Funkcia Table v PowerAppsTable function in PowerApps

Vytvorí dočasnú tabuľku.Creates a temporary table.

PopisDescription

Funkcia Table vytvorí tabuľku zo zoznamu záznamov argumentu.The Table function creates a table from an argument list of records.

Stĺpce tabuľky budú zjednotenie všetkých vlastností zo všetkých záznamov argumentu.The table's columns will be the union of all the properties from all the argument records. Do každého stĺpca, pre ktorý záznam neobsahuje hodnotu, sa pridá prázdna hodnota.A blank value is added to any column for which a record doesn't include a value.

Tabuľka je v PowerApps hodnotou, rovnako ako napríklad reťazec alebo číslo.A table is a value in PowerApps, just like a string or a number. Tabuľku môžete zadať ako argument funkcie a funkcie môžu ako výsledok vrátiť tabuľku.You can specify a table as an argument for a function, and functions can return a table as a result. Funkcia Table nevytvorí trvalú tabuľku.Table doesn't create a permanent table. Namiesto toho vráti dočasnú tabuľku skladajúcu sa z jej argumentov.Instead it returns a temporary table made of its arguments. Túto dočasnú tabuľku môžete určiť ako argument pre inú funkciu, znázorniť ju v galérii alebo ju vložiť do inej tabuľky.You can specify this temporary table as an argument for another function, visualize it in a gallery, or embed it in another table. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti týkajúcej sa práce s tabuľkami.See working with tables for more details.

Môžete tiež vytvoriť tabuľku s jedným stĺpcom pomocou syntaxe [ hodnota1, hodnota2, ... ].You can also create a single-column table with the [ value1, value2, ... ] syntax.

SyntaxSyntax

Table( Record1 [, Record2, ... ] )Table( Record1 [, Record2, ... ] )

 • Record(s) – povinné.Record(s) - Required. Záznamy, ktoré chcete pridať do tabuľky.The records to add to the table.

PríkladyExamples

 • Nastavte vlastnosť Items zoznamu na tento vzorec:Set the Items property of a listbox to this formula:
  Table({Color:"red"}, {Color:"green"}, {Color:"blue"})Table({Color:"red"}, {Color:"green"}, {Color:"blue"})

  Zoznam zobrazuje každú farbu ako možnosť.The listbox shows each color as an option.

 • Pridajte galériu textu a nastavte jej vlastnosť Items na túto funkciu:Add a text gallery, and set its Items property to this function:
  Table({Item:"Violin123", Location:"France", Owner:"Fabrikam"}, {Item:"Violin456", Location:"Chile"})Table({Item:"Violin123", Location:"France", Owner:"Fabrikam"}, {Item:"Violin456", Location:"Chile"})

  Galéria ukáže dva záznamy a oba obsahujú názov a umiestnenie položky.The gallery shows two records, both of which contain the name and location of an item. Iba jeden záznam obsahuje meno vlastníka.Only one record contains the name of the owner.