Funkcie SaveData a LoadData v PowerAppsSaveData and LoadData functions in PowerApps

Uloží a znovu načíta kolekciu.Saves and re-loads a collection.

PopisDescription

Funkcia SaveData uloží kolekciu s názvom pre neskoršie použitie.The SaveData function stores a collection for later use under a name.

Funkcia LoadData znovu načíta kolekciu podľa názvu, ktorú predtým uložila funkcia SaveData.The LoadData function re-loads a collection by name that was previously saved with SaveData. Táto funkcia sa nedá použiť pre načítanie kolekcie z iného zdroja.You can't use this function to load a collection from another source.

Funkcia LoadData nevytvorí kolekciu, iba vyplní už existujúcu kolekciu.LoadData doesn't create the collection; the function only fills an existing collection. Najskôr je nutné vytvoriť kolekciu so správnymi stĺpcami pomocou funkcie Collect.You must first create the collection with the correct columns by using Collect.

Úložisko je šifrované a v privátnom umiestnení na miestnom zariadení, izolované od iných používateľov a iných aplikácií.Storage is encrypted and in a private location on the local device, isolated from other users and other apps.

SyntaxSyntax

SaveData( Kolekcia, Názov )SaveData( Collection, Name )
LoadData( Kolekcia, Názov [, IgnoreNonexistentFile ])LoadData( Collection, Name [, IgnoreNonexistentFile ])

  • Kolekcia - povinné.Collection - Required. Kolekcia, ktorá sa má uložiť alebo načítať.Collection to be stored or loaded.
  • Názov - povinné.Name - Required. Názov úložiska.Name of the storage. Ak chcete uložiť a načítať rovnakú množinu údajov, musíte použiť rovnaký názov.You must use the same name to save and load the same set of data. Priestor názvov nie je zdieľaný s inými aplikáciami alebo používateľmi.The name space isn't shared with other apps or users.
  • IgnoreNonexistentFile – voliteľné.IgnoreNonexistentFile - Optional. Logická hodnota (true/false) určujúca, či by funkcia LoadData mala zobraziť alebo ignorovať chyby, keď nemôžete nájsť zodpovedajúci súbor.Boolean (true/false) value that indicates whether LoadData function should display or ignore errors when it can't locate a matching file. Ak zadáte false, chyby sa budú zobrazovať.If you specify false, errors will be displayed. Ak zadáte true, chyby sa budú ignorovať, čo je užitočné pri spracovaní offline.If you specify true, errors will be ignored, which is useful for offline scenarios. SaveData môže vytvoriť súbor, ak je zariadenie offline (t. j. ak stav Connection.Connected je false).SaveData may create a file if the device is offline (that is, if the Connection.Connected status is false).

PríkladyExamples

VzorecFormula PopisDescription VýsledokResult
If(Connection.Connected, ClearCollect(LocalTweets, Twitter.SearchTweet("PowerApps", {maxResults: 100})),LoadData(LocalTweets, "Tweets", true))If(Connection.Connected, ClearCollect(LocalTweets, Twitter.SearchTweet("PowerApps", {maxResults: 100})),LoadData(LocalTweets, "Tweets", true)) Ak je zariadenie pripojené, načíta kolekciu LocalTweets zo služby Twitter, v opačnom prípade načíta kolekciu z lokálnej vyrovnávacej pamäte súboru.If the device is connected, load the LocalTweets collection from the Twitter service; otherwise, load the collection from the local file cache. Obsah sa vykreslí, či už je zariadenie online, alebo offline.The content is rendered whether the device is online or offline.
SaveData(LocalTweets, "Tweets")SaveData(LocalTweets, "Tweets") Uloží kolekciu LocalTweets ako lokálnu vyrovnávaciu pamäť súboru v zariadení.Save the LocalTweets collection as a local file cache on the device. Údaje sa uložia lokálne tak, aby ich funkcia LoadData mohla načítať do kolekcie.Data is saved locally so that LoadData can load it into a collection.