Funkcia HashTags v službe PowerAppsHashTags function in PowerApps

Extrahuje hashtagy (#reťazce) z reťazca textu.Extracts the hashtags (#strings) from a string of text.

PopisDescription

Funkcia HashTags vyhľadáva v reťazci hashtagy.The HashTags function scans a string for hashtags. Hashtagy začínajú znakom mriežky (#), za ktorou nasleduje jedna z kombinácií znakov:Hashtags start with a pound character (#), which is followed by any combination of:

 • malé a veľké písmenáuppercase and lowercase letters
 • číslicenumerals
 • znaky podčiarknutiaunderscores
 • symboly mien (napríklad $)currency symbols (such as $)

Funkcia HashTags vráti jednostĺpcovú tabuľku, ktorá obsahuje hashtagy v reťazci.HashTags returns a one-column table that contains the hashtags in the string. Ak reťazec neobsahuje žiadne hashtagy, funkcia vráti jednostĺpcovú tabuľku prázdnu.If the string contains no hashtags, the function returns a one-column table that's empty.

SyntaxSyntax

HashTags( Reťazec )HashTags( String )

 • String – povinné.String - Required. Reťazec, v ktorom sa majú hľadať hashtagy.String to scan for hashtags.

PríkladyExamples

Podrobný postupStep by step

 1. Pridajte ovládací prvok Textový vstup, pomenujte ho Tweet a zadajte doň túto vetu:Add a Text input control, name it Tweet, and type this sentence into it:

  Táto #aplikácia je #ÚŽASNÁ a dokáže #poČítať123 alebo #123abc ale nie #1-23 alebo #$*(#@")This #app is #AMAZING and can #coUnt123 or #123abc but not #1-23 or #$*(#@")

 2. Pridajte vlastnú zvislú galériu a jej vlastnosť Items nastavte na túto funkciu:Add a vertical custom gallery, and set its Items property to this function:

  HashTags(Tweet.Text)HashTags(Tweet.Text)

 3. Do šablóny galérie pridajte ovládací prvok Označenie.Add a Label control to the gallery template.

  Galéria zobrazí tieto hashtagy:The gallery shows these hashtags:

  • #aplikácia#app
  • #ÚŽASNÁ#AMAZING
  • #poČítať123#coUnt123
  • #123abc#123abc
  • #1#1