Funkcia IsNumeric v PowerAppsIsNumeric function in PowerApps

Testuje, či je hodnota číselná.Tests whether a value is numeric.

PopisDescription

Funkcia IsNumeric testuje, či je hodnota číselná.The IsNumeric function tests whether a value is numeric. Medzi ostatné druhy hodnôt patrí booleovská hodnota, reťazec, tabuľka a záznam.Other kinds of values include Boolean, string, table, and record.

Vrátená hodnota je booleovská hodnota pravda alebo nepravda.The return value is a Boolean true or false.

SyntaxSyntax

IsNumeric (Hodnota )IsNumeric( Value )

  • Value – povinné.Value – Required. Hodnota, ktorá sa má testovať.Value to test.