Funkcie First, FirstN, Last a LastN v službe PowerAppsFirst, FirstN, Last, and LastN functions in PowerApps

Vrátia prvú alebo poslednú množinu záznamov tabuľky.Returns a table's first or last set of records.

PopisDescription

Funkcia First vráti prvý záznam tabuľky.The First function returns the first record of a table.

Funkcia FirstN vráti prvú množinu záznamov tabuľky. Počet záznamov, ktoré sa majú vrátiť, určuje druhý argument.The FirstN function returns the first set of records of a table; the second argument specifies the number of records to return.

Funkcia Last vráti posledný záznam tabuľky.The Last function returns the last record of a table.

Funkcia LastN vráti poslednú množinu záznamov tabuľky. Počet záznamov, ktoré sa majú vrátiť, určuje druhý argument.The LastN function returns the last set of records of a table; the second argument specifies the number of records to return.

Funkcie First a Last vrátia jeden záznam.First and Last return a single record. Funkcie FirstN a LastN vrátia tabuľku, aj keď zadáte iba jeden záznam.FirstN and LastN return a table, even if you specify only a single record.

Tieto funkcie nemožno delegovať, keď sa používajú so zdrojom údajov. Načíta sa iba prvá časť zdroja údajov a potom sa použije príslušná funkcia. Výsledok nemusí predstavovať úplný obsah. V čase vytvárania sa zobrazí modrá bodka, ktorá vám pripomenie toto obmedzenie a navrhne vám prepnúť na alternatívy, ktoré možno delegovať (ak je to možné). Ďalšie informácie nájdete v prehľade delegovania.

SyntaxSyntax

First( Table )First( Table )
Last( Table )Last( Table )

  • Table - povinné.Table - Rquired. Tabuľka, s ktorou sa má urobiť výpočet.Table to operate on.

FirstN( Table [, NumberOfRecords ] )FirstN( Table [, NumberOfRecords ] )
LastN( Table [, NumberOfRecords ] )LastN( Table [, NumberOfRecords ] )

  • Table – povinné.Table - Required. Tabuľka, s ktorou sa má urobiť výpočet.Table to operate on.
  • NumberOfRecords - voliteľné.NumberOfRecords - Optional. Počet záznamov, ktoré sa majú vrátiť.Number of records to return. Ak tento argument nezadáte, funkcia vráti jeden záznam.If you don't specify this argument, the function returns one record.

PríkladyExamples

Tento vzorec vráti prvý záznam z tabuľky s názvom Employees:This formula returns the first record from a table named Employees:
First(Employees)First(Employees)

Tento vzorec vráti posledných 15 záznamov z tabuľky s názvom Employees:This formula returns the last 15 records from a table named Employees:
LastN(Employees, 15)LastN(Employees, 15)