Funkcie Replace a Substitute | Microsoft DocsReplace and Substitute functions in PowerApps

Nahradí časť textového reťazca iným reťazcom.Replace a portion of a string of text with another string.

PopisDescription

Funkcia Replace identifikuje text, ktorý sa má nahradiť, podľa začiatočnej pozície a dĺžky.The Replace function identifies the text to replace by starting position and length.

Funkcia Subtitute identifikuje text, ktorý sa má nahradiť, vyhľadaním zhodného reťazca.The Substitute function identifies the text to replace by matching a string. Ak sa nájde viac ako jede zhodný reťazec, môžete určiť, ktorý sa nahradí.If more than one match is found, you can control which one is replaced.

Ak funkcii dáte jeden reťazec, vrátená hodnota je upravený reťazec.If you pass a single string, the return value is the modified string. Ak funkcii dáte tabuľku s jedným stĺpcom obsahujúcu čísla, vrátená hodnota bude jednostĺpcová tabuľka s upravenými reťazcami.If you pass a single-column table that contains strings, the return value is a single-column table of modified strings. Ak máte tabuľku s viacerými stĺpcami, preveďte ju na tabuľku s jedným stĺpcom tak, ako je to popísané v časti práca s tabuľkami.If you have a multi-column table, you can shape it into a single-column table, as working with tables describes.

SyntaxSyntax

Replace( Reťazec, PočiatočnáPozícia, PočetZnakov, NovýReťazec )Replace( String, StartingPosition, NumberOfCharacters, NewString )

 • Reťazec – povinné.String - Required. Reťazec, ktorá sa má spracovať.The string to operate on.
 • PočiatočnáPozícia – povinné.StartingPosition - Required. Pozícia znaku pri začatí náhrady.Character position to start the replacement. Prvý znak vlastnosti Reťazec je na pozícii 1.The first character of String is at position 1.
 • PočetZnakov – povinné.NumberOfCharacters - Required. Počet znakov na nahradenie vo vlastnosti Reťazec.The number of characters to replace in String.
 • NovýReťazec – povinné.NewString - Required. Náhradný reťazec.The replacement string. Počet znakov v tomto argumente sa môže líšiť od argumentu NumberOfCharacters.The number of characters in this argument can differ from the NumberOfCharacters argument.

Substitute( Reťazec, StarýReťazec, NovýReťazec [, ČísloInštancie ] )Substitute( String, OldString, NewString [, InstanceNumber ] )

 • Reťazec – povinné.String - Required. Reťazec, ktorá sa má spracovať.The string to operate on.
 • StarýReťazec - povinné.OldString - Required. Reťazec, ktorý sa má nahradiť.The string to replace.
 • NovýReťazec – povinné.NewString - Required. Náhradný reťazec.The replacement string. StarýReťazec a NovýReťazec môžu mať rôzne dĺžky.OldString and NewString can have different lengths.
 • ČísloInštancie – nepovinné.InstanceNumber - Optional. Predvolene sa nahradí prvý výskyt vlastnosti StarýReťazec.By default, the first instance of OldString is replaced. Ak vlastnosť Reťazec obsahuje viac než jednu inštanciu, môžete určiť, ktorú inštanciu chcete nahradiť.If String contains more than one instance, you can specify which instance to replace.

Replace( TabuľkaSJednýmStĺpcom, PočiatočnáPozícia, PočetZnakov, NovýReťazec )Replace( SingleColumnTable, StartingPosition, NumberOfCharacters, NewString )

 • TabuľkaSJednýmStĺpcom – povinné.SingleColumnTable - Required. Tabuľka s jedným stĺpcom obsahujúca reťazce, ktoré sa majú používať.A single-column table of strings to operate on.
 • PočiatočnáPozícia – povinné.StartingPosition - Required. Pozícia znaku pri začatí náhrady.Character position to start the replacement. Prvý znak v každom reťazci je v tejto tabuľke na pozícii 1.The first character of each string in the table is at position 1.
 • PočetZnakov – povinné.NumberOfCharacters - Required. Počet znakov na nahradenie v každom reťazci.The number of characters to replace in each string.
 • NovýReťazec – povinné.NewString - Required. Náhradný reťazec.The replacement string. Počet znakov v tomto argumente sa môže líšiť od argumentu NumberOfCharacters.The number of characters in this argument can differ from the NumberOfCharacters argument.

Substitute( TabuľkaSJednýmStĺpcom, StarýReťazec, NovýReťazec [, ČísloInštancie ] )Substitute( SingleColumnTable, OldString, NewString [, InstanceNumber ] )

 • TabuľkaSJednýmStĺpcom – povinné.SingleColumnTable - Required. Tabuľka s jedným stĺpcom obsahujúca reťazce, ktoré sa majú používať.A single-column table of strings to operate on.
 • StarýReťazec - povinné.OldString - Required. Reťazec, ktorý sa má nahradiť.The string to replace.
 • NovýReťazec – povinné.NewString - Required. Náhradný reťazec.The replacement string. StarýReťazec a NovýReťazec môžu mať rôzne dĺžky.OldString and NewString can have different lengths.
 • ČísloInštancie – nepovinné.InstanceNumber - Optional. Predvolene sa nahradí prvý výskyt vlastnosti StarýReťazec.By default, the first instance of OldString is replaced. Ak tabuľka obsahuje viac než jednu inštanciu, môžete určiť, ktorú inštanciu chcete nahradiť.If the table contains more than one instance, you can specify which instance to replace.