Funkcie Count, CountA, CountIf a CountRows v službe PowerAppsCount, CountA, CountIf, and CountRows functions in PowerApps

Spočíta všetky záznamy v tabuľke alebo spočíta všetky záznamy, ktoré spĺňajú podmienku.Counts all records in a table, or counts all records that satisfy a condition.

PopisDescription

Funkcia Count spočíta v tabuľke s jedným stĺpcom záznamy, ktoré obsahujú číslo.The Count function counts the number of records that contain a number in a single-column table.

Funkcia CountA spočíta v tabuľke s jedným stĺpcom záznamy, ktoré nie sú prázdne.The CountA function counts the number of records that aren't blank in a single-column table. Táto funkcia zahŕňa do výsledného počtu aj prázdny text ("").This function includes empty text ("") in the count.

Funkcia CountIf spočíta v tabuľke záznamy, ktoré majú pre logický vzorec hodnotu true.The CountIf function counts the number of records in a table that are true for a logical formula. Vzorec môže odkazovať na stĺpce tabuľky.The formula can reference columns of the table.

Funkcia CountRows spočíta v tabuľke počet záznamov.The CountRows function counts the number records in a table.

Každá z týchto funkcií vráti číslo.Each of these functions returns a number.

Tieto funkcie nemožno delegovať, keď sa používajú so zdrojom údajov. Načíta sa iba prvá časť zdroja údajov a potom sa použije príslušná funkcia. Výsledok nemusí predstavovať úplný obsah. V čase vytvárania sa zobrazí modrá bodka, ktorá vám pripomenie toto obmedzenie a navrhne vám prepnúť na alternatívy, ktoré možno delegovať (ak je to možné). Ďalšie informácie nájdete v prehľade delegovania.

SyntaxSyntax

Count( SingleColumnTable )Count( SingleColumnTable )
CountA( SingleColumnTable )CountA( SingleColumnTable )

 • SingleColumnTable – povinné.SingleColumnTable - Required. Stĺpec so záznamami, ktoré sa majú spočítať.Column of records to count.

CountIf( Table, LogicalFormula )CountIf( Table, LogicalFormula )

 • Table – povinné.Table - Required. Tabuľka so záznamami, ktoré sa majú spočítať.Table of records to count.
 • LogicalFormula – povinné.LogicalFormula - Required. Vzorec, ktorý sa má vyhodnotiť pre každý záznam tabuľky.Formula to evaluate for each record of the table. Spočítajú sa záznamy, ktoré pre tento vzorec vracajú hodnotu true.Records that return true for this formula are counted. Vzorec môže odkazovať na stĺpce tabuľky.The formula can reference columns of the table.

CountRows( Table )CountRows( Table )

 • Table – povinné.Table - Required. Tabuľka so záznamami, ktoré sa majú spočítať.Table of records to count.

PríkladExample

 1. Naimportujte alebo vytvorte kolekciu s názvom Inventory podľa popisu v prvom čiastkovom postupe v článku o zobrazení obrázkov a textu v galérii.Import or create a collection named Inventory, as the first subprocedure in Show images and text in a gallery describes.

 2. Pridajte označenie a do jeho vlastnosti Text nastavte tento vzorec:Add a label, and set its Text property to this formula:

  CountIf(Inventory, UnitsInStock < 30)CountIf(Inventory, UnitsInStock < 30)

  Označenie zobrazí hodnotu 2, pretože dva produkty (Ganymede a Callisto) majú na sklade menej ako 30 jednotiek.The label shows 2 because two products (Ganymede and Callisto) have fewer than 30 units in stock.

 3. Pridajte ďalšie označenie a do jeho vlastnosti Text nastavte tento vzorec:Add another label, and set its Text property to this formula:

  CountA(Inventory.UnitsInStock)CountA(Inventory.UnitsInStock)

  Označenie zobrazí hodnotu 5, čo je počet buniek v stĺpci UnitsInStock, ktoré nie sú prázdne.The label shows 5, the number of non-empty cells in the UnitsInStock column.

 4. Pridajte ďalšie označenie a do jeho vlastnosti Text nastavte tento vzorec:Add another label, and set its Text property to this formula:

  CountRows(Inventory)CountRows(Inventory)

  Označenie zobrazí hodnotu 5, pretože kolekcia obsahuje päť riadkov.The label shows 5 because the collection contains five rows.