Funkcie And, Or a Not v PowerAppsAnd, Or, and Not functions in PowerApps

Booleovské logické funkcie, ktoré sa bežne používajú na prácu s výsledkami porovnaní a testov.Boolean logic functions, commonly used to manipulate the results of comparisons and tests.

PopisDescription

Funkcia And vráti hodnotu true, ak všetky jej argumenty sú true.The And function returns true if all of its arguments are true. Funkcii And zodpovedá operátor &&.The && operator is equivalent to And.

Funkcia Or vráti hodnotu true, ak ktorýkoľvek z jej argumentov je true.The Or function returns true if any of its arguments are true. Funkcii Or zodpovedá operátor ||.The || operator is equivalent to Or.

Funkcia Not vráti hodnotu true, ak jej argument je false, a vráti false, ak je jej argument true.The Not function returns true if its argument is false; it returns false if its argument is true. Funkcii NotThe ! zodpovedá operátor !.operator is equivalent to Not.

Tieto funkcie pracujú s logickými hodnotami.These functions work with logical values. Číslo alebo reťazec im nie je možné postúpiť priamo. Namiesto toho je nevyhnutné vykonať porovnanie alebo test.They can't be passed a number or a string directly; instead a comparison or test must be made. Napríklad porovnanie ako x > 1 je logický vzorec, ktorého výsledkom je Booleovská hodnota true, ak je x väčšie ako 1.For example, a comparison such as x > 1 is a logical formula that evaluates to the Boolean value true if x is greater than 1. Ak je x menšie ako 1, vzorec sa vyhodnotí ako false.If x is less than 1, the formula evaluates to false.

SyntaxSyntax

And( LogicalFormula1; LogicalFormula2 [; LogicalFormula3; ... ] )And( LogicalFormula1; LogicalFormula2 [; LogicalFormula3; ... ] )
Or( LogicalFormula1; LogicalFormula2 [; LogicalFormula3; ... ] )Or( LogicalFormula1; LogicalFormula2 [; LogicalFormula3; ... ] )
Not( LogicalFormula )Not( LogicalFormula )

  • LogicalFormula(s) – povinné.LogicalFormula(s) - Required. Logické vzorce na vyhodnotenie a spracovanie.Logical formulas to evaluate and operate on.

PríkladyExamples

Podrobný postupStep by step

Táto funkcia slúži na určenie, či hodnota slider spadá mimo rozsahu 50 až 100:Use this function to determine whether a slider's value falls outside the 50 to 100 range:

Or(Slider1.Value < 50; Slider1.Value> 100)Or(Slider1.Value < 50; Slider1.Value> 100)

Ak by tabuľka obsahovala stĺpec Dept a stĺpec Salary, mohli by ste túto funkciu použiť v stĺpci Result na zobrazenie hodnoty true vo všetkých riadkoch, kde je v stĺpci Dept hodnota HR alebo hodnota v stĺpci Salary je väčšia ako 200000:If a table contained a Dept column and a Salary column, you could use this function in a Result column to show true in all rows in which the value in the Dept column was HR or the value in the Salary column was larger than 200000:

Or(Dept = HR; Salary >= 200000)Or(Dept = HR; Salary >= 200000)

Ako alternatívu použite operátor ||, ktorý zobrazí rovnaké výsledky ako predchádzajúce vzorce:As an alternative, use the || operator to get the same results as what the previous formulas return:

Slider1.Value < 50 || Slider1.Value> 100Slider1.Value < 50 || Slider1.Value> 100

Dept = "HR" || Salary > 200000Dept = "HR" || Salary > 200000