Funkcia Find v PowerAppsFind function in PowerApps

Vyhľadá reťazec textu, ak existuje, v inom texte.Finds a string of text, if it exists, within another string.

PopisDescription

Funkcia Find vyhľadá reťazec v inom reťazci. Rozlišuje veľké a malé písmená.The Find function looks for a string within another string and is case sensitive. Ak chcete ignorovať rozlišovanie veľkých a malých písmen, použite najprv na argumenty funkciu Lower.To ignore case, first use the Lower function on the arguments.

Funkcia Find vráti počiatočnú pozíciu nájdeného reťazca.Find returns the starting position of the string that was found. Pozícia 1 je prvý znak reťazca.Position 1 is the first character of the string. Funkcia Find vráti prázdnu hodnotu, ak reťazec, v ktorom hľadáte, neobsahuje reťazec, ktorý hľadáte.Find returns blank if the string in which you're searching doesn't contain the string for which you're searching.

SyntaxSyntax

Find( FindString, WithinString [, StartingPosition ] )Find( FindString, WithinString [, StartingPosition ] )

  • FindString - povinné.FindString - Required. Reťazec, ktorý sa má vyhľadať.The string to find.
  • WithinString - povinné.WithinString - Required. Reťazec, v ktorom sa má vyhľadávať.The string to search within.
  • StartingPosition - voliteľné.StartingPosition - Optional. Počiatočná pozícia na spustenie vyhľadávania.The starting position to start searching. Pozícia 1 je prvý znak.Position 1 is the first character.