Funkcia Shuffle v službe PowerAppsShuffle function in PowerApps

Náhodným spôsobom zmení poradie záznamov v tabuľke.Randomly reorders the records of a table.

PopisDescription

Funkcia Shuffle zmení poradie záznamov v tabuľke.The Shuffle function reorders the records of a table.

Funkcia Shuffle vráti tabuľku s rovnakými stĺpcami a rovnakým počtom riadkov, ako má argument.Shuffle returns a table that has the same columns and number of rows as the argument.

SyntaxSyntax

Shuffle( Table )Shuffle( Table )

  • Table – povinné.Table - Required. Tabuľka, v ktorej sa má zmeniť poradie záznamov.Table to shuffle.

PríkladExample

Ak ste uložili podrobnosti o hracích kartách v kolekcii nazvanej Deck, tento vzorec by vrátil kópiu tejto kolekcie, v ktorej bolo náhodným spôsobom zmenené poradie.If you stored details about playing cards in a collection named Deck, this formula would return a copy of that collection that has been randomly shuffled.

Shuffle(Deck)Shuffle(Deck)