Funkcia Distinct v službe PowerAppsDistinct function in PowerApps

Vytvorí súhrn záznamov z tabuľky, pričom odstráni duplicitné položky.Summarizes records of a table, removing duplicates.

PopisDescription

Funkcia Distinct vyhodnocuje vzorec pri každom zázname tabuľky.The Distinct function evaluates a formula across each record of a table. Distinct vráti tabuľku s jedným stĺpcom, ktorá obsahuje výsledky s odstránenými duplicitnými hodnotami.Distinct returns a one-column table that contains the results, with duplicate values removed.

Polia záznamu, ktorý sa momentálne spracúva, sú k dispozícii v rámci vzorca. Jednoducho môžete na ne odkázať pomocou názvu, rovnako ako v prípade hociktorej inej hodnoty. V rámci aplikácie môžete tiež odkázať na vlastnosti ovládacích prvkov a ďalšie hodnoty. Ďalšie podrobnosti nájdete v príkladoch nižšie a v téme, ako pracovať s rozsahom záznamu.

SyntaxSyntax

Distinct( Table, Formula )Distinct( Table, Formula )

  • Table – povinné.Table - Required. Tabuľka, ktorá sa má vyhodnotiť.Table to evaluate across.
  • Formula – povinné.Formula - Required. Vzorec, ktorý sa má vyhodnotiť pre každý záznam.Formula to evaluate for each record.

PríkladExample

Ak by ste mali tabuľku Employees, ktorá obsahuje stĺpec Department, táto funkcia by zobrazila zoznam jedinečných názvov oddelení v tomto stĺpci bez ohľadu na to, koľkokrát sa každý názov v tomto stĺpci vyskytuje:If you had an Employees table that contained a Department column, this function would list each unique department name in that column, no matter how many times each name appeared in that column:

Distinct(Employees, Department)Distinct(Employees, Department)