Funkcie Remove a RemoveIf v službe PowerAppsRemove and RemoveIf functions in PowerApps

Umožňuje odstrániť záznamy zo zdroja údajov.Removes records from a data source.

PopisDescription

Funkcia RemoveRemove function

Na odstránenie konkrétneho záznamu alebo záznamov zo zdroja údajov použite funkciu Remove.Use the Remove function to remove a specific record or records from a data source.

V prípade kolekcií sa musí zhodovať celý záznam.For collections, the entire record must match. Pomocou argumentu All môžete odstrániť všetky kópie záznamu; v opačnom prípade sa odstráni iba jedna kópia záznamu.You can use the All argument to remove all copies of a record; otherwise, only one copy of the record is removed.

Funkcia RemoveIfRemoveIf function

Na odstránenie záznamu alebo záznamov na základe podmienky alebo skupiny podmienok použite funkciu RemoveIf.Use the RemoveIf function to remove a record or records based on a condition or a set of conditions. Každá podmienka môže byť ľubovoľný vzorec, ktorého výsledkom je true alebo false, a môže pomocou názvu odkazovať na stĺpce zdroja údajov.Each condition can be any formula that results in a true or false and can reference columns of the data source by name. Každá podmienka sa vyhodnotí samostatne pre jednotlivé záznamy. Záznam sa odstráni, keď sa všetky podmienky vyhodnotia ako true.Each condition is evaluated individually for each record, and the record is removed if all conditions evaluate to true.

Funkcie Remove a RemoveIf vracajú upravený zdroj údajov ako tabuľku.Remove and RemoveIf return the modified data source as a table. Môžete ich použiť iba vo vzorcoch správania.You can use both functions only in behavior formulas.

Môžete použiť aj funkciu Clear a odstrániť všetky záznamy v zdroji údajov.You can also use the Clear function to remove all of the records in a data source.

DelegovanieDelegation

Ak sa tieto funkcie používajú so zdrojom údajov, nedajú sa delegovať.When used with a data source, these functions can't be delegated. Načíta sa iba prvá časť zdroja údajov a potom sa potom sa použije funkcia.Only the first portion of the data source will be retrieved and then the function applied. Výsledok nemusí byť úplný.The result may not represent the complete story. Počas vytvárania obsahu sa zobrazí modrá bodka, ktorá vás na toto obmedzenie upozorní a navrhne vám, aby ste, ak je to možné, prepli na delegovateľné alternatívy.A blue dot will appear at authoring time to remind you of this limitation and to suggest switching to delegable alternatives where possible. Ďalšie informácie nájdete v článku Prehľad delegovania.For more information, see the delegation overview.

SyntaxSyntax

Remove( DataSource; Record1 [; Record2; ... ] [; All ] )Remove( DataSource; Record1 [; Record2; ... ] [; All ] )

 • DataSource – povinné.DataSource – Required. Zdroj údajov obsahujúci záznam alebo záznamy, ktoré chcete odstrániť.The data source that contains the record or records that you want to remove.
 • Record(s) – povinné.Record(s) – Required. Záznam alebo záznamy, ktoré chcete odstrániť.The record or records to remove.
 • All – voliteľné.All – Optional. V kolekcii sa rovnaký záznam môže vyskytovať viackrát.In a collection, the same record may appear more than once. Uvedením argumentu All odstránite všetky kópie záznamu.You can add the All argument to remove all copies of the record.

Remove( DataSource; Table [; All ] )Remove( DataSource; Table [; All ] )

 • DataSource – povinné.DataSource – Required. Zdroj údajov obsahujúci záznam alebo záznamy, ktoré chcete odstrániť.The data source that contains the records that you want to remove.
 • Table – povinné.Table – Required. Tabuľka so záznamami na odstránenie.A table of records to remove.
 • All – voliteľné.All – Optional. V kolekcii sa rovnaký záznam môže vyskytovať viackrát.In a collection, the same record may appear more than once. Uvedením argumentu All odstránite všetky kópie záznamu.You can add the All argument to remove all copies of the record.

