Funkcie Round, RoundDown a RoundUp v službe PowerAppsRound, RoundDown, and RoundUp functions in PowerApps

Zaokrúhlenie čísla.Rounds a number.

PopisDescription

Funkcie Round, RoundDown, a RoundUp zaokrúhlia číslo na zadaný počet desatinných miest:The Round, RoundDown, and RoundUp functions round a number to the specified number of decimal places:

  • Funkcia Round zaokrúhli nahor, ak je nasledujúce číslo 5 alebo vyššie.Round rounds up if the next digit is a 5 or higher. Ak nie je, zaokrúhli číslo nadol.Otherwise, this function rounds down.
  • Funkcia RoundDown vždy zaokrúhli nadol na predchádzajúce nižšie číslo.RoundDown always rounds down to the previous lower number.
  • Funkcia RoundUp vždy zaokrúhli nahor na nasledujúce vyššie číslo.RoundUp always rounds up to the next higher number.

Ak funkcii dáte jedno číslo, vrátená hodnota bude zaokrúhlená verzia tohto čísla.If you pass a single number, the return value is the rounded version of that number. Ak funkcii predáte tabuľku s jedným stĺpcom, ktorý obsahuje čísla, vrátená hodnota bude tabuľka s jedným stĺpcom zaokrúhlených čísiel.If you pass a single-column table that contains numbers, the return value is a single-column table of rounded numbers. Ak máte tabuľku s viacerými stĺpcami, preveďte ju na tabuľku s jedným stĺpcom tak, ako je to popísané v časti práca s tabuľkami.If you have a multi-column table, you can shape it into a single-column table, as working with tables describes.

SyntaxSyntax

Round( Number; DecimalPlaces )Round( Number; DecimalPlaces )
RoundDown( Number; DecimalPlaces )RoundDown( Number; DecimalPlaces )
RoundUp( Number; DecimalPlaces )RoundUp( Number; DecimalPlaces )

  • Number – povinné.Number - Required. Číslo, ktoré sa má zaokrúhliť.The number to round.
  • DecimalPlaces - povinné.DecimalPlaces - Required. Počet miest napravo od desatinnej čiarky na ktoré sa má zaokrúhliť.The number of places to the right of the decimal point to round to. Ak chcete zaokrúhliť na celé číslo, použite hodnotu 0.Use 0 to round to a whole number.