat máte k dispozícii niekoľko iných možností ako s LongDateTime.You can use several options, other than LongDateTime, with the DateTimeFormat parameter. Ak chcete zobraziť zoznam týchto možností, zadajte do poľa funkcie parameter nasledovaný výkričníkom.To display a list of those options, type the parameter, followed immediately by an exclamation point, in the function box.

 • Text(DateValue(Startdate.Text; "sk"); DateTimeFormat.LongDate)Text(DateValue(Startdate.Text; "fr"); DateTimeFormat.LongDate)

  Označenie by zobrazilo Pondelok, 10 novembra 2014.The label would show Monday, November 10, 2014.

Ak ste to urobili to isté s 20. októbra 2014:If you did the same thing on October 20, 2014:

 • DateDiff(DateValue(Startdate.Text); Today())DateDiff(DateValue(Startdate.Text); Today())

  Ak by bol váš počítač nastavený na jazyk en, označenie by zobrazilo 9, čo je počet dní medzi 11. októbrom a 20. októbrom.If your computer were set to the en language, the label would show 9, indicating the number of days between October 11 and October 20. Funkcia DateDiff tiež dokáže zobraziť rozdiel v mesiacoch, štvrťrokoch alebo rokoch.The DateDiff function can also show the difference in months, quarters, or years.

DateTimeValueDateTimeValue

Ak by ste do ovládacieho prvku na zadávanie textu s názvom Start zadali 10/11/2014 1:50:24.765 PM a potom by ste nastavili vlastnosť označenia Text na túto funkciu:If you typed 10/11/2014 1:50:24.765 PM into a text-input control named Start and then set the Text property of a label to this function:

 • Text(DateTimeValue(Start.Text); DateTimeFormat.LongDateTime)Text(DateTimeValue(Start.Text); DateTimeFormat.LongDateTime)

  Označenie by zobrazilo Saturday, October 11, 2014 1:50:24 PM, ak by váš počítač bol nastavený na miestne nastavenie en.The label would show Saturday, October 11, 2014 1:50:24 PM if your computer were set to the "en" locale.

  Poznámka

  S parametrom DateTimeFormat máte k dispozícii niekoľko iných možností ako s LongDateTime.You can use several options, other than LongDateTime, with the DateTimeFormat parameter. Ak chcete zobraziť zoznam týchto možností, zadajte do poľa funkcie parameter nasledovaný výkričníkom.To display a list of those options, type the parameter, followed immediately by an exclamation point, in the function box.

 • Text(DateTimeValue(Start.Text; "sk"); DateTimeFormat.LongDateTime)Text(DateTimeValue(Start.Text; "fr"); DateTimeFormat.LongDateTime)

  Označenie by zobrazilo Pondelok 10. novembra 2014 13:50:24.The label would show Monday, November 10, 2014 1:50:24 PM.

 • Text(DateTimeValue(Start.Text); "dddd, mmmm dd, yyyy hh:mm:ss.fff AM/PM")Text(DateTimeValue(Start.Text); "dddd, mmmm dd, yyyy hh:mm:ss.fff AM/PM")

  Označenie by zobrazilo Saturday, October 11, 2014 01:50:24:765 PM, ak by váš počítač bol nastavený na miestne nastavenie en.The label would show Saturday, October 11, 2014 01:50:24:765 PM if your computer were set to the en locale.

  Ako alternatívu môžete zadať hh:mm:ss.f alebo hh:mm:ss.ff, ak chcete čas zaokrúhliť na najbližšiu desatinu alebo stotinu sekundy.As an alternative, you can specify hh:mm:ss.f or hh:mm:ss.ff to round the time to the nearest tenth or hundredth of a second.

TimeValueTimeValue

Pomenujte ovládací prvok na zadávanie textu FinishedAt a vlastnosť označenia Text nastavte na túto funkciu:Name a text-input control FinishedAt, and set the Text property of a label to this function:

If(TimeValue(FinishedAt.Text)<TimeValue("5:00:00.000 PM"); "You made it!"; "Too late!")If(TimeValue(FinishedAt.Text)<TimeValue("5:00:00.000 PM"); "You made it!"; "Too late!")

 • Ak do ovládacieho prvku FinishedAt zadáte 4:59:59.999 PM, označenie zobrazí You made it! (Zvládol si to!).If you type 4:59:59.999 PM into the FinishedAt control, the label shows "You made it!"
 • Ak do ovládacieho prvku FinishedAt zadáte 5:00:00.000 PM, označenie zobrazí Too late! (Príliš neskoro!).If you type 5:00:00.000 PM into the FinishedAt control, the label shows "Too late!"