RemoveIf( DataSource; Condition [; ... ] )RemoveIf( DataSource; Condition [; ... ] )

 • DataSource – povinné.DataSource – Required. Zdroj údajov obsahujúci záznam alebo záznamy, ktoré chcete odstrániť.The data source that contains the record or records that you want to remove.
 • Condition(s) – povinné.Condition(s) – Required. Vzorec, ktorý sa vyhodnotí ako true v prípade záznamu alebo záznamov, ktoré chcete odstrániť.A formula that evaluates to true for the record or records to remove. Vo vzorci môžete použiť názvy stĺpcov z DataSource.You can use column names from the DataSource in the formula. Ak určíte viacero podmienok, všetky sa musia vyhodnotiť ako true, aby sa záznam alebo záznamy odstránili.If you specify multiple Conditions, all must evaluate to true for the record or records to be removed.

PríkladyExamples

V týchto príkladoch odstránite záznam alebo záznamy v zdroji údajov s názvom Zmrzlina, ktorý sa začína údajmi uvedenými v tejto tabuľke:In these examples, you'll remove a record or records in a data source that's named IceCream and that starts with the data in this table:

VzorecFormula PopisDescription VýsledokResult
Remove( Zmrzlina;
First( Filter( Zmrzlina; Príchuť=„Čokoláda“ ) ) )
Remove( IceCream;
First( Filter( IceCream; Flavor="Chocolate" ) ) )
Odstráni zo zdroja údajov záznam Čokoláda.Removes the Chocolate record from the data source.

Zdroj údajov Zmrzlina bol zmenený.The IceCream data source has been modified.
Remove( Zmrzlina;
First( Filter( Zmrzlina; Príchuť=„Čokoláda“ ) ) First( Filter( Zmrzlina; Príchuť=„Jahoda“ ) ) )
Remove( IceCream;
First( Filter( IceCream; Flavor="Chocolate" ) ) First( Filter( IceCream; Flavor="Strawberry" ) ) )
Odstráni dva záznamy zo zdroja údajov.Removes two records from the data source.

Zdroj údajov Zmrzlina bol zmenený.The IceCream data source has been modified.
RemoveIf( Zmrzlina; Množstvo > 150 )RemoveIf( IceCream; Quantity > 150 ) Odstráni záznamy, ktorých hodnota Množstvo je väčšia ako 150.Removes records that have a Quantity that's greater than 150.

Zdroj údajov Zmrzlina bol zmenený.The IceCream data source has been modified.
RemoveIf( Zmrzlina; Množstvo > 150; Left( Príchuť; 1 ) = „S“ )RemoveIf( IceCream; Quantity > 150; Left( Flavor; 1 ) = "S" ) Odstráni záznamy, ktoré majú hodnotu Množstvo väčšiu ako 150, a hodnota Príchuť sa začína písmenom S.Removes records that have a Quantity that's greater than 150 and Flavor starts with an S.


Zdroj údajov Zmrzlina bol zmenený.The IceCream data source has been modified.
RemoveIf( Zmrzlina; true )RemoveIf( IceCream; true ) Odstráni všetky záznamy zo zdroja údajov.Removes all records from the data source.

Zdroj údajov IceCream bol upravený.The IceCream data source has been modified.

Podrobný postupStep by step

 1. Importujte alebo vytvorte kolekciu s názvom Inventory a podľa popisu v časti Zobrazenie údajov v galérii ju zobrazte v galérii.Import or create a collection named Inventory, and show it in a gallery as Show data in a gallery describes.
 2. V galérii nastavte vlastnosť OnSelect obrázka na tento výraz:In the gallery, set the OnSelect property of the image to this expression:
  Remove(Inventory; ThisItem)Remove(Inventory; ThisItem)
 3. Stlačte kláves F5 a potom vyberte obrázok v galérii.Press F5, and then select an image in the gallery.
  Položka sa odstráni z galérie a kolekcie.The item is removed from the gallery and the collection.