Funkcia Select v službe PowerAppsSelect function in PowerApps

Simuluje vybratú akciu ovládacieho prvku, čím sa vzorec OnSelect vyhodnotí.Simulates a select action on a control, causing the OnSelect formula to be evaluated.

DescriptionDescription

Funkcia Select simuluje akciu výberu ovládacieho prvku, akoby používateľ klikol alebo ťukol na ovládací prvok.The Select function simulates a select action on a control as if the user had clicked or tapped the control. V dôsledku toho sa vzorec OnSelect v cieľovom ovládacom prvku vyhodnotí.As a result, the OnSelect formula on the target control is evaluated.

Funkcia Select sa používa na šírenie vybratej akcie do nadradeného ovládacieho prvku.Use Select to propagate a select action to a parent control. Tento typ šírenia je predvoleným správaním napríklad v galériach.This type of propagation is the default behavior in, for example, galleries. Predvolene je vlastnosť OnSelect ľubovolného ovládacieho prvku v ovládaní galérie nastavená na možnosť Select ( Parent ).By default, the OnSelect property of any control in a Gallery control is set to Select( Parent ). Takýmto spôsobom môžete nastaviť hodnotu vlastnostiOnSelect samotného ovládacieho prvku galérie a tento vzorec bude vyhodnotený bez ohľadu na to, kde v galérii by používateľ mohol kliknúť alebo ťuknúť.That way, you can set the value of the OnSelect property of the gallery control itself, and that formula will be evaluated regardless of where in the gallery a user might click or tap.

Ak chcete, aby jeden alebo viacero prvkov v galérii vykonávalo rôzne akcie zo samotnej galérie, nastavte vlastnosť OnSelect týchto prvkov na inú ako predvolenú hodnotu.If you want one or more controls in the gallery to perform different actions from the gallery itself, set the OnSelect property for those controls to something other than the default value. Vlastnosť OnSelect väčšiny ovládacích prvkov galérie môžete nechať na predvolenej hodnote, ak chcete, aby vykonávali tú istú akciu ako samotná galéria.You can leave the default values for the OnSelect properties of most controls in the gallery if you want them to perform the same action as the gallery itself.

Funkcia Select zaradí cieľovú vlastnosť OnSelect do frontu na neskoršie spracovanie, ktoré môže byť uskutočnené po dokončení vyhodnocovania súčasného vzorca.Select queues the target OnSelect for later processing, which may happen after the current formula has finished being evaluated. Funkcia Select nespôsobí okamžité vyhodnotenie cieľovej vlastnosti OnSelect. Rovnako funkcia Select nečaká na dokončenie vyhodnocovania vlastnosti OnSelect.Select doesn't cause the target OnSelect to evaluate immediately, nor does Select wait for OnSelect to finish being evaluated.

Funkcia Select nemôže prekročiť hranice ovládacích prvkov typu kontajner, ako napríklad galérie a formulára.Select can't cross the boundaries of container controls, such as a gallery or a form. Ovládacie prvky v rámci ovládacieho prvku typu kontajner môžu podliehať funkcii Select iba vo vzorcoch, ktoré sú v rovnakom ovládacom prvku typu kontajner.Controls within a container control can only be the subject of a Select function in formulas that are inside the same container control. Funkciu Select nemôžete používať na viacerých obrazovkách súčasne.You can't use Select across screens.

Funkciu Select môžete používať len s ovládacími prvkami, ktoré majú vlastnosť OnSelect.You can use Select only with controls that have an OnSelect property.

Funkciu Select môžete používať iba vo vzorcoch správania.You can use Select only in behavior formulas.

Ovládací prvok nemôže použiť funkciu Select priamo na alebo nepriamo na seba samého prostredníctvom iných ovládacích prvkov.A control can't Select itself directly or indirectly through other controls.

SyntaxSyntax

Select( Control )Select( Control )

 • Control – povinné.Control – Required. Výber ovládacieho prvku v mene používateľa.The control to select on behalf of the user.

PríkladyExamples

Základné použitieBasic usage

 1. Pridajte ovládací prvok Tlačidlo a premenujte ho na Button1, ak má iný názov.Add a Button control, and rename it Button1 if it has a different name.

 2. Nastavte vlastnosť OnSelect ovládacieho prvku Button1 na tento vzorec:Set the OnSelect property of Button1 to this formula:

  Notify( "Hello World" )Notify( "Hello World" )

 3. Na tej istej obrazovke pridajte druhý ovládací prvok Tlačidlo a nastavte jeho vlastnosť OnSelect na tento vzorec:On the same screen, add a second Button control, and set its OnSelect property to this formula:

  Select( Button1 )Select( Button1 )

 4. Podržte kláves Alt a vyberte druhé tlačidlo.While holding down the Alt key, select the second button.

  V hornej časti aplikácie sa zobrazí oznámenie.A notification appears across the top of your app. Toto oznámenie vygenerovala vlastnosť OnSelect ovládacieho prvku Button1.The OnSelect property of Button1 generated this notification.

  Animácia, ktorá zobrazuje nastavenia vlastnosti OnSelect dvoch tlačidiel a oznámenie po kliknutí na druhé tlačidlo

 1. Pridanie zvislého ovládacieho prvku Galéria , ktorý obsahuje iné ovládacie prvky.Add a vertical Gallery control that contains other controls.

  Vyberte zvislú galériu, ktorá obsahuje ovládacie prvky

 2. Vlastnosť OnSelect galérie nastavte na tento vzorec:Set the OnSelect property of the gallery to this formula:

  Notify( "Galéria vybratá" )Notify( "Gallery Selected" )

 3. Podržte kláves Alt a kliknite alebo ťuknite na pozadie galérie alebo na ľubovolný ovládací prvok galérie.While holding down the Alt key, click or tap the background of the gallery or any control in the gallery.

  Všetky akcie zobrazia oznámenie Galéria vybratá v hornej časti aplikácie.All actions will show the Gallery Selected notification at the top of the app.

  Pomocou vlastnosti galérie OnSelect určite predvolenú akciu, ktorá sa vykoná, keď používateľ klikne alebo ťukne na položku v galérii.Use the gallery's OnSelect property to specify the default action to take when the user clicks or taps an item in the gallery.

 4. Nastavte vlastnosť OnSelect ovládacieho prvku obrázka podľa tohto vzorca:Set the OnSelect property of the image control to this formula:

  Notify( "Obrázok vybratý", Success )Notify( "Image Selected", Success )

 5. Podržte kláves Alt a kliknite alebo ťuknite na rôzne prvky v galérii.While holding down the Alt key, click or tap the various elements of the gallery.

  Keď kliknete alebo ťuknete na ľubovoľný ovládací prvok v galérii s výnimkou obrázka, zobrazí sa oznámenie Galéria vybratá, ako predtým.When you click or tap any control in the gallery except the image, Gallery Selected appears as before. Keď kliknite alebo ťuknete na obrázok, zobrazí sa oznámenie Obrázok vybratý.When you click or tap the image, Image Selected appears.

  Na vykonávanie akcií iných ako predvolená akcia galérie použite ovládacie prvky v galérii.Use individual controls in the gallery to take actions that differ from the gallery's default action.

  Animácia, ktorá zobrazuje nastavenia vlastnosti OnSelect ovládacieho prvku galéria, ako aj ovládací prvok, ktorý vykonáva inú akciu